skip to Main Content

ZAKON O CESTAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA KOMENTAROM I PRAKTIČNIM PRIMJERIMA OPĆIH I POJEDINAČNIH AKATA

66,00 KM

  • cijena-u-eur: 55
SKU: 000075 Kategorija:

Opis

Autori:
Mensur HADŽIMUSIĆ
Dragan TREBOVIĆ

Recenzenti:
mr. sci. Enver BIJEDIĆ, ministar
Ministarstvo prometa i komunikacija
Federacije Bosne i Hercegovine
dipl. inž. geod. Filip VUJEVA, direktor
JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine

Da bi se propisi iz oblasti cesta učinili što dostupnijim, pravilno interpretirali i dosljedno i bez teškoća primjenjivali u praksi, pripremljen je ovaj priručnik koji, pored zakonskih odredbi i podzakonskih akata, sadrži i objašnjenja za rad subjektima na koje se odnosi i praktične primjere općih i pojedinačnih akata iz ove oblasti.
Za sve bitne institute materijalnih i drugih zakona koji se primjenjuju u ovoj oblasti data su iscrpna stručna pojašnjenja koja imaju karakter komentara svakog temeljnog odnosa i instituta u oblasti cesta, posebno onih instituta koji se odnose na zakonitost rada. Autori su, kao vrsni poznavaoci problematike iz oblasti cesta, u davanju objašnjenja i orijentacionih modela akata koristili bogatu upravnu i upravno-sudsku praksu.
Pored privrednih subjekata koji rade na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji javnih cesta ovaj priručnik će koristiti i organima uprave i upravnim organizacijama na svim nivoima vlasti, sudovima, javnim pravobranilaštvima, advokatima i institucijama koja vrše javna ovlaštenja u oblasti cesta.

Format B5 – 290 strana

Back To Top