skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

Vlada Kantona Sarajevo je  utvrdila Nacrt Zakona o prostornom uređenju i na taj način krenula u unapređenje postojećih rješenja kada su u pitanju namjena i korištenje prostora te unapređenje procedura vezanih za sam postupak građenja.

Novim Zakonom se žele stvoriti pretpostavke za unapređenje poslovnog okruženja, što je i cilj Projekta koji u tu svrhu zajednički realizuje Vlada Kantona Sarajevo sa članicom grupacije svjetske banke IFC. Akcionim planom Vlade KS za 2016. godinu, u okviru realizacije državne reformske agende, takođe je predviđeno unapređenje procedura vezanih za postupak građenja kroz njihovo skraćenje i pojednostavljenje.

U dijelu koji se odnosi na pripreme i usvajanje planske dokumentacije predviđena je i razrađena mogućnost usvajanja planskih dokumenata po skraćenoj proceduri pri čemu je ukinuta dosadašnja praksa korekcija planskih dokumenata. Pored toga, omogućeno je poslovnim subjektima koji ispunjavaju određene preduvjete da budu nosioci izrade ubranističkog projekta u skladu s pravilima javnih nabavki kao i da za područja koja su od posebnog interesa za Kanton resorno Ministarstvo bude nosilac njegove prirpeme.

Zakon predviđa uspostavljanje Centra za pružanje usluga u oblastima prostornog uređenja i građenja koji primjenjuje jednošalterski sistem poslovanja, odnosno da građani i poslovni subjekti mogu sve dobiti na jednom mjestu, a Centar bi imao informativnu i operativnu funkciju.

U dijelu koji se odnosi na provođenje planske dokumentacije, odnosno donošenje rješenja, izdavanje dozvola i slično, predviđa se uvođenje lokacijske informacije koja se definiše kao način za određivanje preduvjeta za odobravanje promjena u prostoru. Naime, uvodi se stepen rizika kod objekta te se granica postavlja na 400 m2. Svi rokovi za izdavanje urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje, upotrebnih dozvola i ostalih akata su skraćeni, a dokumentacija koja je neophodna se pribavlja isključivo po službenoj dužnosti.

Propisano je i vremensko važenje odobrenja za građenje pri čemu je precizirano da investitor treba završiti unutrašnje instalacije i fasadu objekta u roku od četiri godine od datum izdavanja odobrenja, u protivnom ono prestaje važiti.

Predviđeno je da se prilikom izrade Prostornog plana Kantona obavezno provede i strateška procjena utjecaja na okoliš. Konačnu riječ o Zakonu će imati Skupština Kantona Sarajevo.

Back To Top