skip to Main Content

 

Vlada FBiH upoznata je s izvješćem o dugu za prvi kvartal 2016. godine, te zadužila Federalno ministarstvo financija da ovaj dokument objavi na svojoj web-stranici, a bit će proslijeđen i Parlamentu FBiH radi informiranja.

Ukupan vanjski dug Vlade Federacije BiH je na kraju prvog ovogodišnjeg kvartala iznosio je 5.193.593.545 KM, ili 3.007.022.268 dolara. Nominalni iznos duga, preračunat u konvertibilne marke, manji je u odnosu na prethodni kvartal za 80.018.211 KM, odnosno 1,52 posto. Vanjski dug je, najvećim dijelom, ugovoren s bilateralnim i multilateralnim financijskim institucijama, a u cilju osiguranja sredstava za financiranje većih infrastrukturnih projekata, te za proračunsku podršku. Kao rezultat toga, 3.960.287.637 KM ili 76 posto ukupnog vanjskog duga Vlade FBiH realizirano je preko multilateralnih financijskih institucija, a preostalih 1.233.305.909 KM se odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora. Naslijeđeni „stari“ dug (koji je sukcesijom pripao BiH, a čiji su korisnici bili s teritorija Federacije BiH ili je kao nealocirani dug po ključu MMF-a dodijeljen FBiH) prema Pariškom i Londonskom klubu kreditora, ukupno iznosi 693.886.457 KM ili 13,36 posto. Preostalih 15,27 posto ukupnog vanjskog duga predstavlja ostatak duga prema drugim kreditorima.

Unutarnji dug je 31.3.2106. godine iznosio 984.004.877 KM i u odnosu na prethodni kvartal je manji za 10.884.512 ili 1,09 posto. Od ukupnog iznosa se 160.000.000 KM odnosi na rizničke zapise, 520.000.000 KM na obveznice, 195.417.760 KM na ratne tražbine, a 108.587.117 KM je dug na temelju stare devizne štednje.

Na dan 31.3,2016. godine je ukupan dug Vlade FBiH iznosio ukupno 3.576.553.374 dolara ili 6.177.598.422 KM  i bio manji u odnosu na protekli kvartal za 90.902.723 KM ili 1,45 posto.

Back To Top