skip to Main Content

ZIPS br. 1270

Opis

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

 

ZIPS u broju 1270 donosi:

AKTUELNO – Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti – 4

 1.  POREZ NA DOBIT  – Među povezanim licima se, s obzirom na moguće kalkulacije i međusobni komercijalni interes, uglavnom, ne može primjenjivati princip sumnjivih i spornih potraživanja – 33            

Fuad BALTA, dipl. ecc.

***

 1. Iz rješenja URŽ/KRŽ – Član 14. Zakona o javnim nabavkama (Rješenje URŽ/KRŽ, broj: U-932/10, od 21. 07. 2010. godine) –  12
 2. Ugovor (sporazum) o sudskoj nagodbi o naknadi nematerijalne štete (Kantonalni sud u Novom Travniku, broj: 51 0 P 001099 11 Gž, od 09. 12. 2011. godine) – 13
 3. Član 113. stav 1. tačka 2. i član 115. stav 3. Zakona o radu RS  (Vrhovni sud Republike Srpske, broj:118-0-Rev-09-000 096, od 26. 08. 2009. godine) –  27

Pripremio: prof. dr. Milan BLAGOJEVIĆ, sudija Okružnog suda u Banjaluci

***

FINANCIJSKO POSLOVANJE  – Izračun potrebnih obrtnih sredstava i izvora

Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

***

JAVNE NABAVKE – Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci – 11

Pišu: dr. Tarik RAHIĆ

           Fuad KOZADRA, dipl. ecc.

***

 1. JAVNE NABAVKE – Čuvanje i arhiviranje dokumentacije – 12

Dragana MACURA – RIBIĆ, dipl. pravnik  

***

PROCEDURE PRINUDNE NAPLATE – Prodaja zaplijenjene imovine  – 13

Piše: Daniela VIŠNJIĆ, viši stručni saradnik za prinudnu naplatu indirektnih poreza

***

PARNIČNI POSTUPAK – Slobodna ocjena dokaza i primjena pravila o teretu dokazivanja – 16

Piše: Hajrudin HAJDAREVIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u penziji)

***

NAKNADA ŠTETE – Regres i zakonska subrogacija u osiguranju od autoodgovornosti – 19  

Piše: doc. dr. sc. Slobodan STANIŠIĆ

 1. Pojam „doma“ (Odluka o dopustivosti i meritumu, broj: AP 1812/05, od 8. jula 2006. godine, stav 34., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, broj 87/06; stanovi u kojima se stanuje na osnovu stanarskog prava) -7
 2. Član 8. EK – Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, doma i prepiske,(Odluka o dopustivosti i meritumu, broj AP 1812/05, od 8. jula 2006. godine, stav 32., objavljena u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine», broj 87/06; stanovi u kojima se stanuje na osnovu stanarskog prava) – 10
 3. Pojam „doma“(Odluka o meritumu, broj AP 1049/05 ,od 14. marta 2003. godine, stav 42., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, broj 59/06)  – 15
 4. Miješanje u porodični život  (Odluka o dopustivosti i meritumu, broj AP-1031/04, od 26. aprila 2005. godine, stav 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, broj 48/05), str.

***

PRIVATIZACIJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA – Nedovoljan pravni okvir za privatizaciju javnih komunalnih poduzeća – 25

Piše: Ivan MILINKOVIĆ, dipl. iur.

***

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

 • BOSNA I HERCEGOVINA – izbor juli i avgust – , str. 27                 
 • FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, str. 28
 • KANTON SARAJEVO, str. 28
 • REBUBLIKA SRPSKA, str. 28                

***

 1. Odbitak PDV-a – period koji se poklapa sa datumom izdavanja JCI ili period plaćanja PDV i carine – 31             

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik i  Dejan RADIĆ, dipl. oec.

***

 1. Trgovinsko preduzeće poljoprivrednih mašina – prometovanja teretnih vozila drugom preduzeću koje se bavi cestovnim prevozom robe i koje je registrovano kao poreski obveznik –  32              

Pripremio: Dejan RAKIĆ , dipl. pravnik

***

 1. ZV. – Za lice čije je sjedište poslodavca u Federaciji, a radi u podružnici Republike Srpske podnosi se prijava nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacija BiH za upis u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (Obrazac JS3100 – Prijava/ Promjena/ Odjava osiguranja), Broj: 04-15-3596/13, od 27. 06. 2013. godine – 32            

Pripremila: E. J.

***

FINANSIJE  – Regres za korištenje godišnjeg odmora u oblasti zdravstva – 33             

Džavida HADŽIĆ, dipl. ecc.

***

PDV – Izvoz robe radi vanjske obrade – 34             

Dr. sc. Jozo PILJIĆ

***

ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA O TEMI – Bilans/bilanc stanja, metodologija izrade investicionih programa i nepravilnosti u radu javnog sektora u fbih i njihov uticaj na efikasnost poslovanja –  34   

 1. Mekelefa – Ćefa PAVLOVIĆ         

***

ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA O TEMI – AKTUELNA PITANJA ZALAGANJA I IZVRŠENJA NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA U BiH(Sarajevo) –  35             

Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ

***

 1. IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH – Nostrifikacija diplome – 36             

Neven Akšamija

***

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Sektor za PIO i međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju –

 • Način obračuna penzije braniocima odbrambeno-oslobodičkog rata sukladno Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju, str. 36             

Broj: 04-02/1-683/13, od 10. 07. 2013. godine

Pripremio: mr. sc. Ernis IMAMOVIĆ, dipl. pravnik

***

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

 • Za srodno zanimanje može se izdati rješenje za obavljanje određene djelatnosti

Broj: 08-02-265/13, od 22. 04. 2013. godine, str. 37            

Pripremio: Miroslav SOLDO, dipl. inž. strojarstva

***

KANTON SARAJEVO – STAMBENI ODNOSI

 • Kupovinom stana postajete obveznik plaćanja svih troškova usluga individualne komunalne potrošnje, bez obzira na to da li ga koristite ili ne, str. 37            

Ljiljana ĆEHAJIĆ, dipl. pravnik

***

OBLIGACIONI ODNOSI

 • Ugovor o doživotnom izdržavanju se može neformalno sporazumno raskinuti, str. 37           

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

***

PRAVNI SAVJETI

 • Saobraćajna nezgoda nastala zbog nedostatka na cesti – naknada štete, str. 38           

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

***

RADNI ODNOSI

 • Godišnji odmor i bolovanje, str. 38           

Aida MIKULIĆ, dipl. iur.

***

PIO/MIOFBiH

 • Bh. državljanin na radu u državi sa kojom nije zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju može se dobrovoljno osigurati, pod uvjetom da je prije odlaska u inozemstvo imao prebivalište na teritoriji Federacije BiH, str. 38           

Fatima FAZLIBEGOVIĆ, dipl. pravnik

***

POSLOVNI INFORMATOR

 • SAOPŠTENJA ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA, str. 39                

***

POSEBAN PRILOG

OBRTNIŠTVO

Komentar Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima
Piše: Mehmed ZOLJ, stručni savjetnik za obrtništvo Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

Back To Top