skip to Main Content
Zips 1447 3d

AKTUELNO
Aktuelnosti u vezi sa najnižom plaćom u Federaciji BiH
Za razliku od Zakona o radu, prema kojem se plaća sastoji od osnovne plaće, dijela plaće za radni učinak ukoliko je isti ostvaren i uvećane plaće za otežane uvjete rada, prekovremeni rad i noćni rad, te za rad na dan sedmičnog odmora, praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu (što su čiste neto kategorije, op.a.), Zakon o doprinosima plaću tretira kao bruto kategoriju, koja se sastoji od doprinosa iz osnovice, poreza na dohodak i iznosa koji se isplaćuje zaposleniku, tj. neto plaće. Dakle, sa stanovišta obračuna plaće, nesporno je da se može govoriti isključivo o bruto plaći, čijoj isplati prethode obračun i istovremena uplat “pripadajućih” doprinosa i poreza na dohodak, s tim da je, shodno Zakonu o porezu na dohodak, obveznik poreza na dohodak zaposlenik. Međutim, Vlada Federacije BiH sve ovo je “zakuhala” donošenjem Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće i brže-bolje Odlukom o iznosu najniže plaće za 2022. godinu, da bi se to “ispravilo” posljednjom izmjenom Pravilnika o načinu obračuna i uplate doprinosa koje je donijelo Federalno ministarstvo finansija. O čemu se, ustvari, radi!?
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZI
Utvrđivanje poreza na dobit za 2021. godinu u Federaciji BiH i Republici Srpskoj – komparacija sličnosti i razlika u sistemu poreza na dobit –
Važeći (pod)sistemi oporezivanja dobiti u entitetima i Brčko Distriktu BiH i dalje su u značajnoj mjeri neusaglašeni. Razlike između propisa o porezu na dobit u tri samostalna i neovisna porezna prostora u BiH su vremenom postale još izraženije. Baš zbog tih razlika, u tekstu koji slijedi daje se komparativni prikaz sličnosti i razlika u aktuelnim sistemima poreza na dobiti u FBiH i RS. Zajednička obaveza svih obveznika poreza na dobit jeste obaveza podnošenja Godišnje prijave poreza na dobit za 2021. godinu najkasnije do 31.3. 2022. godine, te da u propisanom roku uplate obračunati godišnji porez na dobit
Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

RAČUNOVODSTVO
Promjene na kapitalu u skladu sa novim Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta i novim obrascem Izvještaja o promjenama na kapitalu
Kapital zajedno sa imovinom i obavezama je direktno vezan za mjerenje finansijskog položaja svakog pravnog lica. Kapital predstavlja ostatak sredstava (imovine) pravnog lica nakon odbitka svih obaveza. Obaveze i kapital su međusobno isključivi interesi u imovini pravnog lica. Iako se pod pojmom kapital često podrazumijevaju različiti sadržaji, kao što su novac, nekretnine, ukupna imovina kojom pravno lice raspolaže i sl., u računovodstvenom smislu pod pojmom kapital podrazumijeva se dio imovine koji pripada vlasnicima. Stoga se kaže da je kapital vlastiti izvor imovine i s aspekta preduzeća trajni izvor. U normalnim uslovima poslovanja vlasnici (dioničari, udjeličari) ne povlače svoj ulog te se iz tog razloga i ne očekuje odliv po toj osnovi. Najčešće se u uslovima likvidacije ukupna imovina dijeli, s tim da se prvo podmiruju kratkoročne i dugoročne obaveze pa tek onda vlasnici. Na osnovu člana 17. stav (8) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/21) federalni ministar finansija donio je novi Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva dana 11. 10. 2021. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 81/21. Ovaj Pravilnik je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjuje se od 1. januara 2022. godine. Novi Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva donio je izmjene u dijelu kapitala u sadržaju konta (određena konta su brisana, promijenjeni nazivi konta, dodana su druga konta za preknjiženja pojedinih kategorija kapitala i slično). Pored novog Pravilnika o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva na osnovu člana 39. stav (3) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/21) federalni ministar finansija donio je i novi Pravilnik o sadržaju i formi obrasca izvještaja o promjenama na kapitalu, koji je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 81/21. Obveznici predaje izvještaja o promjenama na kapitalu su sva pravna lica sa sjedištem na teritoriji FBiH, osim pravnih lica koja su prema Zakonu o računovodstvu i reviziji razvrstana kao mikro i mala pravna lica i neprofitne organizacije
Piše: dr Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

