skip to Main Content

Federalna vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila nacrte Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu i Zakona o njegovu izvršavanju.

Prema Nacrtu, Proračun FBiH za 2018. godinu iznosi 2.875.051.837 KM, što je za 127,4 milijuna KM ili pet posto više u odnosu na ovogodišnji. U istom iznosu su povećani planirani ukupni prihodi i primici.

Ukupni prihodi od poreza projicirani su na 1.662 milijuna KM i u odnosu na ovu godinu veći su za 91 milijun KM ili šest posto, pri čemu su prihodi od poreza na dobit pojedinaca i poduzeća planirani u iznosu od 67,5 milijuna KM, bruto prihodi od neizravnih poreza od 1.594,4 milijuna KM, a neto prihodi od 949.192.372 KM.

Nacrtom proračuna za 2018. godinu planiraju se emisije kratkoročnih i dugoročnih obveznica FBiH u iznosu 510 milijuna KM namijenjenih, najvećim dijelom, za refinanciranje postojećeg duga.

Sredstva za kapitalne investicije značajno su povećana i ukupno iznose 256 milijuna KM, što predstavlja deset posto Proračuna, tako da Nacrt proračuna za 2018. godinu ima i razvojnu komponentu.

Vlada FBiH i u 2018. godini nastavlja ulaganje u putnu infrastrukturu, tako da je Nacrtom proračuna planirano 183 milijuna KM za izgradnju auto-cesta i brzih cesta.

Također je planirano i 12,7 milijuna KM za nastavak implementacije projekta podrške zapošljavanju financiranog putem kredita Svjetske banke, a za provedbu Uredbe za zapošljavanje i samozapošljavanje planirano je dva milijuna KM.

Putem Union banke, Vlada BiH će kroz doznačavanje sredstava u iznosu od deset milijuna KM oformiti povoljnu kreditnu liniju namijenjenu mladima za rješavanje stambenog pitanja.

Planirano je i povećanje ulaganja u poduzetničke zone u lokalnim zajednicama od pet milijuna KM s ciljem privlačenja potencijalnih investitora i snaženja lokalne samouprave.

Radi smanjenja troškova zakupnine, održavanja i osiguranja zgrada u koje su smještene federalne institucije, Vlada FBiH u 2018. godini namjerava trajno riješiti smještaj institucija, za što je planirala sredstva u iznosu od osam milijuna KM za institucije u Sarajevu, odnosno devet milijuna KM za institucije u Mostaru.

Svjesna činjenice da se pojedini kantoni i općine nalaze u teškoj financijskoj situaciji, Vlada FBiH je transfer kantonima i općinama povećala na 18 milijuna KM, dok Rebalansom za 2017. godinu taj transfer iznosi 12 milijuna KM.

Za iduću godinu planiran je početak rada Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH i Posebnog odjela Federalnog tužiteljstva za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, za što su Nacrtom proračuna planirana određena sredstva.

Ukupni rashodi i izdaci u Proračunu Federacije BiH za 2018. godinu iznose 2.875.051.837 KM, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

Back To Top