skip to Main Content
Zips 1436 3DWEB

POREZI
Porez na dobit za 2020. godinu poslovnih jedinica pravnih lica iz FBiH koje posluju u RS i BDBiH
Poslovna jedinica pravnog lica iz Federacije BiH, koja djelatnost obavlja na području RS ili BD, obveznik je poreza na dobit koju ostvari isključivo na području RS/BD. Stoga je dužna da Poreskoj upravi RS/BD podnese Godišnju prijavu poreza na dobit za 2020. godinu najkasnije do 31. 3. 2021. godine, te u istom roku plati obračunati godišnji porez na dobit. Godišnja prijava se sastavlja na osnovu istoimenih zakona o porezu na dobit RS i BD, koji se po svojoj strukturi i sadržaju značajno razlikuju, naročito nakon što je novi Zakon o porezu na dobit RS (iz 2016. godine) dva puta izmijenjen. U 2020. godini Zakon o porezu na dobit BD je izmijenjen u dijelu ukidanja benefita u smislu umanjenja poreske osnovice za „izvoz usluga“, i uvođenja mogućnosti podnošenja porezne prijave (pored papirne) i u elektronskoj formi. Nakon stupanja na snagu novog Pravilnika o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava (20. 11. 2020. godine), obveznici su dužni da Poreskoj upravi RS podnesu godišnju prijavu poreza na dobit za 2020. godinu isključivo u elektronskom obliku
Piše: Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

Oporezivanje dohotka ostvarenog u 2020. godini
Podnošenje godišnjih prijava za oporezivanje dohotka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH do 31. marta 2021. za 2020. godinu u skladu sa odredbama propisa o oporezivanju dohotka, kako bi se pravilno utvrdio ostvareni oporezivi dohodak, te izračunao tačan iznos poreza na dohodak za eventualnu uplatu ili, pak, povrat. U tom smislu, potrebno je konsultovati odgovarajuće zakone, pravilnike, ali i pojedine stavove Federalnog ministarstva finansija
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Da li će novi Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH donijeti novi koncept i pristup finansijskom izvještavanju?!
Neminovno je da će primjena novog Zakona dovesti do brojnih i značajnih promjena u ovoj profesiji kao i promjena vezanih za formu i pristup finansijskom izvještavanju. Implementacija odredbi nove Direktive Evropske unije, a prije svega uspostavljanje efikasnog sistema kontrole kvaliteta rada u reviziji, kao i sistema nadzora nad revizijom, treba doprinijeti boljem kvalitetu revizorskih izvještaja na trajnoj osnovi Pišu: prof. dr. Dijana VUKOVIĆ & Alma KAJTAZOVIĆ – IBRADŽIĆ, mag. oec.

NOVČANI TOKOVI
Analiza novčanih tokova i likvidnosti u skladu sa standardima uz praktične primjere
Novčani tok je finansijska kategorija koja odražava kretanje novca: prilive, odlive i njihovu razliku, odnosno tok novca koji ulazi u poslovanje preduzeća na temelju prodaje roba, usluga ili po drugim osnovama i novca koji izlazi iz poslovanja preduzeća na temelju gotovinskih plaćanja za osiguranje neophodnih faktora proizvodnje. Svako znatno kašnjenje novčanih priliva može uzrokovati nelikvidnost i dovesti preduzeće do finansijskih poteškoća. Novčani tok pokazuje sposobnost pravnog lica da generiše dovoljno novca iz poslovnih, ali i ostalih aktivnosti (ulagačkih i finansijskih) da bi blagovremeno moglo ispuniti tekuće i buduće obaveze, odnosno biti likvidno. Pomoću Međunarodnih računovodstvenih standarda i regulativa unutar zemalja želi se unijeti jasnoća u način i kontrolu izračuna novčanog toka. Upravljanje novcem podrazumijeva stalno balansiranje između likvidnosti (solventnosti) i rentabilnosti, što se ostvaruje uspostavljanjem optimalnog salda novca. Pri upravljanju novcem treba težiti da se što više novca oslobodi i da se isti rentabilno uloži, ne ugrožavajući solventnost i likvidnost. Slobodni novčani tok je ključan za rast profitabilnosti preduzeća i predstavlja razliku između novčanog toka od poslovnih aktivnosti i novčanog toka od ulagačkih aktivnosti
Piše: dr. Mirna PAJEVIĆ-ROŽAJAC 