POSLOVNA SPAJANJA
Faze u akvizicijskim procesima
Akvizicije se pokreću i radi ulaska na nova tržišta ili stjecanje proizvodnje novih proizvoda. Za razliku od organskog rasta, neorganskim se rastom (akvizicijama) to može postići u kraćem razdoblju i uz niže troškove. Zato je posebno važno poznavati životni ciklus proizvoda, stanje industrije i tržišna kretanja. Potrebno je poznavati cjenovne trendove i konkurenciju, te biti sposoban procijeniti moguće reakcije na tržištima prodaje i na tržištima nabave. Kad je riječ o proizvodima za koje je potrebna posebna koncesija ili druga vrsta dozvola lokalne ili više razine vlasti, bilo na domaćem ili inozemnim tržištima, posebna se pažnja pridaje procjeni budućih događaja
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ 

CARINE I CARINSKI PROPISI
Postupak provoza
Svrha provoznog postupka je da se roba pod carinskim nadzorom preveze od otpremnog/ polaznog carinskog ureda do odredišnog carinskog ureda ili nekog drugog mjesta kojeg će odobriti otpremni/polazni carinski ured. Roba se prijevozi u postupku provoza na temelju jedne od isprava (podnošenjem jedinstvene carinske prijave određene za postupak provoza, TR prijava, uz primjenu TIR-karneta, prema TIR Konvenciji, uz primjenu ATA-karneta, prema ATA Konvenciji, kao provozne isprave, svakog drugog dokumenta predviđenog u određenoj konvenciji koju je potpisala BiH, prema međunarodnim poštanskim propisima
Piše: Frano DOGAN

JAVNE NABAVKE
Izuzeća od obaveze primjene Zakona o javnim nabavkama
Za ugovorne organe je od izuzetnog značaja da budu upoznati sa slučajevima kada nisu obavezni da primjene Zakon o javnim nabavkama. Izuzeća od obaveze primjene Zakona o javnim nabavkama mogu se podijeliti u nekoliko grupa: opšti izuzeci koje primjenjuju i klasični i sektorski ugovorni organi koji su nabrojani u članu 10. Zakona. U okviru ove grupe su i koncesioni ugovori i ugovori o javno-privatnom partnerstvu; posebni izuzeci za sektorske ugovorne organe koji su definisani članom 86. Zakona; nabavke usluga koje su navedene u Aneksu II dio C Zakona
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

OBLIGACIONI ODNOSI
Granice odgovornosti za materijalnu štetu koja je rezultat povrede ugovora
Materijalnu štetu u građanskom pravu predstavlja svaki gubitak u imovini ili imovinskim pravima, koji je nastao usljed štetnog događaja ili štetne radnje drugog. Ugovorna odgovornost za štetu podrazumijeva običnu štetu i izmaklu korist, kao predvidivu štetu, koju je dužnik pri zaključenju ugovora mogao predvidjeti kao posljedicu povrede ugovora, a samo izuzetno cjelokupnu štetu nastalu zbog povrede ugovora. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da će sud oštećenom dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova materijalna situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazio da nije bilo štetne radnje ili propuštanja, dok će kod ugovorne odgovornosti do potpune naknade doći samo izuzetno. Kod ugovorne odgovornosti se mora poći od prirode i ciljeva zaključenog ugovora, posebno kod ugovora u privredi, a potom cijeniti koje su to moguće posljedice povrede ugovora bile predvidive, kako bi se utvrdilo u kojem obimu oštećenom pripada pravo na naknadu štete. Prilikom takve ocjene uzima se u obzir ponašanje obje ugovorne strane, gdje dolazi do izražaja načelo zabrane prouzrokovanja štete, načelo savjesnosti i poštenja, te načelo ponašanja u izvršavanju obaveza i ostvarivanju prava (pažnja dobrog domaćina, privrednika ili stručnjaka)
Piše: Samra AKOVA, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu

