skip to Main Content

KOMENTARI ZDRAVSTVENIH ZAKONA

110,00 KM

  • cijena-u-eur: 95
SKU: 000042 Kategorija:

Opis

Autori: Snježana Bodnaruk, Jozo Čizmić, Boris Hrabač i Senad Huseinagić

Knjiga pod naslovom „Komentari zdravstvenih zakona, Knjiga 1., Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata. Zakon o apotekarskoj djelatnosti“ predstavlja sistematičan pristup problemima koji pokrivaju zdravstveno zakonodavstvo.

– U prvom dijelu knjige se na pregledan način prikazuje pojam medicinskog prava kao skup raznovrsnih pravila koja pripadaju različitim granama prava, a zajedničko im je da uređuju odnose u obavljanju zdravstvene djelatnosti.

– Knjiga daje jasan pregled relevantnih pojmova iz ove oblasti, polazeći od samih stručnih definicija, prikazujući evropsku praksu u ovoj oblasti u kontekstu obaveza BiH za pristup EU, te elaborirajući razloge za pojedina zakonska opredjeljenja. Materijal, također, nudi komparaciju sa relevantnim zakonskim rješenjima u ranije važečoj legislativi, elaborirajući i napredak koji je učinjen.

Autori su u komentaru posebno obrazložili razloge za pojedina nova rješenja u Zakonu, te njihovu povezanost sa strateškim dokumentima, kao što su: Strateški plan za razvoj primarne zdravstvene zaštite, Strateški plan razvoja zdravstva u FBiH u periodu od 2008. do 2018. godine, Odluku o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava i dr., te projekte koji su se provodili ili se provode u FBiH, a imaju ili su imali strateški značaj u sektoru zdravstva.

Komentirani zakoni svakako su zakoni koje u medicinskopravnoj praksi koristi najširi krug korisnika.

Back To Top