skip to Main Content

PITANJE: Radnik ispunjava uslove za penziju 40 godina staža osiguranja, zaključno sa 31. 7. 2022. godine. Radnik je na bolovanju već nekoliko mjeseci, ali nije iskoristio cijeli godišnji odmor za 2021. godinu (ostalo je deset radnih dana). Također, Pravilnikom o radu je predviđeno da ima pravo i na godišnji odmor za tekuću 2022. godinu.

Kako postupiti u situaciji kada je radnik na bolovanju i ne znamo kada će se vratiti, kako omogućiti radniku da iskoristi godišnji odmor, odnosno da poslodavac ne bude u situaciji da radnik potražuje naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, nakon navršetka 40 godina staža osiguranja i prestanka radnog odnosa po sili zakona?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Članom 52. stav 1. i 2. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH”, br. 26/2016, 89/2018, 23/2020 – odluka Ustavnog Suda i 49/2021) propisano je da plan korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac, uz prethodnu konsultaciju sa radnicima ili njihovim predstavnicima u skladu sa zakonom, uzimajući u obzir potrebe posla, kao i opravdane razloge radnika, te da je poslodavac dužan pisanom odlukom obavijestiti radnika o trajanju godišnjeg odmora i periodu njegovog korištenja, najmanje sedam dana prije korištenja godišnjeg odmora.

Članom 51. Zakona o radu propisano je da se radniku ne može uskratiti pravo na godišnji odmor, niti mu se izvršiti isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora, osim u slučaju iz člana 52. stav 4. Zakona o radu, kojim je propisano da je u slučaju prestanka ugovora o radu, poslodavac dužan radniku koji nije iskoristio cijeli ili dio godišnjeg odmora isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora u iznosu koji bi primio da je koristio cijeli, odnosno preostali dio godišnjeg odmora, ako godišnji odmor ili njegov dio nije iskoristio krivicom poslodavca.

Odredbom člana 72. Zakona o radu propisano je da povreda na radu, bolest ili profesionalna bolest ne mogu štetno uticati na ostvarivanje prava radnika iz radnog odnosa.

Međutim, ako je u konkretnom slučaju poslodavac utvrdio plan korištenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju sa radnicima ili njihovim predstavnicima u skladu sa zakonom, uzimajući u obzir potrebe posla, kao i opravdane razloge radnika i ako poslodavac pisanom odlukom obavijesti radnika o trajanju godišnjeg odmora i periodu njegovog korištenja, najmanje sedam dana prije korištenja godišnjeg odmora, neće postojati krivica poslodavca, pa samim niti obaveza isplate naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora, ukoliko radnik, kome zaključno sa 31. 7. 2022. godine prestaje radni odnos, ne iskoristi godišnji odmor.

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Back To Top