skip to Main Content
Zips 1452 1453 3d

INDIREKTNI POREZI
Porezi na derivate nafte u BiH u svjetlu teorije i prakse oporezivanja
Rast cijena nafte na svjetskom tržištu, uzrokovan političkim krizama i zaoštravanjem odnosa između svjetskih sila, doveo je do snažnog rasta cijena derivata nafte u Bosni i Hercegovini, te, posljedično i cijena ostalih dobara i usluga, u čijoj cijeni koštanja trošak energenata ima veći ili manji udio. Rast inflacije i neizvjesnost u pogledu smirivanja političkih kriza ponukao je poslovnu zajednicu, stručnu i akademsku javnost da predlažu rješenja za ublažavanje negativnih efekata rasta cijena derivata nafte na ekonomiju BiH i standard njenih građana. Neke od inicijativa potenciraju da je namjena akciza na derivate nafte „nejasna“, odnosno da se koriste nenamjenski, za financiranje budžetskih rashoda, umjesto za financiranje izgradnje putne mreže. Druge, pak, podrazumijevaju privremeno ukidanje akciza na derivate nafte, uz potporu uvođenja diferenciranih stopa PDV-a. U svakom slučaju, da bi se ponudio kvalitetan prijedlog potrebno je dubinski poznavati teoriju oporezivanja, taksonomiju namjenskih poreza, pojavu i ulogu akciza na derivate nafte u savremenim poreznim sistemima
Piše: dr. sci. Dinka ANTIĆ

AKTUELNO
Nova zakonska regulativa igara na sreću u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine
Razlog donošenja Zakona o igrama na sreću u Distriktu je pojava niza novih igara na sreću, novih uređaja, i tehnologija, zastara dosadašnje regulative, ali u određenoj mjeri i usklađivanje s istovrsnim propisima u entitetima i EU odnosno međunarodnim standardima iz oblasti igara na sreću. Od novog Zakona se očekuje povećanje prihoda u korist budžeta Distrikta. Prihodi se po ovom Zakonu prikupljaju u obliku naknada od priređivanja igara na sreću, te je za dio istih (prihoda) propisana stroga namjena
Piše: mr Akif PEZEROVIĆ

FINANSIJE I POREZI
Povrati pogrešno ili više uplaćenih poreza i doprinosa u Federaciji BiH
Pitanje povrata u slučajevima kada je porezna obaveza preplaćena ili pogrešno uplaćena predstavlja jedno od važnih pitanja iz oblasti tzv. direktnih poreza. Povrat poreza i drugih javnih prihoda zbog preplaćenih ili pogrešno uplaćenih poreznih i obaveza nije moguće ostvariti bez odgovarajuće saradnje obveznika koji traži povrat i aktivnosti nadležne organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO
Računovodstvo okoliša
Računovodstvo okoliša (environmental accounting) dio je društveno odgovornog računovodstva, usmjerenog na mjerenje utjecaja poslovnih odluka na unapređenje i razvoj odnosa prema okolišu, vodeći pri tome računa o različitim informacijskim zahtjevima različitih korisnika. Fokusira se na strukturu troškova okoliša, obveza proizašlih iz korporativne odgovornosti za okoliš kao i onih proizašlih iz neodgovornosti prema okolišu te načinima povećanja vrijednosti ekološki prihvatljive imovine poduzeća. Postojeći, tradicionalni računovodstveni sustav potrebno je značajno modificirati kako bi se u sustav eksternog i internog izvještavanja uključilo i izvještavanje o utjecaju na okoliš
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore
Za svaku kalendarsku godinu radnik ima pravo na godišnji odmor, u pravilu na „cijeli“, a iznimno na „srazmjerni“ dio godišnjeg odmora. „Cijeli“ godišnji odmor ne može biti kraći od 20 radnih dana niti duži od 30 radnih dana. Izuzetno godišnji odmor može da traje i duže od 30 radnih dana, ukoliko je to uređeno kolektivnim ugovorom, a prema prirodi posla i uvjetima rada. Za razdoblja u kojima ne radi zbog korištenja godišnjeg odmora, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor se isplaćuje radniku kojemu je prestao radni odnos, ako radnik iz bilo kojeg razloga nije iskoristio puni ili preostali dio godišnjeg odmora na koji je stekao pravo kod tog poslodavca. U skladu sa odredbama MRS-a 19 Primanja zaposlenih, naknada za neiskorišteni godišnji odmor je akumulirajuća nadoknada za stečeno, a neiskorišteno pravo na godišnji odmor. Rezerviranje po toj osnovi priznaje se kao obaveza i trošak u razdoblju u kojem je stečeno pravo na godišnji odmor. To sve zbog toga što se pravo na godišnji odmor ostvaruje za svaku kalendarsku godinu, neovisno od tome je li naknada isplaćena u godini u kojoj je ostvarena ili će se isplatiti u slijedećoj godini
Pišu: Fatima BUDIĆ bacc. iur & Mehmed BUDIĆ, bacc. oec

