skip to Main Content

Danas je u prostorijama JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo upriličeno potpisivanje ugovora sa poslodavcima koji su ispunili uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba, za poznatog poslodavca i Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS I KV stručne spreme, te ugovora po Programu sufinansiranja zapošljavanja „Zlatna značka“ u sklopu aktivnosti Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo s ciljem smanjenja broja nezaposlenih na području Kantonu Sarajevo.

Potpisivanju su prisustvovali premijer Vlade Kantona Sarajevo Adem Zolj i ministrica za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice u Kantonu Sarajevo Amela Dautbegović, a ugovore sa poslodavcima  ispred Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo  potpisao je v.d. direktor Muhamed Bekto.

U cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2017. i 2018. godini JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, početkom maja, objavila je javne pozive za navedene programe za poslodavce sa područja Kantona Sarajevo, nakon toga Služba je na svojoj web stranici, krajem jula, objavila usvojene liste poslodavaca koji su ispunili uslove za učešće u programima.

Planirana sredstva za realizaciju Programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije iznose 246.000 KM, a uslove javnog poziva ispunilo je 11 poslodavaca koji su predočili plan obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba, a zaposlenje će dobiti 117 osoba, te obezbijeđenih 408.000,00 KM po Programu zapošljavanja pripravnika putem kojih će 40 poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom zaposliti 32 osobe sa VSS i VŠS i 33 osobe sa SSS i KV stručnom spremom.

Uskoro će biti realiziran i Program sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života, putem kojeg će 92 nezaposlene osobe pokrenuti vlastiti biznis, a novčana sredstva za ovu namjenu iznose 1.350.000 KM.

Back To Top