skip to Main Content
Predstavljanje Kreditne Linije U Sarajevu, 11. Aprila 2016.

Za manje od godinu dana, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini su primila više od 14 miliona eura iz Kreditne linije EU/EBRD (BiH-SME-CSF) i očekuje se da će dobiti preko 2 miliona eura grant sredstava iz fondova EU.

Cilj Kreditne linije EU/EBRD (BiH-SME-CSF) za podršku konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovni je povećanje sposobnosti MSP u Bosni i Hercegovini da pristupe i suoče se sa konkurencijom na tržištu Evropske unije (EU), kroz pomoć MSP prilikom unapređenja proizvodnih kapaciteta i usklađivanja sa EU direktivama u oblastima zaštite okoliša, zaštite na radu i kvalitete i sigurnosti proizvoda. U cilju podrške MSP u prevazilaženju raznih prepreka prilikom realizacije navedenih investicija, EBRD je osigurala kreditnu liniju od 20 miliona eura partnerskim banakama u BiH za finansiranje prihvatljivih investicija MSP. Prilikom realizacije investicija, iz EU fondova je omogućena besplatna tehnička podrška MSP i ista imaju mogućnost dobijanja granta u iznosu od 15% od iznosa kredita nakon uspješno realizovanih investicija.

Kreditna linija se implementira u Bosni i Hercegovini u saradnji sa tri partnerske banke: Intesa Sanpaolo Banka, Sparkasse i UniCredit Bank a.d. Banja Luka. Od zvaničnog predstavljanja kreditne linije u Sarajevu, 11. aprila 2016. godine, za manje od godinu dana njene implementacije, finansirana su 54 projekta u iznosu od preko 14 miliona eura, za koje se očekuje isplata granta iz fondova EU u iznosu od preko 2 miliona eura.

Od 54 do sada finansirana projekta najviše projekata je bilo iz drvoprerađivačke industrije (23%), zatim metaloprerađivačke industrije (19%), transporta (9%) i prehrambene industrije (9%).

Pored finansijske i tehničke podrške, eksperti koji su uključeni u implementaciju kreditne linije su također bili angažovani na edukaciji predstavnika MSP vezano potrebe usklađivanja MSP sa pravnim propisima u BiH i EU dirketivama i standardima. Tokom februara i marta 2017. godine, prezentirani primjeri dobre prakse i iskustva sa realizovanih projekata kroz BiH-SME-CSF kreditnu liniju na tri seminara održana u Banjoj Luci, Tuzli i Mostaru. Učesnicima su također prezentirani i drugi EBRD programi za podršku MSP u Bosni i Hercegovini. Seminari su organizovani u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, Kantonalnom privrednom komorom Tuzla i Zakladom za Inovacijiski i Tehnološki Razvitak (INTERA) – Mostar. Ukupno 145 učesnika, uglavnom predstavnika MSP, su prisutvovala na navedena tri seminara i diskutovala na temu seminara sa ekspertima uključenim u realizaciju BiH-SME-CSF kreditne linije i Zihnijom Hasovićem, menadžerom EBRD programa za podršku MSP.

Sa seminara u Banjoj Luci, 27. februara 2017.

Kreditna linija je implementirana od strane konsultanta na projektu, kojeg predstavlja konzorcij koji se sastoji od Italijanske konsultantske kompanije D’Appolonia uz podršku lokalnih eksperata iz konsultantske kompanije Enova. Projekt menadžer Maassimo Bianchi je izrazio zadovoljstovo sa MSP koja su uzela kredit iz BiH-SME-CSF kreditne linije i koja su primila grant sredstva iz EU fondova, naglašavajući “da su kompanije iskoristile jedinstvenu priliku za finansiranje  unapređenja okolišnih standarda, zaštite i sigurnosti na radu, kao i kvaliteta i sigurnosti proizvoda što će ih pripremiti za pristupanje EU“.

Massimo Bianchija sa kolegama na predstavljanju kreditne linije u Sarajevu, 11. aprila 2016.

Back To Top