skip to Main Content

PRAKTIKUM ZA STVARNA PRAVA

150,00 KM

  • cijena-u-eur: 120,00
SKU: 000101 Kategorija:

Opis

Autori:
prof. dr. Enes Hašić
doc. dr. Larisa Velić
Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda FBiH
Ismet Velić, advokat
Haso Tajić

Zakon o stvarnim pravima je jedan od krucijalnih zakona koji ima ogroman značaj za pravnu teoriju i praksu, građane, te za ukupni privredno-ekonomski segment društva, s obzirom na to da predstavlja i određeni vid kodifikacije stvarnog prava, u duhu aktualnog vremena i pravnog sistema. Stupanjem na snagu ovog zakona otvorene su nove mogućnosti konkretnog određenja, konstituisanja i prenosa prava, kao i zaštite prava vlasništva i drugih stvarnih prava. Zakon sadrži značajne novine, uvodi nova stvarna prava, vrši pretvorbu prava, te omogućava prelaz iz ranijeg u novi stvarnopravni sistem.
Polazeći od značaja ovog zakona sa aspekta uređenja i nekih od temeljnih ljudskih prava, kao i značaja ujednačene primjene zakona, stručnjaci uključeni u aktivnosti pripreme i implementacije zakona pristupili su izradi Praktikuma za stvarna prava, s ciljem da, u duhu suštinskih značenja i intencije zakonodavca, omoguće praktičarima što kvalitetniju i efikasniju primjenu zakona. U tu svrhu u Praktikumu su obrađena najznačajnija praktična pitanja, urađeni obrasci podnesaka, ugovora, te sudskih i odluka organa uprave, uz potrebna objašnjenja. Pored navedenog, Praktikum sadrži relevantnu sudsku i upravnu praksu.
Radi se o izuzetno zahtjevnom stručnom poduhvatu. Praktikum ove vrste i za oblast stvarnih prava u Bosni i Hercegovini nikada ranije nije napisan. Naime, Zakon o stvarnim pravima otvorio je raspravu o mnogim pitanjima vezanim za njegov sadržaj i način primjene, te je bilo nužno razmotriti doseg ovog Zakona sa teoretskog, ali i njegovog praktičnog aspekta.
Recenzenti, do sada jedinstvenog izdavačkog poduhvata, po mnogo čemu, su uvaženi prof. dr. Duško Medić i prof. dr. Senad Mulabdić.

Knjiga je štampana u B5 formatu. S obzirom na obim od 1.230 strana podijeljena je u dva dijela, odnosno dvije knjige – prva knjiga 570, a druga 660 strana.

Back To Top