skip to Main Content
Zips 1434WEB

POREZI
Rokovi, vrste i način podnošenja godišnjih poreznih prijava u Federaciji BiH
Zbog predupređivanja nepotrebnih novčanih kazni za porezne i druge prekršaje, preporučuje se svim poreznim obveznicima i isplatiocima prihoda da se pridržavaju precizno utvrđenih rokova za dostavljanje propisanih godišnjih poreznih i drugih prijava, izvještaja i obrazaca. Također, posebnu pažnju treba posvetiti obavezi elektronskog podnošenja Poreznog bilansa i svih priloga u odnosu na ostvarenu dobit u 2020. godini na način opisan u obradi ove teme, kao i navedenih rokova u dostavljanju prijava, odnosno obrazaca koji su u vezi sa ostvarenim dohotkom u 2020. godini prema federalnim propisima, te prijavljivanju unaprijed poreza na imovinu, shodno kantonalnim zakonima i drugim propisima koji uređuju ovu poreznu oblast
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

AKCIZE
Obračun akciza na duhanske prerađevine od 1. januara 2021. godine
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donio je Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2021. godinu koja se primjenjuje od 1. januara 2021. godine. Na cigarete se plaća akciza i to, proporcionalna akciza po stopi od 42% na maloprodajnu cijenu i posebna akciza u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakiranje od 20 komada (iznos kao i u 2020. godini. Akciza za duhan za pušenje utvrđuje se u visini od 80% minimalne akcize utvrđene na 1.000 komada cigareta i iznosi 130,00 KM (162,5 x 80%) po kilogramu
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

RAČUNOVODSTVO I POREZI
Porezni i računovodstveni aspekt raspodjele dobiti i pokrića gubitka
Zakon o privrednim društvima propisao je ko i kada treba sastaviti, ispitati i utvrditi (prihvatiti) finansijske izvještaje, a slijedom toga i raspored rezultata poslovanja. Rezultat poslovanja može biti pozitivan, sa iskazivanjem dobiti i negativan, sa iskazivanjem gubitka. Zakonom o porezu na dobit propisano je da osnov oporezivanja predstavlja oporeziva dobit obveznika koja se utvrđuje u poreznom bilansu. Oporeziva dobit se utvrđuje usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspjeha, na način predviđen poreznim propisima. Svako pogrešno postupanje kod utvrđivanja rezultata poslovanja direktno utječe i na pogrešno utvrđivanje visine osnovice za porez na dobit, kao i na raspodjelu dobiti ili pokriće gubitka. Raspodjela dobiti i pokriće gubitka je aktuelna tema, posebno nakon sastavljanja i predaje godišnjih finansijskih izvještaja. Važno je naglasiti da pravno lice ne bi smjelo vršiti isplate iz dobiti ukoliko na dan isplate ima neizmirenih obaveza po osnovi direktnih poreza ili doprinosa ili obaveza prema zaposlenicima po osnovu prihoda od nesamostalne djelatnosti (plaće i naknade)
Piše: dr. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

PARAFISKALITETI
Pandemija ubrzala potrebu promptnog preispitivanja parafiskalnih nameta
Već sama činjenica da u Federaciji BiH postoji mnogo parafiskalih i sličnih nameta, da ta izdvajanja u ukupnom zbiru značajno učestvuju u društvenom bruto proizvodu, kao i da su najveća u regionu i u normalnim okolnostima bila bi upozoravajuća. U situaciji kada je privreda izložena pogubnim posljedicama koronavirusa i kada je poslovanje pojedinih djelatnosti dovedeno u pitanje, zahtjev za rasterećenje privrede
po osnovu parafiskaliteta je dodatno aktueliziran. Istina, sa pojavom pandemije poduzete su u tom pravcu odeđene palijativne privremene mjere kako bi se privredi trenutno pomoglo. Međutim, vrijeme je za konkretne sistemske mjere dugoročnog dometa. Naznake u kojem bi pravcima i na kojim nivoima trebalo da se sprovede umanjenje obaveza privrede već su u određenoj mjeri i dosta načelno date u ranije donesenim programskim dokumentima i brojnim analizama, što će svoju praktičnu vrijednost imati tek kada se programi i mjere do kraja konkretizuju
Piše: Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec.