FINANCIJSKO POSLOVANJE
Politike dividendi
Dividende predstavljaju raspodjelu dobiti dioničarima na temelju postotnog udjela u vlasništvu. Najčešće društvo dijeli regularne dividende, koje se očekuju i u budućnosti. Pored toga, redovno ili povremeno, društvo može podijeliti ekstra dividende, specijalne dividende, likvidacijske dividende, dividende u dionicama. Pored dividendi vlasnici običnih dionica su zainteresirani i za kapitalne dobitke. Upravo zbog te dvostruke zainteresiranosti ulagača u obične dionice, sva društva moraju se suočiti sa problemom izbora adekvatne politike dividendi, koja se pojednostavljeno može svesti na odlučivanje koji dio raspodjeljive dobiti zadržati (akumulirati) u društvu, a koji dio dobiti kroz dividende podijeliti dioničarima
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE
Komparativni prikaz dinamičkog sistema nabavke sa osvrtom na postojeće stanje u sistemu javnih nabavki BiH
Zakon o javnim nabavkama niti pojmovno nije obradio dinamički sistem nabavke, a obaveza usvajanja podzakonskog akta kojim bi ovaj nedostatak mogao biti otklonjen nije ispunjena ni do danas. U cilju potpunog i pravilnog razumijevanja i iskorištavanja svih pozitivnih efekata ovog načina nabavke, neophodno je prije svega znati da je dinamički sistem nabavke potpuno elektronski proces za nabavke koje za svoj predmet imaju robe/radove/ usluge koje su uobičajne, koje su dostupne na tržištu i za koje ugovorni organi ispunjavaju zahtjeve. Dinamički sistem nabavke je ograničenog trajanja ali je otvoren tokom cijelog perioda njegovog važenja svakom privrednom subjektu koji ispuni kriterije odabira i koji je dostavio indikativnu ponudu koja je u skladu sa specifikacijom. Sistem maksimalno otvara postupak javne nabavke, što omogućava da se cijelo vrijeme njegova trajanja u isti dodaju novi zainteresirani privredni subjekti koji ispunjavaju kvalifikacione kriterije. Sistem omogućava i dodavanje onih privrednih subjekata čije su ponude (indikativne) prvobitno bile ocijenjene kao neprihvatljive jer je istim dopušteno da u toku trajanja dinamičkog sistema kupovine ponovo dostave svoje ponude, koje ako budu ocijenjene kao zadovoljavajuće u pogledu kvalifikacionih uslova, ugovorni organ unosi u dinamički sistem kupovine
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

JAVNA UPRAVA
Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi – CAF model
U razvijenim europskim državama moderna javna uprava predstavlja kvalitetni i efikasni javni servis u punom smislu te riječi u pružanju javnih usluga svojim korisnicima, odnosno građanima, te jedan od značajnih pokretača gospodarskog rasta i razvoja. Za postizanje tih ciljeva neophodne su korjenite promjene u svim segmentima rada javne uprave, kao i kontinuirano uvođenje novih tehnika i metoda rada koje će omogućiti uspješno prilagođavanje novonastalim okolnostima, a posebice potrebama korisnika javnih usluga. Na taj način se jedino može postići da javna uprava u pružanju svojih usluga bude što kvalitetnija, učinkovitija, brža, dostupnija na obostrano zadovoljstvo kako nositelja tih usluga tako i korisnika, odnosno građana
Piše: Bernard ILJAZOVIĆ, univ. spec. iur.

RADNI ODNOSI
Opravdani razlozi za vanredni otkaz ugovora o radu – analiza sudske prakse
Zakonodavac je regulisao da poslodavac može otkazati ugovor o radu radniku, bez obaveze poštivanja otkaznog roka, u slučaju da je radnik odgovoran za teži prijestup ili za težu povredu radnih obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od poslodavca da nastavi radni odnos. Zakonodavac nije propisao koji su to opravdani razlozi za vanredni otkaz ugovora o radu i isti se imaju utvrditi u svakom konkretnom slučaju, a teret dokazivanja postojanja opravdanog razloga je na poslodavcu, s tim da je potrebno da se i ispuni uvjet da nastavak radnog odnosa više nije moguć odnosno prihvatljiv. U slučaju vanrednog otkaza ugovora o radu zbog ponašanja ili rada radnika, poslodavac je obavezan omogućiti radniku da se izjasni o elementima odgovornosti koja mu se stavlja na teret
Piše: mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

