skip to Main Content

ONLINE PRIJAVA

SEMINAR

– IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA –
– ISPRAVKE VRIJEDNOSTI, REZERVISANJA I VREMENSKA RAZGRANIČENJA –
– REGISTRACIJA KORISNIKA ELEKTRONSKIH USLUGA UINO –
– AKTUALNOSTI U VEZI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST-
– KRIVIČNO-PRAVNA I MATERIJALNO-PRAVNA ODGOVORNOST
RAČUNOVO\A I REVIZORA U VRŠENJU UGOVORENIH POSLOVA –

 

 

Puni naziv institucije ili kompanije
Adresa sjedišta organizacije
Za fizička lica matični broj
Odaberite samo jednu opciju
Odaberite samo jednu opciju
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Back To Top