JAVNE NABAVKE
Sistem kvalifikacija u javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
Sektorski ugovorni organi u provođenju javnih nabavki na raspolaganju imaju sistem kvalifikacija kao instrument provođenja javne nabavke odnosno sredstvo za formiranje i vođenje liste kandidata. Sistem kvalifikacija se koristi kao pretkvalifikaciona faza ograničenog postupka ili pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci. Predmet nabavke koji može biti obuhvaćen sistemom kvalifikacije nije ograničen, odnosno svi predmeti javne nabavke mogu se nabavljati kroz sistem kvalifikacije. Način oglašavanja se vrši kroz obrazac obavještenja o uspostavljanju sistema kvalifikacije koji se isključivo koristi za ovaj sistem. Sistem kvalifikacije nameće obavezu i da sektorski ugovorni organ izradi i objavi na portalu javnih nabavki kod uspostavljanja sistema, objektivne kriterije za uspostavljanje i funkcionisanje sistema kvalifikacije. Ne postoje zakonske odredbe kako se određuje procijenja vrijednost nabavke kod sistema kvalifikacija
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

GLOBALNA KRETANJA
Uticaj rata u Ukrajini na trgovinu i razvoj poljoprivrede u BiH
Rat u Ukrajini osnovano je pobudio strepnju svijeta o tome koje i kakve sve posljedice može imati na svjetsku ekonomiju. S posebnom pažnjom se prati njegov uticaj na sigurnost u snabdijevanju hranom cijele Evrope i svijeta, s obzirom na to da je Ukrajina među najvećim izvoznicima pšenice, kukuruza i suncokretovog ulja, te da nastavak ruske invazije vodi daljnjem produbljivanju globalne nesigurnosti snabdijevanja hranom. Logično i Bosna i Hercegovina (BiH) kao mala država, koja možda ima pretpostavke ali u stvarnosti nije samoodrživa u oblasti prehrane svog stanovništa, sa zebnjom prati događaje koji će u značajnoj mjeri uticati kako na proizvodnju hrane tako i na njezinu cijenu i snabdjevenost tržišta u narednom periodu. Da cijela situacija bude komplikovanija, kriza u oblasti poljoprivredne proizvodnje i distribucije ne samo da je složena sa aspekta različitih faktora već implicira vrlo kratke rokove u kojima je nužno preduzeti mjere za njezino ublažavanje ako ne i prevazilaženje
Pišu: mr. sci. Suada HADŽIĆ i Samira SULEJMANOVIĆ*

STVARNO PRAVO
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću na nekretninama u državnom vlasništvu
Ustavni sud BiH u svojoj praksi utvrdio je koje nekretnine čine državno vlasništvo čiji je titular država BiH. Slijedom utvrđene prakse Ustavnog suda BiH Visoki predstavnik donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH. Prema ZPZRDIBiH državno vlasništvo – vlasništvo države BiH su sljedeće nekretnine: nepokretna imovina koja pripada državi BiH na osnovu sukcesije; nepokretna imovina na kojoj je postojalo pravo raspolaganja i upravljanja bivše SRBiH; poljoprivredno zemljište; rijeke, šume i šumsko zemljište. Navedene nekretnine sada su vlasništvo države BiH i pod zabranom su raspolaganja
Piše: mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

PORODIČNO PRAVO
Pravo vanbračnog partnera na nasljeđivanje i porodičnu penziju u zakonodavstvu i pravnoj praksi
U zakonodavstvu i pravnoj praksi je veoma aktuelno pravo vanbračnog partnera na nasljeđivanje i porodičnu penziju. U zakonodavnoj aktivnosti je prošlo više godina dok vanbračni partner nije uvršten među članove porodice umrlog osiguranika u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja
Piše: mr. Đemaludin MUTAPČIĆ, advokat

