skip to Main Content

Zips 1432 WEB WEB

POREZI
(Ne)obračunavanje poreza po odbitku na kamate koje rezidenti FBiH isplaćuju stranim pravnim licima
Oporezivanje povremenih prihoda se u međunarodnim okvirima, uobičajeno, vrši porezom po odbitku. Ovaj vid oporezivanja prihoda stranih (nerezidentnih) pravnih lica u BiH je regulisan entitetskim propisima o porezu na dobit. Za strano pravno lice koje ostvaruje oporezovane prihode od kamata u BiH to znači umanjenje tih njegovih prihoda za porez po odbitku koji je obračunat i odbijen u BiH, kao državi u kojoj su ti prihodi i ostvareni. Da li će mu njegova država to priznati kao porezni kredit, uređuju zakoni njegove države. Za domaća pravna lica – isplatioce, oporezivanje kamata isplaćenih stranim pravnim licima znači i obavezu da sami obračunaju, obustave i plate propisani porez po odbitku na takve prihode. Isplatioci moraju imati u vidu i ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je BiH ratifikovala sa 39 države. Ovi ugovori su „iznad“ zakona i ovu oblast uređuju na poseban način, o čemu će biti više riječi u ovom radu
Piše: Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

FINANSIJE
Pozajmljivanje novčanih sredstava
Jedna od čestih transakcija u poslovanju privrednih subjekata čine pozajmice između pravnih i fizičkih lica u svim mogućim i zakonski dozvoljenim varijantama. Pozajmice kao platne transakcije su sve više u upotrebi u domaćem, ali i u međunarodnom poslovanju. Ovaj vid transakcija najčešći je između zavisnih pravnih i fizičkih lica koja su međusobno povezana rodbinskim vezama, upravljanjem, kontrolom i kapitalom
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc. 

POREZI
Porezni tretman avansa i PDV osnovica (kod faktoringa i između povezanih lica) i promet dobara i usluga u garantnom roku
Praksa je pokazala da važeći Zakon o porezu na dodatu vrijednost ipak nije u mogućnosti da jasno i nedvosmisleno odgovori na sve dileme i nedoumice koje su se javile tokom dugogodišnje primjene istog. Novi Zakon, za koji se očekuje da će konkretnije i jasnije regulisati nagomilane probleme i nedovoljno regulisana pitanja, se dugo najavljuje, ali nije poznato kada će isti biti donesen. Bosna i Hercegovina, kao zemlja koja teži evropskim integracijama bi se trebala „ugledati“ na pravnu regulativu u Evropi. Konkretno, kad je u pitanju novi Zakon o PDV-u, za očekivati je da se isti u budućnosti usklađuje sa Direktivama Evropske unije o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost. Do tada, poreski obveznici u BiH će se morati zadovoljiti raznim stavovima i tumačenjima postojećeg Zakona, koji im se vrlo često „serviraju“ od Uprave za indirektno oporezivanje. U praksi se pokazalo da je veoma teško ispratiti nove stavove i tumačenja određenih transakcija i poreskih pitanja od strane UIO, te poreski obveznici vrlo često „na teži način“ upoznaju određena nova pravila o primjeni već dugo neizmijenjenih odredbi Zakona, nakon što im UIO u poreskim kontrolama utvrdi dodatne poreske obaveze po određenim pitanjima
Pišu: Dejan RAKIĆ, advokat
Boško SUKUR, dipl. ecc

RAČUNOVODSTVO
Primjena MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene u računovodstvenim procjenama i greške
Cilj Međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 8 – Računovodstvene politike, promjene u računovodstvenim procjenama i greške je definiranje kriterija za odabir i promjenu računovodstvenih politika kao i potrebnih objava i računovodstvenog tretmana promjena u računovodstvenim politikama, procjenama te ispravljanju grešaka. Glavna namjena standarda je povećavanje primjerenosti i pouzdanosti financijskih izvještaja, kao i usporedivost podataka u izvještajima društva tokom vremena i s izvještajima drugih društava
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

