skip to Main Content

S obzirom na veliko interesovanje i višestruke upite vezano za firmu koja je decenijama smatrana “privrednim gigantom” i bila sinonim uspjeha bh privrede – Hidrogradnja d.d. Sarajevo – agencija LRC d.o.o. Sarajevo je, 7. oktobra saopštila, da je zvanično otvoren stečajni postupak, a rješenje o otvaranju postupka je objavljeno u Službenim novinama FBiH od 05. 10. 2016.godine, broj 78, na strani 17.

Time zvanično počinje da teče rok za prijavu u stečajnu masu, a koji traje 30 dana od dana objave. Najznačajnija stvar u svemu ovome za privrednike jeste da su prekinuti svi parnični i izvršni postupci koji su u toku te su na sva potraživanja automatski prestale da teku i kamate.

Prijavu u stečajnu masu je potrebno izvršiti u datom roku sa odgovarajućom dokaznom dokumentacijom i obaveznim pozivom na broj predmeta te dokazom o plaćenoj taksi.

Kako se navodi u saopštenju, posebnu pažnju treba obratiti na pravovaljan upis  i na zastaru potraživanja koja se prijavljuju.

Ročište za ispitivanje prijava potraživanja je zakazano za dan 16. 11. 2016. godine u 10 sati. LRC će ovom postupku posvetiti pažnju, te periodično obavještavati o aktuelnostima i staviti na raspolaganje dostupnu dokumentaciju i druge informacije.

Kratka hronologija, finansijski pokazatelji i pravne posljedice

U prethodnom periodu je postojalo nekoliko različitih varijanti, a posljednja zvanična informacija je od aprila ove godine kad je Vlada Federacije BiH dala saglasnost za pokretanje postupka za ispitivanje uslova za otvaranje stečaja.

Po prijedlogu predlagača-Hidrogradnja d. d. Sarajevo stečajni sudija Hakija Zajmović donio je rješenje broj 65 0 St 569320 16 St dana 22.septembra 2016 . godine kojim se stečaj proglašava otvorenim. Tim danom nastupile su pravne posljedice otvaranja stečaja kako je predviđeno Zakonom o stečaju FBiH. Za stečajnog upravnika imenovan je Zijad Fazlagić iz Sarajeva.

Da podsjetimo, uvidom u finansijski izvještaj koji je predat kod nadležne državne agencije a odnosi se na završni izvještaj za 2015. godinu Hidrogradnja d.d. je imala evidentiran dug prema poreskoj upravi blizu 59 miliona KM, a za PDV preko milion KM kao i veliki broj prijavljenih potraživanja od strane pravnih lica uglavnom dobavljača u BiH. Evidentirani dug prema tim dobavljačima u BiH je blizu 7 miliona KM, a na ime kratkoročnih kredita blizu 9 miliona KM uz registrovane ostale ukupne kratkoročne i dugoročne obaveze ukupno 70 miliona KM.

Blokade račune su učestalo počele još od 2012. godine da bi posljednji aktivan račun bio 19. 09. 2016.godine.

Također u prethodne tri godine zabilježen je drastičan pad prihoda od prodaje.

U velikoj neizvjesnosti je svih 605 registrovanih uposlenika koji će čekati ishod stečajnog postupka.

(Izvor: LRC d.o.o.)

Back To Top