skip to Main Content

ZASTUPANJE U PARNIČNOM POSTUPKU

65,00 KM

  • cijena-u-eur: 59,00
SKU: 000106 Kategorija:

Opis

Autori:
Prof. dr. Jozo Čizmić
Doc. dr. Alena Huseinbegović

Recenzenti:
Prof. dr. Sanjin Omanović
Prof. dr. Milorad Živanović

Monografija „Zastupanje u parničnom postupku“ obrađuje jedan od najznačajnih instituta građanskog parničnog procesnog prava – zastupanje u parničnom postupku, i to na cjelovit način jer se obrađuju ne samo pojedine vrste zastupanja uređene parničnim zakonima (zakonski zastupnici, zastupnici na temelju zakona, odnosno tzv. statutarni zastupnici, te punomoćnici), nego se u knjizi obrađuju pojedina pitanja i problematika zastupanja u parničnom postupku koja je uređena i drugim propisima (npr. besplatna pravna pomoć, status i poslovi advokata, centra za socijalni rad, pravobranilaštva i dr.). Podijeljena na šest jasno odvojenih tematskih djelova (Općenito o zastupanju u parničnom postupku, Zastupnici po zakonu ili organi zastupnici, Pravobranilaštvo u parničnom postupku, Zakonski zastupnici, Punomoćnici, Punomoćnici i zastupnici za primanje pismena).

Autori su materiju zastupanja u parničnom postupku analizirali de lege lata na osnovu domaće i uporednopravne legislative i mnogobrojnih sudskih odluka.

Po svojoj strukturi i načinu obrade posmatrane problematike predstavlja vrijedno naučno štivo iz oblasti zastupanja, posebno ako se ima u vidu skromna pravna publicistika iz ovog područja, što omogućava njeno korištenje u pravosuđu, te u procesu obrazovanja, stručnog usavršavanja i svakodnevnom radu svih onih koji se susreću sa ovom materijom.

Format B5 – 400 strana

S A D R Ž A J

Recenzija
Predgovor
Kratice

I OPĆENITO O ZASTUPANJU U PARNIČNOM POSTUPKU

1. Općenito o strankama u parničnom postupku
1.1. Pojam stranke u parničnom postupku
1.2. Zasnivanje, dejstva i prestanak stranačkog svojstva
1.3. Stranačka sposobnost
1.4. Parnična sposobnost
1.5. Postulaciona sposobnost
1.6. Stvarna i procesna legitimacija
1.6.1. Stvarna legitimacija
1.6.2. Procesna legitimacija
2. Pojam i vrste zastupnika u parničnom postupku
3. Dostava stranci koja ima zastupnika

II ZASTUPNICI PO ZAKONU ILI ORGANI ZASTUPNICI

1. Općenito o zastupanju pravnih osoba
2. Zastupanje privrednih društava

III PRAVOBRANILAŠTVO U PARNIČNOM POSTUPKU

1. Općenito
2. Pravobranilaštvo kao državno tijelo ovlašteno na zastupanje

IV ZAKONSKI ZASTUPNICI

1. Općenito o zakonskom zastupanju u parničnom postupku
2. Ovlaštenja zakonskih zastupnika
2.1. Roditelji kao zakonski zastupnici
2.2. Staratelji kao zakonski zastupnici
2.3. Stečajni upravnik kao zakonski zastupnik
2.4. Privremeni zastupnik
2.4.1. Općenito
2.4.2. Pretpostavke za postavljanje privremenog zastupnika
2.4.2.1. Obavijest o postavljanju privremenog zastupnika
2.4.3. Prava i dužnosti privremenog zastupnika
2.4.4. Prestanak prava i dužnosti privremenog zastupnika
2.4.5. Oglas o postavljanju privremenog zastupnika
2.4.5.1. Razlozi i način izdavanja oglasa
2.4.5.2. Sadržaj oglasa
2.4.6. Troškovi postavljanja i rada privremenog zastupnika
2.4.7. Sudska kontrola rada zakonskog zastupnika
2.4.8. Uredno zastupanje kao procesna pretpostavka

