skip to Main Content

Razvojna Banka

 

Na dan 31.03.2016. godine u Federaciji BiH bankarsku dozvolu imalo je 17 banaka.

Bilansna suma bankarskog sektora na kraju prvog kvartala 2016. godine iznosila je 17,2 milijarde KM, što je približno na istom nivou kao i na kraju 2015. godine.

Novčana sredstva su u prvom kvartalu 2016. godine smanjena za 4,2% ili 205  miliona KM i sa 31. 03. 2016. godine iznosila su 4,7 milijardi KM. Pad novčanih sredstava  rezultat je rasta plasmana drugim bankama, blagog kreditnog rasta i ulaganja u vrijednosne papire, a s druge strane, plaćanja dospjelih kreditnih obaveza.

Krediti, kao najveća stavka aktive banaka, u prvom kvartalu 2016. godine zabilježili su rast od 0,8% ili 88 miliona KM, tako da su sa 31. 03. 2016. godine iznosili 11,7 milijardi KM. Krediti stanovništvu su ostvarili rast od 1% ili 36 miliona KM, dok je učešće zadržano na istom nivou od 49,1% i sa 31. 03. 2016. godine iznosili su 5,7 milijardi KM. Krediti dati privatnim preduzećima iznose 5,4 milijarde KM, sa također niskim rastom od 1% ili 78 miliona KM i povećanim učešćem sa 45,9% na 46,2%. Ukupni nekvalitetni krediti iznose 1,46 milijardi KM i u odnosu na kraj 2015. godine smanjeni su za 3% ili 46 miliona KM. Učešće nekvalitetnih kredita, kao ključni indikator kvaliteta kredita, smanjeno je sa 12,9% na 12,4%. U strukturi izvora finansiranja banaka depoziti su s iznosom od 13,1 milijardu KM i učešćem od 76%  i dalje dominantan izvor finansiranja banaka u Federaciji BiH i zadržali su približno isti nivo kao i na kraju 2015. godine. Dugogodišnji trend rasta štednih depozita, kao najznačajnijeg segmenta depozitnog i finansijskog potencijala banaka, nastavljen je i u prva tri mjeseca 2016. godine, sa stopom od 2,4% ili 175 miliona KM iznosili su 7,4 milijarde KM. Ukupan kapital povećan je za 2,8% ili  72 miliona KM, po osnovu dobiti tekućeg perioda i sa 31. 03. 2016. godine iznosio je 2,7 milijardi KM.

Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, iznosila je 15,4% i dalje je znatno više od zakonskog minimuma (12%).

Na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH u prvom kvartalu 2016. godine ostvarena je dobit u iznosu od 73 miliona KM.

Back To Top