skip to Main Content

PITANJE: Budžetski smo korisnik koji je, nakon provedenog Otvorenog postupka javne nabavke i donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, zaključio Ugovor o nabavci i isporuci softvera putem količinskog licenciranja i softverskog osiguranja za već postojeće licence, na period od tri godine. Ukupna cijena ugovora za predmet nabavke, ugovorena je u američkim dolarima (USD) i domaćoj valuti (KM), s tim da cijena ugovorena u američkim dolarima (USD) ostaje fiksna tokom ugovorenog perioda. Plaćanje će se vršiti u KM, a USD vrijednost iz Ugovora će se obračunavati prema srednjem kursu Centralne banke BiH na dan izdavanja fakture (prvi radni dan na početku svakog kvartala). Ukupan iznos vrijednosti Ugovora (koji predstavlja zbir iznosa iz odjeljka A: Licence (novonabavljene) sa softverskim osiguranjem (na period od tri (3) godine) i odjeljka B: Softversko osiguranje za postojeće licence, rasporedit će se na 12 jednakih faktura, i to: dvije kvartalne fakture u 2019. godini, četiri kvartalne fakture u 2020. godini, četiri kvartalne fakture u 2021. godini i dvije kvartalne fakture u 2022. godini. Sve novonabavljene licence specificirane u odeljku A. predmetnog ugovora isporučene su (na raspolaganju su nam) na početku ugovornog perioda (sa ispostavljenom prvom kvartalnom fakturom) i kao takve trebaju biti evidentirane na nematerijalnoj imovini u ukupno ugovorenoj (nabavnoj) vrijednosti. Da li je potrebno knjižiti dugoročnu obavezu samo za dio ugovorene cijene koji se odnosi na nabavku i isporuku novih licenci ili se treba uključiti i onaj dio cijene koji se odnosi na softversko osiguranje za već postojeće licence, koji evidentiramo na stavci materijalnih troškova?

                             

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top