PARNIČNI POSTUPAK
Vjerodostojnost isprave
Isprave, kao dokazno sredstvo u parničnom postupku, možemo podijeliti na javne i privatne. Autentičnost javne isprave se pretpostavlja, dok se autentičnost i istinitost sadržaja privatne isprave prosuđuje prema slobodnoj ocjeni dokaza. Ako je potpis na privatnoj ispravi javno ovjeren, ta ovjera ima značaj samo u pogledu vjerodostojnosti potpisa
Piše: Samra AKOVA, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu

IZVRŠNI POSTUPAK
Određivanje vrijednosti spora koja zavisi od visine zakonske zatezne kamate u izvršnom postupku
Sud određuje troškove izvršnog postupka u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku, koje se shodno primjenjuju i u izvršnom postupku, a visinu naknade prema Advokatskoj tarifi. Kako zakonska zatezna kamata, određena izvršnom ispravom, predstavlja glavni zahtjev u izvršnom postupku, ista se uzima u obzir prilikom određivanja vrijednosti spora. Zbog toga je česta situacija u kojoj prelazak praga između manjeg i većeg iznosa nagrade advokata, koja je propisana Advokatskom tarifom, zavisi od toga da li će se zakonska zatezna kamata, čiji iznos nije naznačen u izvršnoj ispravi, uračunati u vrijednost spora. Postupanja prvostepenog suda su različita, od čega zavisi da li će izjaviti prigovor, a kasnije i podnijeti žalbu, tražilac izvršenja ili izvršenik
Piše: Jasmin ŽIGA, stručni saradnik Kantonalnog suda u Sarajevu

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
Poreski tretman realizacije ugovora o komisionu
Poreski tretman manjka dobara po osnovu ugovora o ostavi
Osnovica za obračun PDV-a za usluge zastupanja
Avansi na ime naknade za promet usluga
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

Gratis usluge i popusti
Oporezivanje (ne)medicinskih usluga
Promet korištene robe – obračun PDV-a prema posebnim uslovima
Promet nepokretne imovine (stana)
Dejan RAKIĆ, advokat

POREZI
Dodatno utvrđene porezne obaveze po osnovu inspekcijskog nadzora
Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOBIT
(Ne)povezanost poreznog poticaja za novouposlene radnike sa isplatom dividende
Usklađivanje porezno priznatih rashoda
Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

Kupovina udjela između povezanih lica
Izrada studije o transfernim cijenama kod pozajmica između  povezanih lica
Usluge komunikacije na daljinu – porez po odbitku

POREZ NA DOHODAK
Porezni tretman prihoda fizičkih lica po osnovu poticaja za stambeno zbrinjavanje
Dividenda ostvarena u inostranstvu
Evidentiranje subvencija za plaće zaposlenika
Povrat poreza na dohodak po osnovu neiskorištenih ličnih odbitaka

FISKALIZACIJA
Obaveza registracije i posebne fiskalizacije ugostiteljskog i maloprodajnog prometa

FINANSIJE
Finansijsko i (ili) devizno poslovanje – sa ino kupcima
Fuad BALTA, dipl. ecc.

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FINANCIJA

– Naknade –
Terenski dodatak, prijevoz i topli obrok
(Federalno ministartsvo finansija, broj: 04-02- 4-8862/20 od 25. 11. 2020. godine)

– Doprinosi –
Osnovica za obračun doprinosa samostalnih poduzetnika slobodnih zanimanja za 2021. godinu
(Federalno ministarstvo fianansija, broj: 04-02-4-1093/21 od 10. 2. 2021. godine)

RAČUNOVODSTVO POREZI
Ugovor o zakupu – evidentiranje obaveze u korist trećeg lica po odluci suda i korekcija PDV-a
Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor
Dejan RAKIĆ, advokat

RAČUNOVODSTVO I KNJIGOVODSTVO
Otpis potraživanja po osnovu datih avansa
Mr. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

Isknjižavanje osnovnih sredstava dodijeljenih na upravljanje
Evidentiranje manjka stalnih sredstava budžetskih korisnika
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

(Ne)mogućnost prethodnog rezervisanja po osnovu bonusa na platu
Mr. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor 

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
Kvalificirano lice za sačinjavanje finansijskih izvještaja
Obavezna primjena MRS i MSFI za subjekte od javnog interesa
Povećanje vrijednosti stalnih sredstava po osnovu obavljenih ulaganja
Razvrstavanje pravnih lica prema novom Zakonu
Naknada za obavljenu reviziju finansijskih izvještaja
Obaveze subjekata od javnog interesa – angažman ovlaštenog revizora
Dr. Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC

BUDŽETSKI KORISNICI
Privremeno finansiranje jedinica lokalne samouprave
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat 

TRGOVINA
Označavanje evidencijskog broja uz istaknutu cijenu
Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec.

