skip to Main Content

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO U PRAKSI SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI (aktuelna sudska praksa 2013-2016. godine)

109,00 KM

  • cijena-u-eur: 100,00
SKU: K176 Kategorija:

Opis

Priredili:

Haso Tajić

Almir Alispahić 

Recenzenti:

Hajrudin Hajdarević, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH (u penziji)

Duško Medić, sudija Ustavnog suda Republike Srpske

-OPŠIRNIJI SADRŽAJ KNJIGE-

 

Knjiga sadrži najznačajnije odluke sudova u Bosni i Hercegovini nastele u periodu od 2013. do 2016. godine, te predstavlja prirodni nastavak ranijeg izuzetno uspješnog izdanja: „Građansko i privredno pravo u praksi sudova u BiH – sudska praksa 2009-2012. godine“.

Knjiga se sastoji iz dva dijela. Prvi dio se odnosi na građansko pravo i podijeljen je u dvije osnovne cjeline. Prva, koja je posvećena građanskom materijalnom pravu obuhvata sljedeće oblasti: stvarno pravo, obligaciono pravo, stambeno pravo, radno pravo, porodično pravo, nasljedno pravo i porezno pravo, dok se druga cjelina odnosi na građansko procesno pravo, sadržavajući odluke iz oblasti parničnog, izvršnog i vanparničnog postupka.

Drugi dio knjige se odnosi područje privrednog prava, te sadrži praksu koja se odnosi na oblasti: privrednih društava, privatizacije, stečajnog i likvidacionog postupka, mjeničnog prava, autorskog prava i prava industrijskog vlasništva.

Imajući u vidu da je ovim izdanjem kompletirana i zaokružena praksa sudova iz najsadržajnijeg i, po mnogima, najvažnijeg područja prava, sasvim je sigurno da će zbirka biti od izuzetne koristi sudijama, advokatima, notarima, profesorima na fakultetima, pravobraniocima, pravnicima u privrednim društvima, ali i svim drugim poslenicima prava koji se u radu susreću sa dilemama u pogledu primjene i tumačenja određenih propisa, te omogućiti im da u obilju izloženog materijala pronađu sve ono što ih interesuje u datom trenutku.

Format B5 –  544 strana

Back To Top