skip to Main Content

PITANJE: Da li poslodavac, na kojeg se primjenjuje Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, može primjenom instituta otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, bez objave javnog oglasa, rasporediti radnika na radno mjesto na kojem je kao uslov propisana VSS i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, u slučaju kada je sa pomenutim radnikom već zaključen ugovor o radu za radno mjesto gdje je kao uslov propisana SSS? Također, tražimo mišljenje u vezi sa izmjenom u pogledu dužine trajanja ugovora o radu radnicima sa kojima je već zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, u slučaju kada se npr. sa radnikom koji će ispuniti uslove za prestanak radnog odnosa, isti želi produžiti za određeno vrijeme ili u slučaju kada se radnik namjerava rasporediti na određeno vrijeme na drugo radno mjesto radi zamjene radnika koji je odsutan.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

PITANJE: Da li poslodavac, na kojeg se primjenjuje Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, može direktno primijeniti izuzetke predviđene navedenom uredbom, prije nego što svoj pravilnik uskladi sa istom?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE: Da li je poslodavac, na kojeg se primjenjuje Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, obavezan objaviti javni oglas u slučaju raspoređivanja na drugo radno mjesto radnika kojima je utvrđena promijenjena radna sposobnost?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE: Pravilnik o radu, prilikom propisivanja uslova radnog mjesta, kao uslov određenog radnog mjesta propisao je alternativno dva stepena stručne spreme i to SSS IV stepen ili KV radnik. Za to radno mjesto zaključen je ugovor o radu sa radnikom KV stepena stručne spreme. U međuvremenu isti radnik, nakon što je stekao SSS IV stepen stručne spreme, od poslodavca zahtijeva zaključenje novog ugovora o radu za isto radno mjesto ali kojim bi mu se kao koeficijent za obračun plaće odredio koeficijent grupe složenosti SSS IV stepen umjesto dosadašnjeg KV složenosti. Da li poslodavac može zaključiti takav novi ugovor o radu sa koeficijentom složenosti SSS IV stepen, ili poslodavac, iako se ne radi o promjeni radnog mjesta i iako to radno mjesto praktično nije ni upražnjeno, ima obavezu provesti proceduru javnog oglašavanja?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top