skip to Main Content

ZIPS br. 1207

Kategorija:

Opis

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

 

ZIPS u broju 1207, od 16. do 31. I 2011. godine, donosi:

 

AKTUELNO

 

Propisani rokovi za zaključenje knjiga, te predaju godišnjih izvještaja, poreznih prijava i drugih zahtjeva/obrazaca

Obaveza poštivanja rokova iz Zakona o porezu na dohodak, Zakona o fiskalizaciji i „pratećih“ podzakonskih propisa, odnosno pravilnika, imperativne je naravi, jer su, u protivnom, propisane visoke novčane kazne i druge sankcije. U drastičnim slučajevima ponavljanja prekršaja moguće je da porezni inspektori donesu odgovarajuća rješenja o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti za pravna lica i poduzetnike na temelju „svog“ Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH

Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc. (str. 4)

 

***

ISKUSTVA DRUGIH

 

Stečaj fizičkog lica iz slovenske pravne prakse

Od početka upotrebe pravila o osobnom stečaju u Republici Sloveniji do sredine 2010. uloženo je 1.416 prijedloga za pokretanje osobnog stečaja, od toga otvorenih 812 stečaja. Praksa je pokazala da su za osobni stečaj zainteresirani samo dužnici, gotovo isključivo zbog mogućnosti oprosta obveza. Ova mogućnost im je bliža, jer u okviru besplatne pravne pomoći mogu iskoristiti pravo da im se iz sredstava suda isplati predujam za početne troškove postupka osobnog stečaja. Zbog toga se čini da je jedini smisao postupka osobnog stečaja u obezbjeđenju socijalnog korektiva za osobe koje su se do te mjere prezadužile i koje svoje dugove ne mogu podmiriti do kraja života, a od kojih vjerovnici gotovo sigurno neće moći naplatiti svoje dugove u nekom razumnom razdoblju. Koliko, u stvari, ima smisla da država plaća postupke u kojima se postigne oprost obveza osobama koje su bez ikakve imovine?

Piše: doc. dr. Jasna MIRALEM MURGEL, sutkinja Okružnog suda u Mariboru (str. 7)

 

***

VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA

 

Održavanje reda

O održavanju reda pri radu dužno je da se stara službeno lice koje rukovodi radnjom upravnog postupka, a ovo najviše dolazi do izražaja kod raspravljanja određene upravne stvari, odnosno usmenoj raspravi i izvođenju dokaza uviđajem, vještačenjem i dokazivanjem na osnovu izjave svjedoka. Službeno lice koje vodi upravni postupak ima pravo i obavezu da opomene lice koje ometa rad organa i da odredi mjere potrebne da se održi red

Piše: Mensur HADŽIMUSIĆ, dipl. pravnik (str. 13)

 

***

NOTARIJAT U BiH

 

Postupak notarske obrade isprava i troškovi fotokopiranja na fotokopir aparatu u notarskoj kancelariji

Zakon pod prijetnjom ništavosti nalaže da određeni pravni poslovi moraju biti sačinjeni u formi notarski obrađene isprave. Postupak notarske obrade isprava zahtijeva i fotokopiranje dokumentacije. Dokumentacija može biti fotokopirana samo na fotokopir aparatu u notarskoj kancelariji, a primjenom tarifnog broja 20. Notarske tarife, uz obračun poreza na dodatu vrijednost, troškovi fotokopiranja dostižu nerealno visoke novčane iznose, daleko veće u odnosu na stvarne troškove fotokopiranja * Ukoliko zakonodavac ostavlja mogućnost notaru da izvrši obračun troškova fotkopiranja dokumentacije u postupku notarske obrade, tada troškovi fotokopiranja mogu biti obračunati samo u stvarnoj visini. Troškovi fotokopiranja dokumentacije na fotokopir aparatu u notarskoj kancelariji moraju biti povoljniji za stranke u odnosu na troškove fotokopiranja dokumentacije u bilo kojoj fotokopirnici, jer notar fotokopira dokumentaciju da bi ispoštovao zakonom propisan postupak notarske obrade, a ne da bi ostvario profit

Piše: mr. Predrag BAROŠ (str. 14)

 

***

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA

Naknada štete uzrokovane povredom na radu (str. 19)

 

***

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

– Bosna i Hercegovina, str. 20

– Federacija BiH, str. 21

– Unsko-sanski kanton, str. 23

– Tuzlanski kanton, str. 23

– Kanton Sarajevo, str. 23

– Republika Srpska, str. 23

 

***

PITANJA I ODGOVORI

sa Okruglog stola o temi:

– PRIMJENA PROPISA KOJI UREĐUJU OSNIVANJE I RAD PRIVREDNIH DRUŠTAVA (u Tuzli, Mostaru i Sarajevu)

Mensur HADŽIMUSIĆ, dipl. pravnik

Kasema ĆATOVIĆ, dipl. pravnik  (str. 25)

 

– PRIMJENA PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRIJEDLOGE NOVIH ZAKONSKIH RJEŠENJA (u Mostaru, Tuzli,  Sarajevu i Bihaću)

