skip to Main Content

DRŽAVNA IMOVINA – STATUS I PRAKSA U BOSNI I HERCEGOVINI I DRUGIM ZEMLJAMA –

89,00 KM

Novo u prodaji

  • cijena-u-eur: 89,00
Kategorija:

Opis

Autor:
Dr. sc. Ismet Velić

 Recenzenti:
Prof. dr. Enes Hašić
direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH
Goran Nezirović,
sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

U knjizi se na originalan i sistematičan način obrađuju pitanja državne imovine u korelaciji sa pravom na imovinu, sa obrađenim institutima, normativno-pravnim rješenjima, te relevantnom sudskom i upravnom praksom. Uz komparaciju različitih društvenih i državno-pravnih sistema, obrađena su pitanja sticanja prava, uključujući pravni posao, odluke državnih organa, te neke od najznačajnijih praktičnih postupaka, te predstavljen aktualni status pojedinih oblika državne imovine u BiH, poput građevinskog i poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, vojne imovine, općih, javnih i dobara od općeg interesa, kao i imovine u drugim državama.

Pitanje statusa državne imovine je ilustrovano sa konkretnim sudskim i upravnim postupcima odlučivanja u BiH i inostranstvu, uključujući raspolaganje nekretninama, uspostavu katastra nekretnina, uknjižbu i popis državne imovine, te neke od specifičnih sporova, odnosno postupaka zaštite, povrata ili utvrđivanja prava i prenosa vlasništva na predmetnoj imovini. Posebno su značajni dijelovi u kojim autor, u svojstvu praktičara neposredno uključenog u konkretne postupke, predstavlja i analizira zauzeta stajališta i shvatanja sudova i drugih organa, te iste podrvrgava kritičkom osvrtu u smislu prisutnih kontradiktornosti i nedostataka, a pri tome ukazuje i na nedostatke u okviru samog normativno-pravnog sistema.

Autor precizno detektuje nedostatke u pogledu legislativno-pravnog okvira, neusklađenosti važećih i nedostatka propisa na nivou države, o čemu izvodi pravilne i logičke zaključke, uz naznaku mogućeg pravca djelovanja u cilju poboljšanja stanja u ovoj oblasti. Sve navedeno prati i kritički osvrt na tretman prava na imovinu, zaštićenog međunarodnim i domaćim pravnim instrumentima, u smislu postojanja ili izostanka adekvatne zaštite imovinskog integriteta subjekata prava u svojstvu titulara.

Autor daje osvrt i na Evropsku konvenciju o osnovnim pravima i slobodama, Sporazum o sukcesiji imovine bivše SFRJ, kao i na druge međunarodne sporazume i konvencije koje garantuju pravo na imovinu i omogućavaju zaštitu i povrat iste.

Imajući u vidu važnost, ali i kompleksnost problematike državne imovine, ova knjiga će biti od izuzetne koristi sudijama, advokatima, notarima, naučno-nastavnim radnicima, prvobraniocima, stručnim službama u privrednim društvima, zavodima, ustanovama, ali i svim drugim subjektima i pojedincima koji se u svom radu bave pitanjima koja su u vezi sa državnom imovinom.

SADRŽAJ

FORMAT: B5 – 270 stranica – Godina izdanja 2022.

Back To Top