CARINE I CARINSKI PROPISI
Izvoz robe za istog kupca sa različitim mjestima isporuke
Ako se za pošiljke koje se izvoze izdaju dva ili više računa za istog inozemnog kupca, ali sa različitim mjestima isporuke tada se ne može podnijeti jedna izvozna carinska prijava za sve robe na koje se odnose ispostavljeni računi, nego se mora za svaku od tih roba istog mjesta isporuke podnijeti zasebna izvozna carinska prijava
Piše: Frano DOGAN

JAVNE NABAVKE
Mogućnost analogne primjene člana 25. Zakona o javnim nabavkama na postupak nabavke po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda (član 88. Zakona)
Predmet ovog rada odnosi se na komparativnu analizu, utvrđivanje mogućnosti i primjenu odredbi člana 25. Zakona o javnim nabavkama na postupak dodjele ugovora male vrijednosti odnosno zakonske odredbe koje reguliraju postupak javne nabavke po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda. Nesporna je činjenica da je riječ o dva različita postupka javne nabavke ali obradom i analizom ove dvije vrste postupka odnosno (člana 25. – otvoreni postupak i člana 88. – konkurentski zahtjev za dostavu ponuda) sa sigurnošću je utvrđena mogućnost primjene odredbi člana 25. Zakona o javnim nabavkama na postupak javne nabavke po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda odnosno na član 88. Zakona o javnim nabavkama. Izmjene koje su u međuvremenu nastupile u praktičnom dijelu provođenja postupaka javnih nabavki još značajnije su doprinijele približavanju ove dvije vrste postupka i to naročito kroz (dodatno) obavještenje o javnoj nabavci i dostupnost odnosno mogućnost preuzimanja tenderskih dokumentacija kroz sistem javnih nabavki
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

JAVNE USTANOVE
Pravo na pristup sudu razriješenih članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova
U praksi sudova nerijetko se susreću sporovi koje pokreću članovi upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u pravcu preispitivanja zakonitosti njihovih razrješenja prije isteka mandata na koji su imenovani. U pravilu se takvi sporovi pokreću nakon promjene vlasti na svim nivoima organizovanja, te se uz tužbe podnose i prijedlozi za donošenje mjera osiguranja kojima bi se razriješeni članovi hitno vratili na funkcije sa kojih su razriješeni. U posljednje vrijeme došlo je do zaokreta u sudskoj praksi i to na način da se ovim licima uskraćuje pravo na pristup sudu, te se tužbe i prijedlozi za određivanje mjera osiguranja odbacuju usljed nenadležnosti suda. Rad treba čitateljima pomoći u razumijevanju ove teme i približiti aktualnu sudsku praksu uz ukazivanje na manjkavosti iste
Piše: Nives ABDAGIĆ, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

DRŽAVNA SLUŽBA
Ocjenjivanje rada državnih službenika kao ključna funkcija upravljanja ljudskim resursima
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine donijela je novi Pravilnik o ocjenjivanu rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju uspostavljanja i povezivanja funkcije ocjenjivanja sa ostalim funkcijama upravljanja ljudskim resursima. Uspostavljanje sistema ocjenjivanja može se smatrati kao ključni korak ka institucionalnom razvoju državne službe i može poslužiti kao instrument za upravljanje kadrovima u opštem kontekstu, posebno u segmentu razvoja i stručnog usavršavanja kadrova, te stvaranja preduvjeta za napredovanje ili sankcionisanje
Pišu: mr. sci. Samra LJUCA
Irena KURTALIĆ, diplomirani pravnik

LJUDSKI RESURSI

Zakonska mogućnost ustupanja ljudskih resursa (komentar nove odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine)
Nova odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine detaljno je i sa svih mogućih aspekata objasnila zašto je ustupanje ljudskih resursa, odnosno ustupanje radne snage u Bosni i Hercegovini, pravilno i zakonito, te da takva praksa privrednih subjekata ne može sama po sebi predstavljati prekršaj, pod uslovima da je ustupanje radnika izvršeno na osnovu valjanog pravnog posla i da ustupljeni radnici imaju važeće ugovore o radu sa svojim poslodavcima, da su izvršene odgovarajuće prijave i da se za njih od strane njihovog poslodavca uplaćuju doprinosi
Piše: mr. Neven AKŠAMIJA

SLOBODA UDRUŽIVANJA
Pravo na sudsku zaštitu u vezi sa članstvom u udruženju
U vezi sa slobodom udruživanja postoji jedno važno pitanje o kojem se malo govori kod nas. To pitanje se odnosi na pravo udruživanja koje, kako će biti pokazano u nastavku, ne uživa sudsku zaštitu pred domaćim sudovima, iako nema pravnog osnova za takvu sudsku praksu. Radi se o slučajevima isključenja iz članstva u udruženju, kao i drugih sankcija koje udruženje izrekne svom članu, s čim u vezi se sasvim osnovano postavlja pitanje da li taj član udruženja ima pravo na sudsku zaštitu
Piše: dr Milan BLAGOJEVIĆ, sudija Okružnog suda u Banjaluci

SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU

Oboljenje COVID-19 na Listi profesionalnih bolesti u Federaciji BiH
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je COVID-19 (Koronavirusna bolest 2019.), izazvanu infekcijom SARS-CoV-2 virusom, uvrstilo u Listu profesionalnih bolesti. Time su dodatno zaštićena prava zdravstvenih radnika kako iz radnog odnosa, tako i ona kod eventualnog ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Navedenim pristupom ovo oboljenje se u Federaciji BiH tretira konkretnom normom, koja se odnosi isključivo na zdravstvene radnike, za razliku od pristupa zemalja u okruženju koje ovakva oboljenja uređuju široko postavljenom normom
Piše: Mirela TALOVIĆ, magistar evropskog biznisa

 

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
PDV tretman prometa po osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu
Pružanje usluga bez naknade po osnovu ugovora o donaciji
Promet dobara u iznosu nižem od nabavne vrijednosti
Zakup poslovnog prostora pravnom licu koje nije u sistemu PDV-a
Osnovica za obračun PDV-a za uslugu priključenja elektroenergetskog objekta kupca na distributivni sistem
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

Usluga obrade podataka za inostranog naručioca
Otpis robe kojoj je istekao rok trajanja
Promet objekta bez građevinske dozvole

Dejan RAKIĆ, advokat

Dugoročni najam nekretnina za stanovanje i prodaja karata u međunarodnom prijevozu putnika – popunjavanje PDV prijave
Popunjavanje PDV prijave za usluge transporta u inostranstvo
Uvoz robe kao izložbenih eksponata i kasnija prodaja iste distributeru iz BiH
„Obveznici“ elektronskog dostavljanja knjigovodstvenih evidencija

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

POREZ NA DOBIT

– Evidentiranje i porezni tretman troškova na ime novogodišnjih paketića

– Usluge inostrane firme izvršene u Federaciji BiH – porez po odbitku

Obračun amortizacije na imovinu s pravom korištenja

– Izmjene Pravilnika… o načinu uplate doprinosa od 1. januara 2021.

FINANSIJE

Regres za godišnji odmor

Naknade isplaćene menadžeru koji obavlja ovu funkciju bez zasnivanja radnog odnosa

Pravdanje sredstava na ime finansijske pomoći subjektima u okolnostima pandemije

Evidentiranje troškova provizije

POZAJMICE

Preuzimanje inostranog duga od fizičkog lica iz BiH

Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Obaveza namirenja ugovorene vrijednosti uloga

Evidentiranje ulaganja prilikom osnivanja podružnice izvan mjesta sjedišta društva

Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

Smanjenje kapitala po osnovu otkupa vlastitog udjela

Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

Fuad BALTA, dipl. ecc.

Izgradnja objekta na zemljištu u vlasništvu firme od strane osnivača (stranog fizičkog lica) – unos u kapital društva

Dr. Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC
Fuad BALTA, dipl. ecc.

Primjena međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja

Dr. Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC

RAČUNOVODSTVO BUDŽETSKIH/PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Isknjižavanje / rashodovanje stalnih sredstava stavljenih izvan upotrebe

Državne potpore na lokalnoj razini

Ispravka greške iz prethodnog perioda

Dr. sci Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE

Podugovaranje kod pojedinačnih ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma

Angažman lica koja posjeduju specifično tehničko ili specijalizovano znanje u postupku nabavke

Status nabavke kada prihvatljive ponude premašuju osigurana sredstva ugovornog organa

Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH

Iskustvo na rukovodnim poslovima i zadacima

Broj: 03-34-2-974-1/20 od 20. 11. 2020.