IZVRŠNI POSTUPAK
Odlaganje izvršenja
Odlaganje izvršenja je procesna ustanova izvršnog postupka koja omogućava da se za određeno vrijeme zastane sa izvršenjem a potom, eventualno, nastavi a da isto ne šteti pravima stranaka niti cilju izvršenja. Budući da zakonom nisu propisani to, u pravilu, i nisu od značaja razlozi odnosno motivi tražioca izvršenja kada predlaže odlaganje izvršenja. Ipak, ako su oni takve prirode da se protive temeljnim principima izvršnog postupka, sud može odbiti prijedlog za odlaganje izvršenja
Piše: dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

UPRAVNI POSTUPAK
Prekluzivni rokovi koje određuju službene osobe u ostvarivanju prava i izvršavanju obaveza u upravnom postupku
U ostvarivanju prava i izvršavanju obaveza u upravnom postupku pored prekluzivnih odnosno zakonskih rokova primjenjuju se i rokovi koje određuje službena osoba organa uprave i drugih organa ovlaštenih za upravno rješavanje a sve u cilju ažurnog i efikasnog rješavanja upravnih predmeta. Za preduzimanje pojedinih radnji u upravnom postupku mogu biti utvrđeni rokovi a ukoliko rokovi nisu određeni zakonom (prekluzivni rokovi) ili drugim propisom ili s obzirom na okolnosti slučaja, određuje službena osoba koja vodi postupak
Piše: Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST

 • – Iznajmljivanje pokretne imovine stranom pravnom licu
 • – Promet povratne ambalaže
 • – Utvrđivanje porezne obaveze u slučaju izostanka obavezne registracije u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

 • Prekogranična saradnja – usluge stručne edukacije (obuke)
 • – Usluge iznajmljivanja vozila i naknadni izvoz
 • – Ispravka odbitka ulaznog PDV-a po osnovu zaprimljenog knjižnog odobrenja
 • – Prestanak registracije i brisanje iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza

Dejan RAKIĆ, advokat

 • Prefakturisanje režijskih troškova

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FINANCIJA

– Doprinosi –

 • – Međuentitetski radnici – obračun i uplata obaveznih doprinosa
  (Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-02-4-3135/22 od 21. 4. 2022. godine)
 • Osnovica za obračun i uplatu doprinosa stranog pravnog lica radnicima (rezidentima) Federacije BiH
  (Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-02-4-1214/22 od 16. 2. 2022. godine)
 • – Puno i nepuno radno vrijeme – najniže osnovice za obračun doprinosa
  (Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-02-4-335/22 od 18. 1. 2022. godine)

POREZI

 •  – Oporezivanje davanja poklona zaposlenima i klijentima

Fuad BALTA, dipl. ecc.
Dejan RAKIĆ, advokat

 • – Poticaji fizičkim licima za poljoprivrednu proizvodnju
 • – Obaveze vlasnika (stranog državljanina) po osnovu prodaje pravnog lica sa sjedištem u FBiH
 • – Prenos i oporezivanje dobiti firme iz SAD na račun vlasnika/suvlasnika – fizičkog lica iz BiH
 • – Korigovanje poreznog bilansa i izvještavanje FIA –e

PLAĆE I NAKNADE

 • – Obračun prosječne plaće

FISKALIZACIJA

 • – Fiskalizacija robe u tranzitu
 • – Obavezno evidentiranje svakog pojedinačnog prometa preko fiskalnih uređaja

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

 • – Uvjeti za obavljanje privredne djelatnosti fondacija

POREZ NA PROMET NEKRETNINA

 • – Prenos vlasništva nad nekretninama sa obrta na fizičko lice

Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO

 • – Knjigovodstveno evidentiranje aktivnosti u procesu proizvodnje
 • – Prestanak priznavanja materijalnih stalnih sredstava

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

 • Trajni prestanak obavljanja obrta

Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

JAVNE NABAVKE

 • – Dostavljanje ponuda u postupcima male vrijednosti
 • – Upravljački poslovi u postupcima nabavki
 • – Ovlašteno lice za potpisivanje akata u postupku nabavke
 • – Poništenje postupka javne nabavke

Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

 • – Kvalifikacija kandidata i ponuđača – razlozi za odbacivanje ponude u postupku nabavke

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

 • – Učešće u postupku ponuđača koji nije uskladio djelatnost sa važećom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH

 • – Sekretar sa posebnim zadatkom – pitanja u vezi izbora i imenovanja (Broj: 03-34-2-487/21 od 20. 5. 2021. godine)

DRŽAVNA SLUŽBA U FEDERACIJI BiH

 • – Utvrđivanje prednosti pri zapošljavanju kod odsustva provedbenih propisa

Mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH 

 • – Povećanje plate po osnovu minulog rada izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika

