skip to Main Content
Zips 1439 3DWEB

POREZI
Specifičnosti kod izbjegavanja dvostrukog oporezivanja
Dvostruko oporezivanje nastaje kada se na isto oporezivo dobro više puta plati porez, a može biti pravno ili ekonomsko. Ovo oporezivanje je pravno ako je isto lice oporezovano dva puta za istu dobit/ dohodak i kapital/imovinu u najmanje dvije države (ili dva entiteta iste države). Dvostruko pravno oporezivanje predstavlja pojavu u kojoj se porezni obveznik u vezi sa istim objektom oporezivanja oporezuje istim (ili sličnim porezom) i oporezuje se za isti period od strane više poreznih vlasti koje su istog ranga. Ekonomsko dvostruko oporezivanje nastaje kad je propisano da neka firma/preduzeće/društvo treba platiti porez na svoju dobit, a i njegovi dioničari dodatno trebaju platiti porez na dividendu isplaćenu iz već oporezovane dobiti
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Oporezivanje dohotka freelancera u Brčko Distriktu BiH
Oporezivanje dohotka freelancera podrazumijeva postupak utvrđivanja i prijavljivanja dohotka ostvarenog u inostranstvu na osnovu isporuke određene usluge klijentu u inostranstvu, obavljajući trajnu ili povremenu samostalnu djelatnost. Specifičnosti ove djelatnosti je da se u načelu radi “od kuće”, korištenjem prvenstveno računara, zatim u pitanju je prekogranično vršenje usluga i naplata prihoda, pa samim tim i međunarodno oporezivanje dohotka
Piše: mr. Akif PEZEROVIĆ

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE
Praktična primjena finansijskog upravljanja i kontrole sa osvrtom na rizike i procese
Za ostvarenje ciljeva ključne aktivnosti u svakoj kompaniji su upravljanje procesima i rizicima na efikasan, efektivan i ekonomičan način. Upravljanje procesima je sistemski pristup poboljšavanja poslovanja, temeljeno na oblikovanju, mjerenju, analizi, poboljšanju i upravljanju aktivnostima i procesima. Upravljanje rizicima je cjelokupan proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika, uzimajući u obzir ciljeve kompanije, te preduzimanje potrebnih radnji u svrhu smanjenja rizika kroz primjenu sistema finansijskog upravljanja i kontrole
Piše: dr Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC

REVIZIJA
Koncept kontrole kvaliteta revizije i uloga nadležnog (odgovornog) revizora
Nekvalitetno obavljena revizija može imati značajne posljedice na finansijska tržišta i cjelokupan privredni sistem tako da se pitanje kvaliteta revizije mora shvatiti izuzetno ozbiljno. Rizik od nepouzdanih revizija može značajno biti umanjen ukoliko se uspostavi efikasan sistem kontrole kvaliteta obavljene revizije. U kontrolu kvaliteta revizije moraju biti uključeni svi čija sudbina zavisi od obezbjeđenja visokog nivoa revizijskih usluga
Piše: Dragoljub KOVINČIĆ, viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH

EU PROJEKCIJE
Nova industrijska strategija za Evropu
U Industrijskoj strategiji 2020 identificirano je da bi Evropska unija trebala graditi konkurentnost za tehnologije koje su strateški važne za budućnost industrije Evrope. Stoga, kao što su analizirani trgovinski tokovi, izvršena je i analiza učinka EU kako u kontekstu kreiranja novih tako i u smislu usvajanja određenih ključnih tehnologija. Analiza je pokazala da EU u ovom području ima i „snage“ i „slabosti“
Piše: Samira SULEJMANOVIĆ

CARINE I CARINSKI PROPISI
Povrat izvezene robe
Institut povrata robe omogućuje oslobođenje od plaćanja uvoznih pristojbi pri povratu u BiH domaće/bh. robe, što je bila izvezena iz carinskog područja te je se u roku od tri godine nepromijenjenu vraća u carinsko područje BiH i stavlja u slobodan promet
Piše: Frano DOGAN

