skip to Main Content

Praktična implementacija novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. marta ove godine već stvara dileme u pogledu primjene njegovih pojedinih odredbi. Stoga, Privredna štampa organizuje jednodnevni seminar sa ciljem otklanjanja nedoumica u pogledu spornih pitanja i pružanja praktičnih pojašnjenja odredbi koje su u stručnoj javnosti izazvale najveće interesovanje. O temi: „Dileme i problemi u provedbi novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju“ govorit će mr.sc. Kenan Spahić koji je ujedno i autor knjige „Komentar zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH“ objavljene u izdanju Privredne štampe.

O disciplinskoj odgovornosti i načinima prestanka ugovora o radu u radnom zakonodavstvu Federacije BiH sa osvrtom na tzv. redovni otkaz ugovora o radu od poslodavca, pravilnom utvrđivanju razloga, te poštivanju zakonom predviđene procedure i forme za otkazivanje ugovora o radu izlagat će doc. dr. Muhamed Hadžić. U kontekstu otkaza ugovora o radu biće elaboriran interni postupak zaštite prava iz radnog odnosa kao dodatna mogućnost, ali i obaveza poslodavca da ponovo preispita svoju odluku.

Seminar će biti održan 19. aprila u Sarajevu u hotelu „Hollywood“ sa početkom u 10.00 sati.  

Prijave se mogu vršiti online preko web-a www.privrednastampa.biz ili dostaviti na faks: 033/542-700 ili e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz

 

Back To Top