skip to Main Content

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine po prvi put je objavila saopštenje “Ukupni statistički energetski bilans za Bosnu i Hercegovinu za seriju godina 2014-2016“, uključujući i reviziju ukupnog statističkog bilansa za 2014. godinu.

Statistički energetski bilans omogućava analizu i planiranje razvoja i eventualnog restrukturiranja kapaciteta za proizvodnju, transformaciju, transport i distribuciju energije. Bilans je prikazan isključivo u energetskim jedinicama (ktoe), bez fizičkih jedinica.

Saopštenje sadrži godišnje podatke o proizvodnji, uvozu, izvozu, transformaciji, utrošku i raspodjeli uglja, nafte i naftnih derivata, prirodnog plina, biomase, električne energije i toplote  u Bosni i Hercegovini.

Metodologija za prikupljanje podataka za izradu energetskih bilansa, te njihova forma i sadržaj usklađeni su sa standardima i preporukama Međunarodne agencije za energiju ( IEA), Eurostata i OECD-a.

Back To Top