JAVNE NABAVKE
Vrste pojašnjenja kroz Zakon o javnim nabavkama sa osvrtom na dostavljene reference u ponudi
Pojmovno razlikovanje između pojašnjenja ponude odnosno njenog dijela koji se odnosi na dokaze o izvršenim ugovorima odnosno referencama i dopune ili izmjene ponude je izuzetno bitno za samo razumijevanje ovih instituta ali i zbog činjenice što bi poistovjećivanje ili pak zamjenjivanje smisla istih predstavljalo kršenje odredbi Zakona od strane ugovornog organa
Piše: mr iur. Mirel MUJKANOVIĆ

 NAKNADA ŠTETE
Rješavanje interlokalnog sukoba zakona kod vanugovorne naknade štete u Bosni i Hercegovini
Predmet rada je način rješavanja privatnopravnih odnosa sa međuentitetskim elementom kod vanugovorne naknade štete u pravu Bosne i Hercegovine. Dakle, radi se o materiji međunarodnog privatnog prava iako se odlučuje o interlokalnom sukobu zakona. Postojanje interlokalnog sukoba zakona je posljedica složenog pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Ne može se zanemarivati postojanje međuentitetskog elementa kod vanugovorne naknade štete, posebno zbog broja ovih slučajeva. Potreba za istraživanje ovog problema proizlazi iz slučajeva u kojima je prisutan međuentitetski element, a u radu je ukazano na konkretan slučaj iz sudske prakse u kojem je pravilno odlučeno o pasivnoj legitimaciji tuženih koji su bili iz različitih entiteta. Primjena prava samo jednog entiteta na odnose koji su prethodili štetnom događaju dovela bi do nezakonite odluke. Međutim, zanemareno je postojanje međuentitetskog elementa, ali u predmetnom slučaju to nije uticalo na rješenje slučaja s obzirom na to da je i prema kolizionim normama trebalo primijeniti to pravo
Piše: dr sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

 PARNIČNI POSTUPAK
Zatezna kamata na dosuđeni iznos naknade troškova parničnog postupka
U radu se analizira pravo na zateznu kamatu na dosuđene troškove parničnog postupka o čemu se pravna struka i sudska praksa izjasnila, iako često sa različitim stavovima i razlozima za njih. Ta različitost otvara poneku dilemu i mogućnostrazličitih sudskih odluka o tome kada se ukazuje korisnim neka pitanja iz ove teme detaljnije pojasniti
Piše: dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

UPRAVNI POSTUPAK
Primjena Zakona o upravnom postupku na primjeru MVTEO
Upravni se postupak može definisati kao skup pravnih pravila kojima je regulisan način djelovanja organa uprave (drugih državnih organa i pravnih osoba) kada ti organi primjenom materijalno pravnih propisa na konkretan društveni odnos, donose svoje upravne akte kojima rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima određenih subjekata (pojedinaca, pravnih osoba ili drugih stranaka. U 2020. godini u MVTEO je izrađeno 1.594 rješenja od čega je 1.506 rješenja o usvajanju zahtjeva, 26 rješenja o odbijanju zahtjeva i 11 zaključaka kojim je zahtjev odbačen, 51 upravni predmet je prebačen u 2021. za rješavanje
Piše: Samir SABLJICA

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Aktuelne izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, sredinom maja 2021. godine, u parlamentarnu proceduru uputilo je izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Formalni razlog za izmjene ovog propisa se nalazi u činjenici da su već prilikom usvajanja Zakona, oba doma Parlamenta Federacije BiH, donijela Zaključak i zadužila resorno ministarstvo, odnosno Vladu Federacije BiH, da prati primjenu novog Zakona, te da u slučaju potrebe i određenih problema u primjeni sačini izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Sudska praksa, odnosno odluke najviših sudskih instanci stvorile su obavezu izmjene pojedinih zakonskih rješenja. Također, izmjene su obuhvatile i određena preciziranja normi kako bi se izbjeglo različito tumačenje pojedinih odredbi
Piše: mr. sci. Kenan SPAHIĆ

