skip to Main Content
Podloga-webinar

Zbog velikog broja upita u vezi sa pregledom ranijih webinara i mogućnosti ostvarivanja dodatnih bodova kontinuirane edukacije, omogućili smo prijave za sve webinare koje smo organizovali tokom 2022. godine.

Nakon što izvršite prijavu na određeni webinar, na e-mail ćemo vam poslati uputstvo za pregled webinara.
Video materijal možete pregledati do 31.12.2022. godine.

Cijena webinara iznosi 80,00 KM sa PDV om.

Dostupni webinari:
1. Webinar 15. 02. 22. (7 bodova)
– GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021. GODINU

– NAJNIŽA PLAĆA U FEDERACIJI BiH
– PRIPREME ZA PODNOŠENJE POREZNIH I DRUGIH PRIJAVA
– PRIMJENA INFORMACIONIH ALATA PRI ANALIZI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

2. Webinar 16. 03. 22. (7 bodova)
– SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA U FEDERACIJI ZA 2021.

– RASPODJELA DOBITI  I POKRIĆE GUBITKA
– PRIJAVLJIVANJE  POREZA NA DOHODAK  U FEDERACIJI BIH ZA 2021.

3. Webinar 12. 05. 22. (7 bodova)
KOMUNALNE TAKSE
– IZMJENE OSNOVICE ZA OBRAČUN PDV-A

– PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI 16
– STARI I TRADICIONALNI ZANATI

4. Webinar 13. 10. 22. (7 bodova)
– NOVČANE POMOĆI RADNICIMA
– POREZ PO ODBITKU
– NOVI PROPISI IZ OBLASTI INDIREKTNIH POREZA
– UTVRĐIVANJE POREZNE OBAVEZE PROCJENOM“
– REGISTRACIJA/DEREGISTRACIJA U SISTEM PDV-A“
– RAČUNOVODSTVENE SPECIFIČNOSTI U SKLADU SA NOVIM KONTNIM OKVIROM

5. Webinar 02. 12. 22. (6 bodova)
– SET FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA NOVIM OBRASCIMA

– UMANJENJE VRIJEDNOSTI DUGOROČNE IMOVINE (MRS 36)
– PRIMANJA ZAPOSLENIKA PO DRUGIM (RAZLIČITIM) OSNOVAMA
– VRŠENJE UPRAVLJAČKIH PRAVA U DRUŠTVIMA KAPITALA

Back To Top