JAVNE NABAVKE
Dokazivanje kvalifikovanosti inoponuđača u postupku nabavke
Dokazi o ispunjavanju uslova lične sposobnosti ponuđača
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
Posebni uvjeti konkursne procedure – utvrđivanje pripadnosti fakulteta
(Broj: 03-34-2-50-1/21 od 15. 1. 2021. godine)
Radno iskustvo na poslovima rukovođenja
(Broj: 03-34-2-253-1/21 od 15. 3. 2021. godine)

DRŽAVNA SLUŽBA U FEDERACIJI BiH
Preventivna suspenzija državnih službenika
Mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH
Poništenje rješenja o prestanku radnog odnosa i povrat isplaćene otpremnine
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

RADNI ODNOSI
Primjena radnog zakonodavstva u bh. javnim korporacijama
Mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH 

Saglasnost za otkaz sindikalnom povjereniku
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
– Utvrđivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
Doc. dr. Emina HASANAGIĆ

PARNIČNI POSTUPAK
“Promašena” legitimacija i dolozno postupanje stranaka u parnici
Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu
Video snimak preduzeća kao dokaz o povredi radne obaveze
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

IZVRŠNI POSTUPAK
Promjena tražioca izvršenja
Prigovor trećeg lica
Izvršenje na imovini u državnom vlasništvu
Namirenje potraživanja hipotekarnog povjerioca u stečajnom postupku
Uvjeti i načini prodaje imovine stečajnog dužnika
Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

PRISTUP INFORMACIJAMA
Zahtjev za pristup informacijama e-mailom
Dr sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

NOTARIJAT
Pravna valjanost ugovora koje nisu sačinili notari u vezi sa odlukama Ustavnog suda Federacije BiH

STVARNO PRAVO
Legalizacija bespravno izgrađenih objekata
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ

Sticanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu ustanova
Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

STVARNO PRAVO

Vlasništvo na garaži izgrađenoj na gradskom građevinskom zemljištu

Član 58. Zakona o stvarnim pravima (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 257406 17 Gž od 10. 7. 2020. godine)

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost općine za naknadu štete zbog rada njenih organa

Član 172. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 32 0 P 102589 20 Rev od 6. 10. 2020. godine)

Ništavost odluka nadzornog odbora

Član 103. Zakona o obligacionim odnosima (Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 230442 16 Gž od 12. 5. 2020. godine)

Zastara potraživanja isplate naknade za zemljište

Član 371. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. 17 0 P 061143 18 Rev od 24. 11. 2020. godine)

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje punoljetnog djeteta na redovnom školovanju

Član 216. stav 1. Porodičnog zakona (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 347293 19 Gž od 25. 9. 2020. godine) 

RADNI ODNOSI

Radno angažovanje direktora

Član 27. Zakona o radu Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18) (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. 23 0 Rs 037719 19 Rev od 8. 12. 2020. godine)

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Ocjena zdravstvene i radne sposobnosti

Član 49. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11, 82/13 i 103/15) (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 11 0 U 021619 18 Uvp od 19. 1. 2021. godine)

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Naknada plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Član 31. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 01/09, 106/09, 110/16 i 94/19) (Presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj 11 0 U 027222 20 U od 8. 3. 2021. godine)

PRAVO POTROŠAČA

Obaveza dostavljanja računa

Član 36. stav 2. Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Mal 205526 20 Gž od 6. 11. 2020. godine)

UPRAVNI SPOR

Aktivna legitimacija pravobranilaštva u upravnom sporu

Član 2. stav 3. Zakona o upravnim sporovima („Sl. glasnik Republike Srpske“, br. 109/05 i 63/11)

Član 13. Zakona o Pravobranilaštvu („Sl. glasnik Republike Srpske“, broj 7/18)

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 11 0 U 022876 19 Uvp od 18. 1. 2021. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top