ISKUSTVA DRUGIH
Izdavanje dozvola za boravak i rad za državljane trećih zemalja prema odredbama novog Zakona o strancima u R Hrvatskoj
Novim Zakonom o strancima Republike Hrvatske uvedene su značajne promjene kod zapošljavanja i rada državljana trećih zemalja. Najznačajniju promjenu u odnosu na dosadašnji Zakon o strancima predstavlja ukidanje izdavanja dozvole za boravak i rad na temelju godišnje kvote za zapošljavanje državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, odnosno uvođenje izdavanja dozvole za boravak i rad na temelju prethodnog mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Piše: Alan VAJDA, mag. iur.

PITANJA I ODGOVORI
POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
Kooperantske usluge
Poreska osnovica prometa dobara ispod tržišne vrijednosti
Promet objekta izgrađenog od strane fizičkog lica u svojstvu investitora
Odbitni PDV po osnovu nabavke zamjenskog vozila za iznajmljivanje
Usluge socijalne zaštite od strane privrednog subjekta
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

Prefakturisanje troškova pravnom licu (vlasniku i osnivaču)
Promet robe ispod nabavne cijene
Advokatske usluge
Popunjavanje PDV prijave kada obveznik obavlja i neoporezivu djelatnost
Promet osnovnog sredstva prije isteka perioda za ispravku odbitnog PDV-a
PDV status doznačenih novčanih sredstava od strane državnog organa
Dejan RAKIĆ, advokat

– Odbitni PDV za ulaganja u objekte koji još nisu stavljeni u upotrebu
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

POREZI
 Usluge demontaže i montaže izvršene na uvezenoj pokretnoj imovini
Dejan RAKIĆ, advokat
Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOHODAK
(Ne)oporezive naknade koje poslodavac može isplatiti radniku
Ispravka greške iz prethodnih godina te izmjena akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Prijenos udjela između fizičkih lica

POREZ NA DOBIT
Izvještavanje o transfernim cijenama

FINANSIJE
Davanje pozajmice zaposlenima
Obaveznost popunjavanja putnog naloga za korištenje službenog putničkog vozila

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBiH
Obavještavanje o kontinuiranom usavršavanju kvalificiranih lica za sačinjavanje finansijskih izvještaja
Registar kvalificiranih lica za sačinjavanje finansijskih izvještaja
Izuzeci od obaveznog upisa u Registar pravnih lica kod Federalnog ministarstva finansija
Fuad BALTA, dipl. ecc.

TRGOVINA
– Specifičnosti online prodaje
Fuad BALTA, dipl. ecc.
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

OBRT I SRODNE DJELATNOSTI
– Obavljanje dopunske samostalne djelatnosti od strane penzionera
Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO
– Sačinjavanje završnih obračuna za treća lica
– Obveznici revizije – 123
Dr. Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC
Evidentiranje troškova proizvodnje
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE
Suspenzivno djelovanje žalbe(i) na postupak javne nabavke
Otkazivanje postupka zbog (ne)prihvatljivosti ponuda
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
Ocjenjivanje rada državnih službenika u institucijama BiH
(Broj: 05-34-2-476-1/21 od 26. 4. 2021. godine)

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠETENICI U FEDERACIJI BiH
Volonterski rad namještenika koji se nalazi u radnom odnosu
Ostvarivanje prava iz radnog odnosa po osnovu invaliditeta
Pripremio: mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI
Zastara potraživanja iz radnog odnosa
Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici
Korištenje porođajnog odsustva kod novog poslodavca
Prof. dr. Mehmed HADŽIĆ
Nastavak radnog odnosa radnika koji je stekao uvjete za penziju
Preraspodjela radnog vremena i plaćeno odsustvo radnika
Privremena spriječenost za rad – pitanje godišnjeg odmora i plaćenog odsustva
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

