skip to Main Content
Zips 1446 3d WEB

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Podsjetnik za sastavljanje financijskih izvještaja za 2021. godinu
Financijski izvještaji prema (MRS 1, tačka 36.) uz usporedne informacije objavljuju se najmanje jednom godišnje. To je i obveza prema Zakonu o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH. Ako se mijenja kraj izvještajnog razdoblja te se financijske izvještaje prezentira za duže ili kraće razdoblje od jedne godine potrebno je u bilješkama objaviti: razloge korištenja dužeg ili kraćeg razdoblja izvještavanja i činjenicu da podaci iz financijskih izvještaja nisu usporedivi u potpunosti. Kvalitetne pripremne radnje su važna pretpostavka izrade kvalitetnih financijskih izvještaja kao osnove odlučivanja korisnika izvještaja o poslovnim aktivnostima
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

POREZI
Blagovremeno podnošenje poreznih prijava
Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i Pravilnikom o postupku podnošenja poreznih prijava propisan je način dostavljanja godišnjih poreznih prijava, dok su rokovi za podnošenje istih, kao i raznih izvještaja precizirani poreznim zakonima i podzakonskim propisima, tj. Zakonom o porezu na dobit, Zakonom o porezu na dohodak, te “njihovim” pripadajućim pravilnicima. To se odnosi na značajan broj zahtjeva, izvještaja, poreznih prijava, knjiga, evidencija, specifikacija i drugih obrazaca koje su pravna i fizička lica (samostalni poduzetnici i građani) u obavezi da predaju prema utvrđenim rokovima u skladu sa navedenim zakonima, kao i kantonalnim zakonima o oporezivanju imovine
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Istanjena kapitalizacija sa aspekta Zakona o porezu na dobit Federacije BiH
U poreskom bilansu poreski obveznik dužan je da izvrši dvije korekcije rashoda kamata na zajam primljeni od povezanog pravnog lica. Prva korekcija rashoda od povezanih pravnih lica vrši se po osnovu istanjenje kapitalizacije. Zakonodavstvo utvrđuje poreske limite za priznavanje rashoda kamata za primljeni zajam od povezanih pravnih lica, pri čemu je propisano da se kod duga poreskog obveznika prema povjeriocu, koji se javlja kao povezano pravno lice, troškovi kamata na pozajmljena sredstva obračunati do visine četverostruke vrijednosti upisanog uplaćenog kapitala u poreskom bilansu predstavlju porezno priznate rashode. Druga korekcija rashoda kamata od povezanih pravnih lica vrši se na osnovu transfernih cijena, odnosno obračuna kamate po tržišnim cijenama primjenom principa „van dohvata ruke“
Piše: Mehmed BUDIĆ, bacc. oec.

CARINE I CARINSKI PROPISI
Carinske ovlasti
Carinska tijela su ovlaštena da poduzmu sve mjere potrebite za pregled robe. Provjera prijavljenih podataka znači poduzimanje određenih radnji koje na učinkovit način predstavljaju stvarnu kontrolu određenih elemenata, na temelju kojih treba utvrditi bitne činjenice neophodne za carinjenje. Pregled robe se primjenjuje zbog uspoređivanja stanja robe prijavljene u carinskoj prijavi i stvarnog stanja robe uzimajući u obzir količinu robe što je temelj po kojem se određuju pristojbe po jedinici mjere i uporabe količinskog ograničenja i karakteristike te sastav robe što je temelj za svrstavanje u Carinsku tarifu, utvrđivanje pristojbi s obzirom na sastav i vrijednost robe “ad valorem” i uporabu vrijednosnih ograničenja ili propisa o zabranamai ograničenjima
Piše: Frano DOGAN

