skip to Main Content

SEMINAR 
ZAŠTITA NA RADU

PRAVNI OKVIR – INSPEKCIJSKI NADZOR – ULOGA MEDICINE RADA – STRUČNI ISPITI

SARAJEVO, 07. 07. 2022. godine
Hotel „Hollywood“, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA

sa početkom u 10:00 sati

PREDAVAČI:
Mr. sc. Ernis ImamovićFederalno ministarstvo rada i socijalne politike
Mirsad Berberović, dipl. ing. – Inspektor iz oblasti zaštite na radu
dr. sc. Jasmina Biščević-TokićZavod za medicinu rada Kantona Sarajevo

TEME:

PROCJENA RIZIKA – AKT O PROCJENI RIZIKA I PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU              

 • Izrada/usklađivanje internog Pravilnika o zaštiti na radu – obaveze, odgovornosti i sankcije
 • Procjena rizika – pravila, postupak procjene, sadržaj akta, valjanost akta, revizija akta o procjeni rizika, uloga ovlaštenih organizacija, poslovi sa povećanim rizikom, odgovorna lica kod poslodavca, novčane kazne
 • Radnik za zaštitu na radu – uslovi stručne spreme, stručni ispit, obaveze i odgovornosti, sistematizacija, obavezna interna dokumentacija
 • Povjerenik za zaštitu na radu – imenovanje, ovlaštenja, odgovornosti, odnos između povjerenika i radnika za zaštitu na radu
 • Način i uvjeti obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca – stručni poslovi i potrebne dozvole, organizovanje i vršenje od strane poslodavca, angažman ovlaštenih organizacija, preventivne mjere, odgovornosti

PRIPREMA ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

 • Sadržaj programa za polaganje stručnog/ih ispita
 • Aktuelna pitanja za polaganje stručnog/ih ispita
 • Način izrade pismenog rada na posebnom dijelu stručnog ispita
 • Odgovori na aktuelna pitanja za polaganje stručnog ispita

INSPEKCIJSKI NADZOR

 • Zakonski okvir
 • Vrste inspekcijskog nadzora
 • Vršenje inspekcijskog nadzora:
  • Opći podaci i akti
  • Priprema poslodavca za kontrolu – neophodni dokumenti
  • Kontrola organizacije poslova iz oblasti zaštite na radu (radnik zaštite na radu i povjerenik zaštite na radu)
  • Kontrola procjene rizika i akta o procjeni rizika
  • Pregled zapisnika i isprava (upotrebne dozvole) nakon izvršenih periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme, odnosno periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih, bioloških štetnosti i mikroklime
  • Upućivanje radnika na ljekarske preglede
  • Obuka i provjera znanja iz oblasti zaštite na radu
  • Sredstva lične zaštite i prve pomoći
  • Prijavljivanje povrede na radu
  • Povrede na radu sa smrtnim ishodom
  • Nalaganje mjera
  • Novčane kazne
 • Odgovornost za štetu na radu i u vezi sa radom
 • Inspekcijski pregled radilišta
 • Obavještenja za radnika
 • Nadzor nad upotrebom opasnih materija
 • Najčešće nepravilnosti u inspekcijskom nadzoru
 • Statistika povreda na radu
  • Broj povreda na radu u tekućoj godini
  • Broj invalida rada II kategorije

ULOGA MEDICINE RADA U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

 • Učešće doktora medicine – specijaliste medicine rada u postupku procjene rizika
 • Način vršenja procjene rizika sa zdravstveno-medicinskog aspekta 
 • Sadržaj akta o procjeni rizika sa zdravstveno-medicinskog aspekta 
 • Obavljanje procjene rizika po matrici 5×5 sa aspekta medicine rada  
 • Zaključci u pogledu utvrđivanja stepena rizika na određenim radnim mjestima
 • Najčešće greške pri procjeni rizika

DISKUSIJA I ODGOVORI NA SVA PITANJA UČESNIKA

KOTIZACIJA (sa PDV-om):

 • 145,00 KM po jednom učesniku za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE
 • 155,00 KM za dva i više učesnika iz iste organizacije
 • 165,00 KM za sve ostale učesnike

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

 • GRATIS ogledne primjerke Internih akta (Pravilnika) o zaštiti na radu usklađene sa propisima iz oblasti zaštite na radu i primjenjivi za sve poslodavce – kod kojih POSTOJE i NE POSTOJE poslovi sa posebnim uslovima rada, odnosno poslovi sa povećanim rizikom
 • Materijal i pribor za pisanje
 • Ručak i osvježenje
 • Prigodni pokloni
 • Power point prezentacije
 • Certifikat o učešću na seminaru
 • Besplatan parking
 • Učesnicima seminara osiguravamo poseban popust od 30% na knjigu KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU“ (300 stranica).

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Omogućena online prijava ili putem prijavnog obrazca koji možete preuzeti sa web-a: www.privrednastampa.biz i poslati na faks: 033/542-700 ili e-mail: seminari@privrednastampa.biz  ili amra@privrednastampa.biz 

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700
web: www.privrednastampa.biz

Back To Top