ZAŠTITA NA RADU
Obaveza izrade internog akta o zaštiti na radu za sve poslodavce
Primjena Pravila o procjeni rizika
Procjena rizika i angažman radnika za zaštitu na radu u odvojenim poslovnim jedinicama
Revizija akta o procjeni rizika
 Sistematizacija radnih mjesta kod poslodavaca koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom
Utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini
Procjena rizika za radna mjesta sa posebnim uslovima rada
(Ne)mogućnost angažovanja vanjskog saradnika za poslove radnika za zaštitu na radu
Pravo radnika na premještaj na drugo radno mjesto
Mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ, dipl. pravnik & Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
– Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje –
Obavljanje obrta nije od uticaja na korištenje prava na prijevremenu starosnu penziju
(Broj: 04-31/16-1396/21 M.T. od 17. 5. 2021. godine)

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Smanjenje starosne granice za starosnu penziju policijskih službenika
Pripremila: Mirela TALOVIĆ, mr. evropskog biznisa

LOKALNA SAMOUPRAVA
Upravni nadzor nad aktima koje donose organi jedinica lokalne samouprave

UPRAVNI POSTUPAK
Propust kod utvrđivanja statusa podnosioca zahtjeva

JAVNA PREDUZEĆA
– Imenovanje organa upravljanja zbog isteka mandata
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

IZVRŠNI POSTUPAK
Izvršni postupak na nepokretnoj imovini upisanoj kao državna imovina
Izvršenje na primanjima po osnovu socijalne pomoći
Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK
Učinci pravnih lijekova na redosljed upisa u zemljišne knjige
Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BiH
STVARNO PRAVO
Građenje na tuđem zemljištu i pravo na naknadu
Član 28. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima u vezi sa članom 371. ZOO
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 18 0 P 007619 18 Rev 2 od 17. 5. 2021. godine)
Pravo služnosti preko više poslužnih nekretnina
Član 59. Zakona o vlasničko pravnim odnosima (Službene novine Federacije BiH, br. 6/98 i 28/03) (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 P 051139 20 Gž 2 od 13. 1. 2021. godine)

RADNI ODNOSI
Odgovornost osnivača ustanove
Član 54. stav 2. Zakona o ustanovama ŽZH
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 64 0 Rs 039745 21 Rev od 24. 5. 2021. godine)
Otpremnina kod sporazuma o prestanku ugovora o radu
Član 95. Zakona o radu
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 278223 17 Rsž od 18. 1. 2021. godine)

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Pravo na starosnu penziju po novom Zakonu o PIO
Član 40. novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 13/18 i 93/19 – Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine)
(Iz presude Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 020787 20 U od 4. 6. 2021. godine)
Razlika između penzijskog staža i staža osiguranja
Član 22., 23., 36. i 37. novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 13/18 i 93/19 – Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine)
(Iz presude Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 020787 20 U od 4. 6. 2021. godine)

NEZAPOSLENE OSOBE
Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uslova za starosnu penziju u slučaju promjene uslova za sticanje prava na penziju
Član 31. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (“Službene novine Federacije BiH”, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08)
(Iz presude Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 020787 20 U, od 4. 6. 2021. godine)

POREZI
Utvrđivanje kapitalne dobiti
Član 32. u vezi člana 33. stav 1. i člana 34. stav 1. Zakona o porezu na dohodak i Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava u poreske svrhe
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 15 0 U 003751 18 Uvp od 19. 1. 2021. godine)

UPRAVNI POSTUPAK
Povreda pravila postupka – razriješenje dužnosti izabranog ili imenovanog lica
Član 197. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku
(Iz presude Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 14 0 U 003680 18 Uvp od 4. 2. 2021. godine)  

PARNIČNI POSTUPAK
Pravna valjanost rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora
Član 12. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 276243 18 Rsž od 26. 1. 2021. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top