skip to Main Content
Privredna Stampa Logo

Javni poziv za dostavu ponuda

I Predmet poziva

Predmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju vozila Privredne Štampe d.o.o  Sarajevo, putem pribavljanja pismenih ponuda, po specifikaciji u tabeli:

 

Model vozilaGodina proizvodnjePređeno

kilometara

Zapremina

motora

RegistrovanPočetna vrijednost u KM
1.Renault Megane 

2006.

 

170.000

1598 ccm

benzin

29.10.2017.5.500,00
2.Peugeot 2062007.69.0001360 ccm

benzin

23.03.2018.4.000,00

 

Vozila se prodaju u viđenom stanju, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka. Vozila se mogu pogledati svakog radnog dana od 8 do 16 časova u sjedištu društva „Privredna štampa“ d.o.o Sarajevo, ul. Džemala Bijedića 185. najkasnije do 18. 10. 2017. godine.

Pravo dostavljanja ponude po oglasu imaju sva fizička i pravna lica. Zainteresovano lice može nakon pregleda vozila, dostaviti ponudu za jedno ili oba vozila u zatvorenoj koverti, putem pošte ili direktno na adresu „Privredna štampa“ d.o.o Sarajevo, ul. Džemala Bijedića 185. 

II Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži:

a) redni broj vozila na koji se odnosi ponuda,

b) iznos ponude u KM,

c) podatke i kopiju dokumenta o ponuđaču:

– za fizičko lice: ime i prezime, ime jednog roditelja, kopiju lične karte, adresu i kontakt telefon,

– za pravno lice: tačan naziv i adresu ponuđača, kopiju rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku javne kupovine i kontakt telefon,

d) ukoliko je ponuđač pravno lice ponuda mora biti ovjerena potpisom ovlaštenog lica i pečatom pravnog lica, a ukoliko se radi o fizičkom licu ponuda mora biti ovjerena potpisom fizičkog lica.

Ponude sa priloženom dokumentacijom je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Otkup rabljenih putničkih vozila”

Na poleđini kovertirane ponude mora biti naveden naziv i adresa ponuđača. Ponuđači podnose ponudu preporučenom pošiljkom ili lično na adresu: „Privredna štampa“ d.o.o, ul. Džemala Bijedića 185. Sarajevo.

III Rok za podnošenje ponude

Rok za podnošenje ponude je 18.10.2017. godine.

Neblagovremeno dostavljena ponuda se neće razmatrati i biće vraćena ponuđaču sa naznakom na neotvorenoj koverti da je podnešena neblagovremeno.

IV Javno otvaranje ponuda

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači koji su dostavili ponudu za javni poziv (fizička lica), odnosno osoba ovlaštena na učešće na prodaji putem pribavljanja pismenih ponuda (pravna lica).

Otvaranje ponuda će se obaviti 19.10.2017. godine u 12:00 sati u sjedištu društva „Privredna štampa“ d.o.o Sarajevo.

V Ocjena ponuda

Eliminatorni kriterij je početna vrijednost vozila navedena u javnom pozivu, a kriteriji za odabir najpovoljnije ponude je: najveća ponuđena cijena otkupa vozila.

Ukoliko se nakon procjene ponuda konstatuje da dva ili više ponuđača imaju isti broj bodova, ponuđači će biti pismeno kontaktirani da izvrše pismenu korekciju ponude, kako bi se na osnovu korigovane ponude odabrao najpovoljniji ponuđač.

Ukoliko kontaktirani ponuđači ne žele izvšiti korekciju ponude, komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je prema datumu i vremenu prijemnog štambilja službe protokola ranije dostavio ponudu.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača će se donijeti u roku od 5 dana od otvaranja ponuda o čemu će ponuđači biti obaviješteni pismenim putem. Sa odabranim ponuđačem će se sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku od najmanje 5 dana od dana dostavljanja obavijesti ponuđačima.

Kupac je dužan za kupljeno službeno motorno vozilo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 5 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Kupac je dužan kupljeno službeno motorno vozilo preuzeti u roku od 7 dana od dana uplate postignute cijene.

Sve poreze i troškove u vezi s prenosom vlasništva snosi kupac.

VI Kontakt

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 061/ 215-420 – Narcis Romić

 

Back To Top