skip to Main Content

ZABRANA DVOSTRUKOG UKIDANJA PRVOSTEPENE PRESUDE

79,00 KM

NOVO U PONUDI

  • cijena-u-eur: 70
SKU: K 194 Kategorija:

Opis

Autor:
prof. dr. Senad Mulabdić, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH

Recenzenti:
prof. dr. Sanjin Omanović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu
prof. dr. Suad Hamzabegović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Bihaću

Knjiga predstavlja idealan spoj teorije i prakse u kojoj je autor argumentovano izložio kritički sud u odnosu na različita shvatanja uloge drugostepenog suda u postupku odlučivanja po žalbi u sjednici vijeća i odlučivanja o osnovanosti tužbenog zahtjeva na osnovu održane rasprave.

Jedna od značajnih novina ZPP-a odnosi se na žalbeni postupak i zabranu dvostrukog ukidanja prvostepene presude, što je u osnovi izmijenilo kontrolnu funkciju drugostepenog suda koji sada dobrim dijelom vrši i jurisdikcionu funkciju zakazivanjem rasprave da bi u ponovnom ispitivanju pobijane presude po žalbi otklonio utvrđenu apsolutno bitnu povredu zbog koje je prvi put morao ukinuti prvostepenu presudu.

Prvostepeni i drugostepeni parnični postupak čine jednu povezanu cjelinu pa su vrijedna izlaganja o ulozi prvostepenog suda u donošenju zakonite i pravilne presude u razumnom roku. Izložene procesne forme koje pružaju takvu mogućnost, detaljno su analizirane uz navođenje odgovarajuće novije sudske prakse.

U pogledu sistematizacije materije, načina izlaganja i pisanja knjiga predstavlja značajno naučno djelo i prva je napisana na ovu temu ne samo u BiH, već i na području bivših država SFRJ, te će sasvim sigurno biti vrijedan izvor saznanja sudijama, advokatima, pravobraniocima, pravnicima u privrednim društvima, kao i svim drugim praktičarima koji se u radu susreću i/ili primjenjuju Zakon o parničnom postupku.

Format B5 – 190 strana

Back To Top