V PUNOMOĆNICI

1. Općenito o punomoćnicima u parničnom postupku
2. Dejstva parničnih radnji punomoćnika
2.1. Komunikacija sa strankom koja ima punomoćnika
2.2. Odnos radnji stranke i punomoćnika
2.3. Odnos između radnji više punomoćnika

3. Ko može biti punomoćnik u parničnom postupku
3.1. Advokat kao punomoćnik u parničnom postupku
3.1.1. Općenito
3.1.2. Prava i dužnosti advokata u zastupanju stranke
3.1.3. Advokatske nagrade i naknade
3.1.3.1. Općenito
3.1.3.2.Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u FBiH
3.1.3.3.Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u RS
3.1.4. Prestanak prava na obavljanje advokature i privremena zabrana vršenja advokatske djelatnosti
3.1.5. Disciplinska odgovornost advokata i advokatskih pripravnika
3.1.6. Obavezno advokatsko zastupanje – suprotstavljena mišljenja advokata i pravnika u privredi
3.2. Advokatsko društvo
3.3. Zaposlenik pravne osobe kao punomoćnik
3.4. Bračni, odnosno vanbračni drug i srodnik stranke kao punomoćnik
3.5. Prokuristi kao punomoćnici u postupku pred sudom
3.6. Besplatni punomoćnik
3.6.1. Općenito o besplatnoj pravnoj pomoći
3.6.2. Međunarodni pravni izvori u oblasti besplatne pravne pomoći
3.6.3. Pravni okvir sistema besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini
3.6.3.1. Ustav Bosne i Hercegovine
3.6.3.2. Zakoni o parničnom postupku
3.6.3.3. Zakoni o advokaturi
3.6.3.4. Zakoni o besplatnoj pravnoj pomoći
3.6.4. Besplatna pravna pomoć de lege ferenda
3.7. Nadripisar

4. Punomoć
4.1. Pojam punomoći
4.2. Forma i način davanja punomoći
4.3. Vrste punomoći s obzirom na opseg ovlaštenja punomoćnika
4.3.1. Punomoć za vođenje parnice izdata advokatu
4.3.2. Punomoć za vođenje parnice izdata osobi koja nije advokat
4.4. Punomoć u bračnim sporovima
4.5. Podnošenje punomoći

5. Uskraćivanje prava na zastupanje – udaljenje punomoćnika zbog narušavanja reda i nesposobni punomoćnik
5.1. Udaljenje punomoćnika zbog narušavanja reda
5.2. Nesposobni punomoćnik

6. Prestanak punomoći
6.1. Općenito
6.2. Opoziv i otkaz punomoći
6.3. Saopćenje i dejstva opoziva i otkaza punomoći
6.4. Prestanak punomoći usljed smrti ili gubitka određenog svojstva stranke ili njenog zakonskog zastupnika
6.5. Prestanak punomoći usljed prestanka postojanja, odnosno stečaja stranke pravne osobe

7. Odgovornost punomoćnika
7.1. Općenito
7.2. Odgovornost punomoćnika prema stranci
7.3. Kažnjavanje zastupnika u parničnom postupku

VI PUNOMOĆNICI I ZASTUPNICI ZA PRIMANJE PISMENA

1. Pretpostavke za postavljanje punomoćnika (zastupnika) za primanje pismena
2. Postavljanje punomoćnika za prijem pismena u slučaju suparničarstva

PRILOZI:

– Zakon o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine
– Zakon o advokaturi Republike Srpske
– Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Federaciji BiH
– Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Republici Srpskoj
– Kodeks advokatske etike Federacije Bosne i Hercegovine
– Kodeks etike advokata Advokatske komore Republike Srpske
– Zakon o pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine
– Zakon o federalnom pravobranilaštvu / pravobraniteljstvu
– Zakon o pravobranilaštvu Republike Srpske
– Zakon o pravobranilaštvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
– Izvod iz Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine
– Izvod iz Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
– Izvod iz Zakona o parničnom postupku Republike Srpske
– Izvod iz Zakona o parničnom postupku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Back To Top