JAVNE NABAVKE
Popis roba i/ili usluga kao prilog okvirnog sporazuma sa više ponuđača u nabavci roba i usluga putem mini tenderisanja
Popis roba i/ili usluga predstavlja bitnu odrednicu, karakteristiku i posebnost mini tenderisanja. To u biti predstavlja svojevrsnu razliku i jedinstvenost postupka mini tenderisanja od drugih načina provođenja nabavki ali i od drugih postupaka nabavki. On predstavlja pravnu osnovu iz koje se crpi pravo da se, kada se ukaže potreba za konkretnom nabavkom, ista nabavi. Sam popis potrebno je sačiniti na način da se pod njegove opise mogu podvesti ako ne baš svi, onda barem najveći broj slučajeva za kojima bi se mogla ukazati potreba nabavke. Zbog toga je izuzetno bitno odlično poznavanje predmeta nabavke za koji se zaključuje okvirni sporazum sa više ponuđača
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

STVARNO PRAVO

Kome pripada gradsko građevinsko zemljište?! – povodom Prijedloga Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH
U ovom radu će se na osnovu pravne argumentacije pokušati dati odgovor na pitanja: Čije je građevinsko zemljište, da li se odluke Ustavnog suda o državnoj imovini, o poljoprivrednom zemljištu, o šumama na isti način odnose i na gradsko građevinsko zemljište, da li je utvrđivanje kriterija o raspodjeli državne imovine, koji su do sada izostali, neophodno da bi se utvrdilo čije je građevinsko zemljište, da li je gradsko građevinsko zemljište predmetom zabrana raspolaganja, ili, drugim riječima, da li je sporan član 4. Prijedloga ZGZ
Piše: prof. dr. Meliha POVLAKIĆ, Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet

PARNIČNI POSTUPAK
Prekid parničnog postupka radi naknade štete zbog vođenja krivičnog postupka
Predmet rada je odnos parničnog i krivičnog postupka u vezi štetnog događaja. Zbog međusobne povezanosti, u određenim slučajevima je potrebno parnični postupak prekinuti do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka. Parnični sud je u pogledu postojanja krivičnog djela i krivične odgovornosti učinioca vezan za pravosnažnu presudu krivičnog suda kojom se optuženi oglašava krivim, ali potrebno je pravilno postaviti obim ove vezanosti. Za oštećenog je bitno da izabere odgovarajući način pravne zaštite, s tim da treba imati u vidu da krivična odgovornost nije prethodno pitanje za građansku odgovornost i da po ovom osnovu ne postoji mogućnost prekida parničnog postupka. Oštećeni je dužan da vodi računa o rokovima zastarjelosti, te da blagovremeno podnese tužbu. Sud može prekinuti postupak ako se odluka o tužbenom zahtjevu ne može donijeti prije nego što bude donesena odluka u krivičnom postupku, što je moguće u samo rijetkim slučajevima
Piše: dr sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

ZAŠTITA NA RADU
Povjerenik za zaštitu na radu – predstavnik radnika u segmentu zaštite na radu
Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 79/20), u pravni poredak Federacije Bosne i Hercegovine preuzeta je Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. juna 1989. godine o uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu, s kojom je navedeni zakon usklađen. Jedan od instituta koji su predviđeni pomenutom Direktivom, a koji su preuzeti u zakonodavstvo Federacije Bosne i Hercegovine, je institut predstavnika radnika sa posebnim ovlaštenjima u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu. S tim u vezi, Zakonom o zaštiti na radu je predviđena mogućnost izbora, odnosno imenovanja povjerenika za zaštitu na radu koji je prema pojmovnom određenju iz navedenog zakona lice izabrano ili imenovano da predstavlja zaposlene u oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu kod poslodavca
Piše: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH
Tekst predmetnog zakona, sačinjen je od strane zastupnika i delegata u Parlamentu Federacije BiH i usvajan je po hitnoj proceduri, a zanimljivo je da je resorno ministarstvo odnosno Vlada Federacije BiH, imala negativan stav prema ovim parcijalnim izmjenama propisa, budući da se u parlamentarnoj proceduri već nalaze cjelovite izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se rješavaju svi do sada uočeni problemi u primjeni propisa
Piše: mr. sci. Kenan SPAHIĆ

