skip to Main Content
PRAVO VLASNIŠTVA – Primjena člana 1. Protokola Broj 1 Uz Evropsku Konvenciju Uz Analizu Presude Ustavnog Suda Federacije BiH Broj U 6417

Piše: mr. sc. Enida BRKIĆ OMERČAUŠEVIĆ

Poštivanjem prava vlasništva, te striktnim pridržavanjem njegovog ograničenja u skladu sa zakonom, u javnom interesu i načelima međunarodnog prava, može se postići opće blagostanje, a samim time omogućiti i privredni rast, a da se ne naruši princip proporcionalnosti, odnosno uspostava pravične ravnoteže između prava pojedinca i javnog interesa …

…Opširnije čitajte u broju 1406

Back To Top