skip to Main Content

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, juče je donijelo Odluku o usvajanju Politike razvoja informacionog društva Bosne i Hercegovine za period 2017. – 2021. godine.

Politikom se naglašava potreba daljeg i ubrzanog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u BiH.

Napominjemo da je jedno od obećanja ministra Ismira Juska dato na Prvoj konferenciji o potencijalima razvoja softverske industrije u BiH, koja je održana 25. 04. 2017. godine u Sarajevu, bilo upravo usvajanje politike razvoja informacionog društva, što je i ispunjeno jučerašnjom Odlukom Vijeća ministara.

Glavni cilj Politike razvoja informacionog društva BiH je planiranje aktivnosti kojima će se maksimalno iskoristiti društveni i ekonomski potencijal IKT, naročito interneta, a poseban segment ove Politike je posvećen razvoju domaće softverske industrije. To je i jedan od  sedam stubova razvoja definiranih ovom Politikom, a među ostalim su uspostavljanje brzog i ultrabrzog pristupa internetu, jačanje digitalne pismenosti, znanja i e-uključivanja te uspostavljanje jedinstvenog digitalnog tržišta koje uključuje uspostavljanje online usluga i digitalnih sadržaja s visokim nivoom povjerenja.

Stubove razvoja prati više od 80 programa s pojedinačnim ciljevima i zadacima, dok će strategijom, za čije se donošenje sada stvaraju uvjeti, biti definiran konačan broj stubova i programa.

Prema Politici, vizija razvoja informacionog društva u narednom periodu je „Bosna i Hercegovina – digitalna država, koja je prepoznala društveni i ekonomski potencijal IKT i širokopojasnog pristupa.”

Riječ je o izuzetno važnom dokumentu kojim se osigurava koncept i vizija razvoja informaciono – komunikacionog društva BiH, sa posebnim osvrtom na oblast održivog rasta i promoviranja konkurentnijeg privrednog društva zasnovanog na znanju i inovacijama.

Izradi Politike prethodila je analiza stanja u oblasti informacionog društva u Bosni i Hercegovini, sa posebnim naglaskom na stanje u oblasti sektora elektronskih komunikacija. Prilikom izrade Politike vodilo se računa o ključnim dokumentima Evropske unije u ovoj oblasti, a to su Strategija „Evropa 2020“ i Digitalna agenda za Evropu.

S ciljem realiziranja Politike, potrebno je da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, donese Strategiju razvoja informacionog društva u Bosni i Hercegovini, koja će predstavljati ključni strateški dokument – vodilju za dalje pravce razvoja informaciono – komunikacionih tehnologija (IKT) u Bosni i Hercegovini, i prateće dvogodišnje akcione planove.

Takođe, Politika predviđa da Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine formira sektorske ekspertske grupe iz svih oblasti definiranih Politikom, koje će biti sastavljene od predstavnika svih nivoa vlasti, predstavnika akademske zajednice, predstavnika IKT industrije u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnika korisničke baze po pojedinim programima, čiji zadatak će biti analiza trenutnog stanja, ocjena nivoa razvoja i efikasnost razvoja informacionog društva u skladu sa postavljenim ciljevima, na osnovu kojih će se pripremati liste prioriteta i aktivnosti kroz godišnje akcione planove.

Politikom je predviđeno da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine formira tim za praćenje razvoja informacionog društva, koji bi bio sastavljen od predstavnika Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (kao nosioca aktivnosti) i predstavnika ekspertskih grupa formiranih za praćenje oblasti navedenih u Politici.

Zadatak tima je praćenje provođenja aktivnosti koje prate razvoj informacionog društva na osnovu dvogodišnjih akcionih planova, prikupljanje statističkih podataka iz različitih izvora, upoređivanje sa zemljama regiona i zemljama EU, te na osnovu sveobuhvatnih analiza, davanje preporuka za poboljšanje stanja u oblasti IKT-a u Bosni i Hercegovini.

Za realiziranje ove Politike nije potrebno osigurati posebna sredstva u Budžetu institucija Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

 

Back To Top