PITANJA I ODGOVORI
POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
(Ne)oporezivanje potraživanja po osnovu troškova za zaposlenike poslovnih partnera
– Mjesto prometa usluga u vezi sa gradnjom stranom pravnom licu
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

PDV tretman naknade po menadžerskom ugovoru (bez zasnivanja radnog odnosa) veće od 50.000 KM
PDV tretman subvencije javnom preduzeću
Operativni lizing i promet dobara prema trećem licu
Nabavka opreme za prevenciju štetnih događaja u okviru usluge osiguranja imovine
Dejan RAKIĆ, advokat 

– Građenje pravnog lica na zemljištu fizičkog lica
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

POREZI
– Troškovi adaptacije iznajmljenog poslovnog prostora
Fuad BALTA, dipl. ecc.
Dejan RAKIĆ, advokat

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FINANCIJA
– Doprinosi –
Osnovica za obračun doprinosa za primanja iz povremenog nesamostalnog rada
(Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-02-4-7561/21 od 1. 10. 2021. godine)

Porezi i doprinosi –
Obračun poreza i doprinosa po osnovu ugovora o djelu (učešće u međunarodnim i domaćim projektima)
(Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-02-4-6062/21 od 17. 8. 2021. godine)  

– Naknade –
(Ne)obaveznost plaćanja komunalnih naknada nerezidenta (predstavništva ino fondacija)
(Federalno ministarstvo finansija, broj: 04- 02-4-8761/21 od 9. 11. 2021. godine)

DOPRINOSI
Doprinosi za zdravstveno osiguranje po ugovoru o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika (obrtnika) za 2022. godinu

POREZI I DOPRINOSI
– Porezi i pripadajući doprinosi po osnovu ugovora o volontiranju

POREZ NA DOHODAK
Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja usljed dvostruke rezidentnosti
– Korištenje privatnog automobila u službene svrhe
– Tretman koristi primljenih po osnovu nesamostalne djelatnosti (vanredni studij)

POREZ NA DOBIT
– Porezne olakšice za novozaposlene radnike
– Tretman naknade za menadžerske usluge između povezanih lica

PLAĆE I NAKNADE
– Osnovice i naknade po vrstama bolovanja
Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO BUDŽETSKIH KORISNIKA
– Kvalificirana lica za sačinjavanje i potpisivanje finansijskih izvještaja
– Evidentiranje otpisa nenaplativih potraživanja i zastarjelih obaveza
Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor 

– Ovlaštene osobe za potpisivanje finansijskih izvještaja javnih ustanova Dr. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

 – Evidentiranje nabavke vozila preko lizinga
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

RAČUNOVODSTVO
– Finansijsko izvještavanje subjekata od javnog interesa
Dr. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

 – Evidentiranje primljenih donacija – 115
– Evidentiranje poslovnog događaja u razdoblju nastanka
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
– Registracija obrta – pribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti
– Uslovi za obavljanje tradicionalnog i starog zanata
Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

JAVNE NABAVKE
– Zabrana dijeljenja predmeta nabavke
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

Postupanje ugovornog organa ukoliko dobavljač ne izvršava ugovorene obaveze
Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
– Pravo sekretara sa posebnim zadatkom na prijavu na interni oglas
(Broj: 03-34-2-1002-1/21 od 28. 11. 2021. godine)
Primjena akata koje izdaje Agencija za državnu službu BiH
(Broj: 05-34-2-948-1/21 od 7. 12. 2021. godine)  

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U FEDERACIJI BiH
– Godišnji odmor namještenika – relevantni propisi
Mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI
Izmjene internih akata kod poslodavca kod kojeg nije formiran sindikat/vijeće zaposlenika
Otkaz ugovora o radu u slučaju teže povrede radne obaveze
Obaveze poslodavca u slučaju sudskog poništenja otkaza ugovora o radu
Saglasnost vijeća zaposlenika/sindikata na odluku o otkazu ugovora u radu
Otkazivanje ugovora u radu ukoliko kod poslodavca nije formiran sindikat/vijeće zaposlenika
Novčana naknada za neiskorišteni godišnji odmor zbog prestanka radnog odnosa
Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