RADNI ODNOSI

 • – Novčana naknada u slučaju smrti radnika ili člana uže porodice
 • – Uslovi za isplatu naknade za godišnji odmor (regres)

Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

 • – Otkaz ugovora o radu sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja)
 • – Evidencija radnog vremena

Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

ZAŠTITA NA RADU

 • – Primjena teritorijalnog principa pri izradi akta o procjeni rizika

Mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 • – Izuzetna prijevremena starosna penzija – obustava isplate u slučaju zasnivanja radnog odnosa

Pripremila: Mirela TALOVIĆ, mr. evropskog biznisa

LOKALNA SAMOUPRAVA

 • – Preispitivanje akata koje donose organi jedinica lokalne samouprave
 • – Razrješenje upravnog odbora javnog preduzeća

UPRAVNI POSTUPAK

 • (Ne)obaveznost ovjere zapisnika pečatom organa koji vodi postupak
 •  – Postupanje drugostepenog organa po žalbi

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

 • – „Neodređen“ upis u zemljišnoj knjizi – pitanje pasivne legitimacije
 • – Tužbeni zahtjev za utvrđenje prava vlasništva u slučaju postojanja različitog upisa u zemljišnoj knjizi i katastru
 • – Brisanje nevaljane/neistinite uknjižbe u postupku harmonizacije

Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BiH

STVARNO PRAVO

Karakter i pravni značaj posjeda u odnosu na pravo korištenja
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 17 0 Ps 095517 21 Rev od 5. 4. 2022. godine)

Brisovna tužba i ponovni upis vlasništva
Član 56. stav 3. Zakona o stvarnim pravima
(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj 23 0 P 046395 21 Gž od 1. 2. 2022. godine)

(Ne)savjesnost posjeda kod dosjelosti
Član 326. stav 1. Zakona o stvarnim pravima
(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj 18 0 P 045309 21 Gž od 5. 1. 2022. godine)

EKSPROPRIJACIJA

Povećanje visine utvrđene naknade
Član 55. Zakona o eksproprijaciji
(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 78 0 V 028675 20 Rev od 13. 7. 2021. godine)

Vještačenje prema podacima iz rješenja o eksproprijaciji
Član 12. stav 1. Zakona o parničnom postupku
(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 85 0 V 078099 20 Rev od 20. 7. 2021. godine)

Zakonska zatezna kamata kod faktičke eksproprijacije
Član 148. Zakona o vanparničnom postupku
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 94 0 P 034124 21 Rev od 8. 12. 2021. godine)

OBLIGACIONO PRAVO

Pravna shvatanja u vezi pitanja rokova zastarjelosti potraživanja iz ugovora o kreditu
Članovi 371., 372. i 373. Zakona o obligacionim odnosima
(Pravna shvatanja Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-SuI-21-000 144 od 23. 9. 2021. godine)                                                                                                                                       

Utvrđivanje visine materijalne štete za tuđu njegu i pomoć
Član 195. Zakona o obligacionim odnosima
Član 127. Zakona o parničnom postupku
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 315641 18 Gž od 11. 1. 2022. godine)

Materijalna šteta zbog trajno povećanih potreba uzrokovanih trajnom (ili djelimičnom) nesposobnošću za rad
Član 195. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 P 329931 22 Rev od 29. 3. 2022. godine)

Kumulacija isplate na ime osiguranog slučaja i naknadeštete od strane poslodavca za štetu uposlenika na radu i u vezi sa radom
Članak 85. Zakona o radu Federacije BiH, Članak 948. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 65 0 P 580727 17 Gž od 20. 4. 2022. godine)

RADNO PRAVO

Pisano upozorenje radniku od strane poslodavca – nemogućnost pobijanja pred sudom
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 18 0 Rs 050037 22 Spp od 22. 2. 2022. godine)

Pravo na naknadu za topli obrok
Član 106. stav (2) b. Zakona o radu
(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj 17 0 Rs 093953 22 Rsž od 3. 2. 2022. godine)

Pogrešna pouka o pravnom lijeku u odluci o otkazu ugovora o radu
Član 6. stav 1. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Član 237. stav 3. Zakona o parničnom postupku, Član 9. i 114. ranijeg Zakona o radu
(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 28 0 Rs 059848 21 Rev od 31. 1. 2022. godine)

Radno iskustvo iz nezakonitog radnog odnosa
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 83 0 Rs 039467 21 Rev od 21. 3. 2022. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top