skip to Main Content

PRIRUČNIK O PLATNIM TRANSAKCIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI (Unutrašnji platni promet – finansijsko poslovanje – mjenično poslovanje)

79,00 KM

  • cijena-u-eur: 60,00
Kategorija:

Opis

Autori:

Fuad Balta, dipl. ecc.

Jasenko Hadžiahmetović, dipl. ecc.

 – OPŠIRNIJI SADRŽAJ PRIRUČNIKA –

Priručnik nudi objašnjenja i praktične upute za sve vrste plaćanja u unutrašnjem i vanjskom platnom prometu, upućuje na konkretne procedure pri blokadi računa i prinudnoj naplati kod banaka, te ukazuje na zakonite mogućnosti i načine upotrebe gotovine,  pozajmica i kredita u zemlji i inostranstvu. Prikazani su i različiti aspekti transakcija između povezanih lica, kako transferne cijene imaju odraza na porezni bilans, kao i precizne upute o primjeni svih ostalih aspekata finansijskog poslovanja.

Ova praktična knjiga za svakodnevnu upotebu taksativno razrađuje i sa mnogim raznovrsnim primjerima, konkretnim pitanjima i odgovorima, neophodnim za pravilnu primjenu federalnog Zakona o finansijskom poslovanju, kao kompatibilnom zakonu sa propisima o unutrašnjem platnom prometu i oporezivanju dobiti, upućuje subjekte na koje se ovaj zakon odnosi kako će postupati u situacijama: nelikvidnosti i neadekvatnosti kapitala, prilikom ugovaranja poslova, (ne)dopuštenih isplata u vezi sa ispunjenjem rokova novčanih plaćanja, izbjegavanja mogućih konsekvenci i slično

U Priručniku je detaljno analizirana nova zakonska regulativa o UPP-u, od koje se očekuje da će dovesti do znatno efikasnije prinudne naplate u BiH. Temeljito je opisan potpuno novi postupak i tehnika prinudne naplate kod banaka sa svih dužnikovih računa, zatim koja je dokumentacija potrebna za otvaranje i zatvaranje računa, način na koji se nalozi za prinudnu naplatu evidentiraju u redove prioriteta (po entitetima) kada je poslovni subjekat nelikvidan, itd.

Budući da je mjenica složen i rigorozan pravno-ekonomski instrument i da se na ovim prostorima u ranijem periodu slabije koristila (svojevremeno je iz upotrebe istisnuo akceptni nalog), u Priručniku su obrađene najvažnije mjenične platne transakcije, na način koji je lako prihvatljiv širokom krugu njenih sadašnjih i potencijalnih korisnika.

Nesumnjivo je da će ovaj priručnik biti od izuzetne koristi svima onima koji se u svom radu susreću sa pitanjima finansijskog poslovanja i platnog prometa, a sve u funciji zakonitog, efikasnog i uspješnog postupanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi…

Knjiga je namijenjena računovodstveno-finansijskim službama privrednih društava i javnih preduzeća, udruženjima i drugim neprofitnim organizacijama, javnim ustanovama, računovođama, revizorima, menadžerima, finansijskim i komercijalnim stručnjacima, bankarima, budžetskim korisnicima, poreznim i drugim inspektorima i službenicima kontrolnih organa, profesorima, asistentima i studentima, te ostalim korisnicima koji se u svom radu susreću sa teorijom i praksom različitih aspekata finansijskog poslovanja.

 

 

 

Back To Top