skip to Main Content

ONLINE PRIJAVA

WEBINAR

“STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU NA NEKRETNINAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU”
“ETAŽNO VLASNIŠTVO I IZVRŠNI POSTUPAK”
“PROBLEMI I AKTUELNOSTI U VEZI UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU”
– sa primjerima iz sudske prakse –

19. 11. 2020.

Puni naziv institucije ili kompanije
Adresa sjedišta organizacije
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Odaberite samo jednu opciju

Back To Top