skip to Main Content

Vlada53 1

 

Vlada FBiH je za učešće u radu i odlučivanju na 30. skupštini društva BH Gas d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za 16.5.2016. godine, opunomoćila Marinka Bošnjaka.

Vlada je Nadzornom odboru RMU „Banovići” d.d. Banovići dala prethodne saglasnost za razrješenju članova Uprave – direktora i izvršnih direktora, te za imenovanje članova Uprave, i to Munevera Ćergića (direktor), Ibrahima Lapandića (izvršni direktor za tehničke poslove), Elvira Jamakovića (izvršni direktor za investicije i razvoj novih djelatnosti) i Zlate Junuzović (izvršna direktorica za pravne i kadrovske poslove). Također, prethodna saglasnost Nadzornom odboru RMU „Banovići” d.d. Banovići data je za imenovanje Razije Begić za v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove – člana Uprave, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci.

Vlada FBiH danas je donijela odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, te imenovala Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata na ove pozicije.

Back To Top