Anto ČAVAR, radni odnosi državnih službenika i namještenika  

Zinka SALIHAGIĆ , radni odnosi državnih službenika i namještenika  

Džana KADRIBEGOVIĆ, radni odnosi zaposlenika

Envera KUDIĆ, PIO (str. 27)

 

– ZNAČAJ ZABILJEŠKI U FINANSIJSKOM IZVJEŠTAVANJU (u Sarajevu)

Mukelefa Ćefa PAVLOVIĆ, ovlašteni revizor (str. 29)

 

***

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST

– Odbitak PDV-a obračunatog od prethodnog učesnika u prometu na promet goriva za potrebe teretnog vozila – kamiona uzetog u zakup za obavljanje djelatnosti

– Pružanje usluga u građevinarstvu od firme neregistrovane u BiH

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

               Dejan RADIĆ, dipl. ecc. (str. 30)

 

***

ZVANIČNI STAVOVI FEDERALNOG MINISTARSTVA  FINANSIJA / FINANCIJA

– Finansije –

– Isplata razlike plaće zaposlenim i bivšim (penzionisanim) zaposlenicima – obračun poreza na dohodak i doprinosa

– Naknada plaće i doprinosi u slučaju bolovanja preko 42 dana

Pripremila: E. J. (str. 31)

 

***

KNJIŽENJE MANJKA

– Provođenje odluke rukovodioca da se manjak stalnog sredstva knjiži na teret odgovornog lica

Mr. sci. Jozo PILJIĆ (str. 32)

***

 

POREZI

– Nerezident koji isporučuje robu (opremu) i pruža usluge (inženjeringa) na teritoriji Federacije BiH ne mora da registruje poslovnu jedinicu u Federaciji BiH

Džavida HADŽIĆ, dipl. ecc. (str. 32)

 

***

PORODIČNO PRAVO

– Imovina bračnih partnera stečena u braku

Ismet VELIĆ, advokat (str. 32)

 

***

PIO/MIO FBiH

– Poslodavac ne može odlučiti o prestanku ugovora o radu zaposleniku koji ima 40 godina penzijskog staža, a ne staža osiguranja

Fatima FAZLIBEGOVIĆ, dipl. pravnik (str. 33)

 

***

PIO RS

– Utvrđivanje svojstva osiguranika (str. 9)

– Kada žena može dokupiti staž do tri godine? (str. 33)

Brano SIMANIĆ, dipl. pravnik

 

***

ZAŠTITA OD POŽARA I VATROGASTVO

– U prihod općine ulaze i prihodi ostvareni radom profesionalne vatrogasne jedinice

Milenko LEPUŠINA, dipl. pravnik (str. 4)

 

***

EKSPROPRIJACIJA

– Oduzimanje ili ograničavanje prava vlasništva na nekretninama samo radi potrebe izgradnje objekata od javnog interesa

Ljiljana ĆEHAJIĆ, dipl. pravnik (str. 11)

 

***

PRIVREDNA DRUŠTVA

– Ne može se mijenjati dnevni red skupštine u slučaju prekida njenog rada

Mensur HADŽIMUSIĆ,  dipl. pravnik (str. 14)

***

 

ZIPS-ov INFORMATOR             

– Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine – podaci za septembar i oktobar 2010. i Indeksi potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u novembru 2010., str. 34

– Zavod za statistiku Federacije BiH – Saopćenje za primjenu propisa, str. 38

– Saopćenje plaće Kantona Sarajevo, str. 41

– Republike Srpska – Saopštenje za plate i koeficijenti potrošačkih cijena za oktobar 2010. godine, str. 41

– Agencija za statistiku BiH – Podružnica / Ekspozitura Brčko – Podaci o platama i Indeks potrošačkih cijena za oktobar 2010. godine, str. 42

 

* * *

POSEBAN PRILOG – PRIRUČNIK 1

 

RAČUNOVODSTVO

 

Pravilnik o kontnom okviru, sadržaju konta i primjeni kontnog okvira za privredna društva

– Sheme i značaj finansijskih izvještaja na osnovama pravilnika novog kontnog okvira i sadržaja konta

Početkom primjene Pravilnika o kontnom okviru, sadržini konta i primjeni kontnog okvira za privredna društva i druga pravna lica koja poslovne knjige vode po ovom kontnom okviru prestaće da važi primjena kontnog plana preduzeća koji je objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 10/07.

Članom 78. Pravilnika o kontnom okviru i sadržini konta predviđeno je da će, u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog pravilnika, Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine objaviti uporedni pregled preknjižavanja stanja kontnog plana na novi Kontni okvir, radi otvaranja početnih stanja u poslovnim knjigama za 2011. godinu. To će biti velika stručna olakšica za sve računovodstvene radnike i revizore.

Pravilnik će stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivaće se od 1. januara 2011. godine.

Piše: mr. Mukelefa – Ćefa PAVLOVIĆ, ovlašteni revizor

Back To Top