skip to Main Content

KOMENTAR ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU

79,00 KM

  • cijena-u-eur: 70
SKU: 000032 Kategorija:

Opis

Autor: Milenko Lepušina, dipl. pravnik

Komentar Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u cjelini odgovara svim bitnim zahtjevima temeljnog stručnog djela iz oblasti najviše rangiranih pravnih propisa. Autor na prefinjeno stručan i vrlo razumljiv način obrađuje i povezuje sve bitne pojmove iz pojedinog članka zakona i, također, prati cjelovitu višedimenzionalnu siste- matiku zaštite i spašavanja (upravnu, operativno-stručnu, organizacijsku, funkcionalnu, inspekcijsko-nadzornu, radnopravne odnose, financiranje i ostalo), uzimajući u obzir unificirana pravna rješenja i usporedno-pravne argumente, čime do kraja osvjetljava polaznu crtu puta i načina na koji treba ići uz izbor tehnike s kojom je do cilja najsi- gurnije stići.

Osobitu kvalitetu autorovom djelu daje baš vrlo jasna obrada svake pojedinačne norme, posebno kapitalnih organizacijskih, funkcionalnih i razvojnih aspekata zaštite od požara i vatrogastva u okviru jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja, uz pratnju tako povezanih eksternih vrijednosti samog zakona (naknade, troškovi, pitanja radno-pravnog statusa, prinuda pravnog sustava, kaznene odredbe) do kronologije pravnog kontinuiteta i diskontinuiteta ove problematike u Bosni i Hercegovini.

Format B5 – 464 strane

Back To Top