Supsidijarno jemstvo
Sporno pitanje u sudskoj praksi jeste da li je povjeritelj prije podnošenja tužbe za obvezivanje glavnog dužnika i supsidijarnog jemca dužan pismeno pozvati glavnog dužnika na ispunjenje obveze sa ostavljanjem roka za dobrovoljno ispunjenje ili se sama tužba može smatrati pozivanjem na ispunjenje obveze. Po ovom pitanju različito se postupa. Drugo pitanje po kojem je također uočeno različito tumačenje i postupanje u sudskoj praksi jeste pitanje da li povjeritelj može tražiti namirenje od supsidijarnog jemca nakon isteka roka iz poziva na namirenje obveze ili je dužan dokazati da je poduzeo sve potrebne radnje kako bi se namirio iz imovine glavnog dužnika, pa tek nakon takvog, a neuspješnog pokušaja, namirenje može tražiti od supsidijarnog jemca
Piše: mr. sci. Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu

IZVRŠNI POSTUPAK
Dileme u obustavi izvršnog postupka
Sudski postupak u kojem povjerilac ostvari zaštitu prava na način da mu sud pravosnažnom odlukom dosudi ono što je tražio, samo je djelimično ostvarena zaštita prava, jer nakon toga je potrebno da dužnik izvrši naloženu obavezu – dobrovoljno ili da se to ostvari prinudno u sudskom izvršnom postupku. Zato je svrha i značaj sudskog izvršnog postupka veća je utoliko što se tek u tome postupku ostvaruje konačna pravna zaštita – povjerilac dobiva ono što je tražio i što mu je dosuđeno odlukom temeljem koje je pokrenut izvršni postupak
Piše: dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
– Prenos dijela imovine sa ili bez naknade ili kao ulog
– Odbitni PDV po osnovu registracije kreditnog zaduženja iz inostranstva
– Usluge davanja u zakup zemljišta
– Naknada na ime odloženog plaćanja i organizovanja odložene isporuke
– Osnovica za obračun PDV-a kod agencijske prodaje avionskih karata Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Evidentiranje potrošnje u vanposlovne svrhe u PDV prijavi i e-KIF-u
– (Ne)mogućnost odbitka ulaznog PDV-a na isplate zaposlenima u naturi
– Tretman prenosa licence za računarski program licu sa sjedištem u R Hrvatskoj
– (Ne)obračunavanje PDV-a za usluge izvršene u zemljama koje nemaju uspostavljen PDV sistem

AKCIZE
 – Povrat akcizne robe od strane kupca
Dejan RAKIĆ, advokat 

KNJIGOVODSTVO
 – Dostavljanje e – Evidencije (zbirno ili pojedinačno)
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

DOPRINOSI
– Prijava uplaćenih doprinosa za lica osigurana po drugim osnovama
– Osnovica za obračun doprinosa za djelatnost kompjutersko programiranje
– Angažman kod dva poslodavca istovremeno (doprinosi)

POREZ NA DOHODAK
– Posebni ljekarski pregledi za uposlenike

POREZ NA DOBIT
– Usluge iznajmljivanje vozila (porez po odbitku)
– Nepriznati rashodi u poreznom bilansu

FINANSIJE
– Ograničenja troškova reprezentacije
– Otkup proizvoda od fizičkih lica
– Rashodi u svrhu budućeg ostvarivanja prihoda
Tretman dodijeljene finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u FBiH

PARAFISKALITETI
– Prijava i obračun takse na istaknutu firmu u Kantonu Sarajevo
Fuad BALTA, dipl. ecc.

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Sačinjavanje godišnjeg obračuna za dopunske djelatnosti
Fuad BALTA, dipl. ecc.

– Preknjižavanje na novi kontni okvir za privredna društva
– Ispravka materijalno značajne greške iz prethodnog perioda
– Ispravka vrijednosti učešća u kapitalu povezanih lica
– Rezerviranje otpremnine
– Otpis potraživanja i korekcija PDV-a
– Evidentiranje i procjena zemljišta
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

RAČUNOVODSTVO PRORAČUNSKIH KORISNIKA
– Imenovanje komisije za rashodovanje i likvidaciju stalnih sredstava
– Evidentiranje ulaganja u nabavu stalnih sredstava (avansno plaćanje)
– Državne potpore javnim ustanovama – knjigovodstveno evidentiranje
Dr. sci. Jozo PILJIĆ 

– Vođenje poslovnih knjiga i sačinjavanje finansijskih izvještaja između povezanih lica
– Otpis potraživanja i obaveza – knjigovodstvena evidencija
Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

REVIZIJA
Revizija finansijskih izvještaja javnih institucija i javnih ustanova
Dr. Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC

JAVNE NABAVKE
– Prolongiranje roka za dostavu (otvaranje) ponuda
– Redoslijed dodjele ugovora ponuđačima u postupku nabavke
– Poništenje postupka nabavke (usvajanje žalbenih navoda ponuđača i izmjena TD)
Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
– Nadležnost za usklađivanje rješenja obrtnika i lica koja obavljaju srodnu djelatnost
– Prestanak obavljanja obrta
Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

DRŽAVNA SLUŽBA U FEDERACIJI BiH
– Naknada (razlike do pune) plaće za vrijeme porođajnog odsustva
Neven AKŠAMIJA, dipl. pravnik

RADNI ODNOSI
– Primjena Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH
Prof. dr. Mehmed HADŽIĆ

 – Zasnivanje radnog odnosa sa korisnikom starosne penzije
 – (Ne)obavezujuće odluke reprezentativnog sindikata
Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

– Sudska zaštita prava iz radnog odnosa
– Primjena propisa o utvrđivanju iznosa najniže plaće (satnice) u Federaciji BiH
Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

– Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto
– Obaveza poslodavca da uruči pisani obračun plaće radniku
– Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme radnika na bolovanju
– Klasifikacija zanimanja na mjestima sa posebnim uslovima rada
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
– Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje – 

– Povreda na radu
(Broj: 04-31/16-3396/21 M.T. od 24. 12. 2021. godine)
Povoljniji uvjeti penzionisanja u skladu sa izmjenama Zakona o PIO
– Invalidi II kategorije – naknada plaće zbog manje plaće na drugom radnom mjestu (Broj: 04-31/16-151/22 M.T. od 19. 1. 2022. godine)
Pripremila: Mirela TALOVIĆ, mr. evropskog biznisa

SUKOB INTERESA
– Sukob interesa – vijećnik i direktor ustanove

UPRAVNI POSTUPAK
– Nelegalni objekat – nalaganje upravne mjere
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

PREKRŠAJNI POSTUPAK
– Prijedlog za povrat u pređašnje stanje
Dejan RAKIĆ, advokat

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BiH 

OBLIGACIONO PRAVO

Isključenje odgovornosti za pravne nedostatke kod ugovora o prodaji nekretnina Član 515. Zakona o obligacionim odnosima(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 17 0 P 050894 21 Rev od 7. 9. 2021. godine)

Odgovornost za štetu banke koja ne postupi u skladu sa rješenjem o izvršenju Član 175. Zakona o izvršnom postupku u vezi sa članom 154. ZOO (Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 53 0 P 059206 21 Rev od 9. 12. 2021. godine)

Izmakla korist Član 189. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 Ps 198263 21 Rev od 25. 8. 2021. godine)

OSIGURANJE

Zatezna kamata na osiguranu sumu Član 919. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 P 276851 17 Gž od 10. 6. 2021. godine)

Višestruko i dvostruko osiguranje Član 934. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Ps 334602 16 Pž od 16. 12. 2020. godine)

NASLJEDNO PRAVO

Zastara kod tužbe o nasljednom pravu Član 142. Zakona o nasljeđivanju (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 71 0 P 295694 20 Rev od 11. 2. 2021. godine)

 PRIVREDNO PRAVO

Ništavost odluka nadzornog odbora Član 245. Zakona o privrednim društvima, Član 109. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 P 308682 17 Gž od 13. 7. 2021. godine)

RADNO PRAVO

Početak toka zakonske zatezne kamate na potraživanja iz radnog odnosa Čl. 277. i 324. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 306069 18 Rsž od 16. 9. 2021. godine)

 Zapošljavanje radnika sa istom stručnom spremom Član 126. stav 2. Zakona o radu (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 71 0 Rs 157332 20 Rev 2 od 7. 4. 2021. godine)

Razrješenje članova upravnog odbora kojeg je imenovala Vlada Federacije BiH Član 4a) Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) Član 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, „Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13) (Odluka Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 65 0 P 235156 18 Rev od 20. 12. 2018. godine) 

MJENIČNO PRAVO

Zastarjelost potraživanja kod neprotestirane mjenice Član 109. stav 1. Zakona o mjenici (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 I 269836 17 Gž od 10. 6. 2021. godine)

 UPRAVNO PRAVO
Odluka o općinskim taksama Član IV C 11. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02 0 U 001341 17 Uvp od 9. 4. 2020. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top