skip to Main Content

PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU PRIMJENU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH

69,00 KM

 • cijena-u-eur: 55,00
SKU: ZJN01 Kategorija:

Opis

Autori:
Tarik Rahić – Fuad Kozadra – Mensur Hadžimusić
Recenzenti:
Dragana Ribić, pomoćnik direktora AJN BiH – direktor filijale Banja Luka
Nikolina Silak, član Ureda za razmatranje žalbi BiH

Priručnik, veoma koncizno, objedinjuje i prikazuje sve ono što bi trebala podrazumijevati najbolja praksa javnih nabavki. Garantuje zakonito i pravilno provođenje javnih nabavki, nudeći adekvatne odgovore na najčešća pitanja i dileme koje je pokazala dosadašnja praksa u primjeni ZJN-a.

Pored modela i obrazaca za praktičnu primjenu ZJN-a, Priručnik sadrži određene (gotove) tenderske dokumentacije koje su spremne za primjenu u konkretnim postupcima.

Posebnu vrijednost Priručnika predstavlja dio koji je posvećen supsidijarnoj primjeni pravila upravnog postupka, pravnoj zaštiti u postupcima javnih nabavki i sudskoj zaštiti protiv odluka URŽ-a/KRŽ-a.

Priručnik, pored ostalog, sadrži:

 • Gotove za praktičnu upotrebu i primjenu Tenderske dokumentacije za nabavku goriva i tonera  u konkretnim postupcima javnih nabavki;
 • Modele i obrasce sa objašnjenjima i rješenjima za praktičnu primjenu ZJN (plan nabavki,  poslovnik o radu komisije za nabavke, nacrti ugovora o javnim nabavkama i sl.);
 • Kako ispravno planirati javne nabavke – praktične upute;
 • Izbor postupka;
 • Uslovi za pravilan početak postupka javne nabavke;
 • Odluka o pokretanju postupka i rokovi u postupcima javnih nabavki;  
 • Kvalifikacija kandidata i ponuđača;
 • Tenderska dokumentacija – ponuda – kako pripremiti prihvatljivu ponudu – otvaranje ponuda;
 • Scenario i pravilno izvođenje radnje otvaranja ponuda;
 • Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda i direktni sporazum;
 • Supsidijarna primjena pravila upravnog postupka u postupcima javnih nabavki
 • Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki i prekršajne  odredbe;
 • Sudska zaštita protiv odluka URŽ-a/KRŽ-a, vanredni pravni lijekovi;
 • Najčešća pitanja iz prakse sa odgovorima;
 • Praksa URŽ-a/KRŽ-a.
Back To Top