skip to Main Content

AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA – SUDSKA PRAKSA –

99,00 KM

  • cijena-u-eur: 95,00
SKU: 000099 Kategorija:

Opis

Autor Haso Tajić

Djelo je originalno po svojoj strukturi i sadržaju. Sastoji se iz dva dijela – prvi se odnosi na autorsko i srodna prava, dok je drugi posvećen pravu industrijskog vlasništva. Svaki dio je podijeljen u tačke koje su međusobno dobro povezane i uspješno problematiziraju materiju naučne discipline prava intelektualnog vlasništva. S obzirom na uvodnu studiju, uspostavljen je odnos teorijsko-pravnog i pozitivno-pravnog dijela prava intelektualnog vlasništva, kroz prizmu sudskih odluka u ovom području koje prate sistematiku doktrinarnog obličja ovog pravnog područja.
Posebnu vrijednost djelu daje uvid u sudsku praksu država iste ili slične pravne tradicije, odnosno pregled europske sudske prakse u ovoj oblasti.
Ovaj izuzetno kvalitetan izbor sudske prakse iz prava intelektualnog vlasništva predstavlja rijetko izdanje u široj regiji.
Knjiga ima široku namjenu i bit će od izuzetne koristi u obrazovanju i praksi svih zainteresiranih u odnosu na prava intelektualnog vlasništva (profesori, advokati, sudije, upravne organizacije u ovom području, organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, tužitelji, policija, carina, komorska udruženja, a prije svih nositelji – sadašnji ili potencijalni – ovih prava).

Format B5 – 746 strana

Back To Top