DRŽAVNA SLUŽBA U FEDERACIJI BiH

Priznavanje radnog staža ostvarenog u inozemstvu

Pripremio: mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI

Zaštita prava iz radnog odnosa – obaveza vršenja „i drugih poslova po nalogu poslodavca“

Prof. dr. Mehmed HADŽIĆ

Otkaz ugovora o radu

Obaveze poslodavca u slučaju otkazivanja ugovora o radu većem broju radnika

Rad sa polovinom radnog vremena radi zaštite roditeljstva i materinstva

Status radnika u slučaju likvidacije samostalne (advokatske) djelatnosti

Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

Zaljučivanje ugovora o radu sa korisnikom prava na penziju

(Ne)priznavanje radnog iskustva sa višom stručnom spremom za prijem na radno mjesto sa nižom stručnom spremom

Pripremila: Ismira KALKAN, dipl. pravnik

ZAŠTITA NA RADU

– Utvrđivanje zdravstvenog stanja i psihofizičkih sposobnosti radnika

– Obavljanje stručnih poslova zaštite na radu

– Nužnost uspostavljanja potrebnih veza između poslodavaca i specijalizovanih službi

– Obavještavanje radnika i znakovi upozorenja na opasnost

Mr. sc. Ernis IMAMOVIĆ, dipl. pravnik
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

– Utvrđivanje staža osiguranja i posebnog staža u slučaju prestanka radnog odnosa

Mr. sc. Kenan SPAHIĆ

UPRAVNI POSTUPAK

– Ovlaštenje za potpisivanje oznake pravosnažnosti upravnog akta

LOKALNA SAMOUPRAVA

– Predlaganje općinskih propisa i drugih akata u jedinicama lokalne samouprave

– Izmjene općih i unutrašnjih akata jedinica lokalne samouprave

NOMOTEHNIKA

– Stupanje na pravnu snagu provedbenih akata

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

STVARNO PRAVO

Pretvorba prava korištenja neizgrađenog građevinskog zemljišta

Privremeni objekti i pravo vlasništva

Upis prava vlasništva na nekretninama stečenim u postupku prinudnog izvršenja

Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

IZVRŠNI POSTUPAK

Upućivanje trećeg lica na parnicu radi proglašenja izvršenja nedopuštenim

Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

STVARNA PRAVA

Brisanje državnog vlasništva iz zemljišne knjige

Članak 338. Zakona o stvarnim pravima u Federacije BiH

(Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 09 0 Dn 029297 17 Gž od 25. 9. 2020. godine)

EKSPROPRIJACIJA

Zahtjev ranijeg vlasnika za poništenje pravosnažnog rješenja o eksproprijaciji

Član 36. stav 1. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS“, br. 112/06, 37/07 i 110/08)

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 11 0 U 021552 18 Uvp od 18. 11. 2020. godine)

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK

Postupak uspostavljanja zemljišnih knjiga

Član 63. stav 4. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine

(Rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj 04 0 Dn 012065 20 Gž od 11. 9. 2020. godine)

PORODIČNO PRAVO

– Udjel u društvu kao bračna stečevina

Članovi 251. stav 1. i 252. stav 1. Porodičnog zakona FBiH, Član 103. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima,

Član 332. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03,68/05, 91/07, 84/08, 63/10, 75/13…)

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 65 0 P 257720 20 Rev od 14. 10. 2020. godine)

NASLJEDNO PRAVO

Imovina ostavitelja koja nije obuhvaćena rješenjem o nasljeđivanju

Član 239. Zakona o nasljeđivanju („Službeni list SR BiH“, br. 77/80 i 15/80)

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 58 0 P 185449 19 Rev od 22. 10. 2020. godine)

RADNO PRAVO

Menadžerski ugovor

Član 27. Zakona o radu

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 23 0 Rs 027961 19 Rev od 13. 8. 2020. godine)

Oglašavanje nevažećim Pravilnika o radu

Član 107. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, broj 14/99)

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 58 0 Rs 117947 19 Rev od 6. 8. 2020. godine)

Mjerodavno pravo prema sjedištu poslodavca

Član 150. Zakon o radu FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/03)

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 32 0 Rs 143794 18 Rev od 28. 1. 2020. godine)

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Godine koje se uzimaju u obzir za obračun godišnjeg ličnog koeficijenta

Član 46. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. novine Federacije BiH”, broj 13/18)

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 019780 19 U od 27. 11. 2020. godine )

Stimulacija za kasniji odlazak u starosnu penziju

Član 146. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. novine Federacije BiH”, broj 13/18)

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 019780 19 U od 27. 11. 2020. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK

Sudska mjera osiguranja odlaganja postupka izvršenja

Član 273. stav 1. tačka 4. Zakona o parničnom postupku

(Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Ps 849203 20 Mož od 30. 9. 2020. godine)

Odluke suda po prigovoru trećeg lica

Član 52. Zakona o izvršnom postupku u Federaciji BiH

(Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Ip 562266 19 Pž 2 od 3. 4. 2019. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
UNSKO – SANSKI KANTON
BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR

SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top