Imenovanje vršioca dužnosti direktora zdravstvene ustanove
Isplata naknade u slučaju smrti radnika koja nije posljedica nesreće na poslu niti profesionalnog oboljenja
Prof. dr. Aleksandra M. VUKOVIĆ

ZAŠTITA NA RADU
– Obaveza usklađivanja općih akata poslodavaca sa (novim) Zakonom o zaštiti na radu
– Provedba postupka procjene rizika
– Potpuna i (ili) djelimična izmjena akta o procjeni rizika
Mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
– Poseban penzijski staž i „radna obaveza“
Mr. sci. Kenan SPAHIĆ

LOKALNA SAMOUPRAVA
– Preispitivanje akata u organima jedinica lokalne samouprave

USTANOVE
– Imenovanje upravnog odbora u javnim ustanovama

GRAĐENJE
– Nespojivost obavljanja poslova projektovanja ili građenja i nadzora nad građenjem od istog pravnog lica

UPRAVNI POSTUPAK
– Izvršenje rješenja po službenoj dužnosti
– Osporavanje sadržaja zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BiH 

STVARNO PRAVO
Načelo povjerenja u zemljišne knjige kod bračne stečevine
Član 55. stav 2. Zakona o stvarnim pravima (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 83 0 P 052504 21 Rev od 19. 5. 2021. godine)

EKSPROPRIJACIJA
Eksproprijacija preostalog dijela nekretnine
Član 11. Zakona o eksproprijaciji (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06 0 U 008739 16 Uvp od 5. 3. 2020. godine)

OBLIGACIONO PRAVO
Početak toka zakonske zatezne kamate na potraživanja iz radnog odnosa
Čl. 277. i 324. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 306069 18 Rsž od 16. 9. 2021. godine)

Isključenje odgovornosti za pravne nedostatke kod ugovora o prodaji nekretnina
Član 515. Zakona o obligacionim odnosima (Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 17 0 P 050894 21 Rev od 7. 9. 2021. godine)

Osiguranje – prijava okolnosti značajnih za ocjenu rizika (namjerna netačna prijava ili prećutkivanje)
Član 908. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj: 43 0 Mal 187083 21 Gž od 12. 11. 2021. godine)

PORODIČNO PRAVO
Očigledno veći doprinos u zajedničkoj imovini
Član 237. stav 1. Porodičnog zakona (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 72 0 P 054317 20 Rev od 4. 8. 2021. godine)

NASLJEDNO PRAVO
Raspolaganje nasljednika imovinom prije donošenja rješenja o nasljeđivanju
Član 323. stav 1. Zakona o stvarnim pravima
Član 162. Zakona o nasljeđivanju (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 P 263900 20 Gž od 15. 9. 2021. godine)

RADNO PRAVO
Prebijanje potraživanja poslodavca prema radniku
Član 51. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) (Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 038766 21 Gž od 13. 9. 2021. godine)

Reprezentativnost sindikata kod poslodavca
Član 123. Zakona o radu (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 04 0 U 010121 19 Uvp od 19. 10. 2021. godine)

Početak prekluzivnog roka kod zahtjeva za isplatu plata zbog prestanka radnog odnosa
Član 201. stav 4. Zakona o radu (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 80 0 Rs 102261 20 Rev od 10. 3. 2021. godine)

Materijalna i formalna zakonitost odluke donesene u disciplinskom postupku
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 71 0 Rs 260757 20 Rev od 17. 3. 2021. godine)

UPRAVNI POSTUPAK
Odbacivanje zahtjeva stranke – nadležnost organa
Član 123. stav 2. Zakona o upravnom postupku (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01 0 U 012595 17 Uvp od 23. 7. 2020. godine)

Dokazna snaga uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije
Član 169. 170. Zakona o upravnom postupku (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01 0 U 010778 17 Uvp od 9. 4. 2020. godine)

 NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
UNSKO-SANSKI KANTON
BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top