MEĐUNARODNI REVIZORSKI STANDARD 402
Revizorska razmatranja u vezi sa subjektom revizije koji koristi uslužnu organizaciju
Veliki broj subjekata revizije povjerava određene aspekte svog poslovanja organizacijama koje pružaju razne usluge, od obavljanja konkretnog zadatka po uputstvu subjekta revizije do obavljanja poslova čitavih poslovnih jedinica ili funkcija jednog subjekta. Mnoge od usluga koje pružaju te organizacije su sastavni dio poslovanja subjekta revizije. Usluge koje pruža uslužna organizacija su relevantne za reviziju finansijskih izvještaja subjekta revizije – korisnika usluga, kada su te usluge i kontrola nad njima dio informacionog sistema subjekta, uključujući povezane poslovne postupke koji su relevantni za finansijsko izvještavanje. Iako se većina kontrola uslužne organizacije najčešće odnosi na finansijsko izvještavanje, mogu postojati druge kontrole koje mogu biti relevantne za reviziju, kao što su kontrola zaštite imovine i drugo
Piše: Dragoljub KOVINČIĆ, viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH

CARINE I CARINSKI PROPISI
Zastupanje u carinskom postupku
Međunarodni otpremnik je nezamjenjiv sudionik u svakom poslu uvoza i izvoza robe i on je osoba koja na temelju ugovora o otpremanju s nalogodavateljem organizira otpremu ili dopremu robe. Ugovorom o otpremanju otpremnik se može obvezati, da zbog prijevoza robe, zaključi ugovor o prijevozu i druge ugovore potrebite za obavljanje prijevoza, kao i da obavi i ostale uobičajene poslove i radnje, u svoje ime i za račun nalogodavatelja (neizravno zastupanje). Otpremnik može zaključiti ugovor o prijevozu i poduzimati druge radnje u ime i za račun nalogodavatelja (izravno zastupanje), ako je tako određeno ugovorom
Piše: Frano DOGAN

EUROPSKE INTEGRACIJE
Osvrt na modeliranje europskog puta Bosne i Hercegovine
Europski integracijski put, zavisi prvenstveno od našeg određenja prema potrebi transformacije postojećeg sistema, gledanog kroz prizmu kriterija za članstvo, odnosno od naše spremnosti da na institucionalan način, zarad vlastitih interesa, pokrenemo proces legislativnih i gospodarskih promjena. Dosadašnje iskustvo kazuje da te spremnosti još uvijek nema
iše: dr. sci. Edin RIZVANOVIĆ

 USTAVNO SUDSTVO
Formalna ustavnost zakona
Kontrola ustavnosti zakona javlja se kao najviši stepen obezbjeđenja principa ustavnosti i zakonitosti i uspostavljanja vladavine prava. Zakonodavac je ograničen ustavom (lex superior) i svi zakoni moraju biti u skladu sa njim. Ustavne norme nalaze se na vrhu hijerarhije pravnih normi. Pravna država nije ostvariva bez ustavnosudske vlasti koja štiti ustav i na njemu izgrađen pravni poredak. Uz pravnu državu ide i pojam vladavine prava koji podrazumijeva primat pravne norme u unutrašnjim javnopravnim odnosima Piše: prof. dr Duško MEDIĆ, sudija Ustavnog suda Republike Srpske 

STVARNA PRAVA
Novo rješenje sticanja prava vlasništva građenjem na tuđem zemljištu prema Zakonu o stvarnim pravima FBiH
Sticanje prava vlasništva na osnovu zakona je dopunsko sticanje za one slučajeve ako vlasništvo nije stečeno na osnovu pravnog posla, odluke suda ili organa uprave ili nasljeđivanja. Zakon o stvarnim pravima je propisao više načina sticanja prava vlasništva na nekretnini po samom zakonu. Za sve slučajeve je zajedničko da se pravo vlasništva stiče izvorno, bez upisa u zemljišnu knjigu, kad se ispune kumulativno zakonom propisane materijalne pretpostavke. Sticalac prava vlasništva po samom zakonu može izvršiti upis svog vanknjižnog prava vlasništva u zemljišnu knjigu koji ima deklaratorno dejstvo i tada je upis tačan – istinit jer je jedno lice knjižni i vanknjižni vlasnik nekretnine, što doprinosi i sigurnosti pravnog prometa. Upis je istinit kad odgovara stvarnom stanju nekretnine. Sticanje vlasništva po samom zakonu je, između ostalog, i građenje na tuđem zemljištu kada pravo vlasništva na cijeloj nekretnini (zgradi i zemljištu) stiče vlasnik zemljišta ili zgrade, zavisno od ocjene savjesnosti. Zidanje na tuđem zemljištu od strane građevinara svojim materijalom predstavlja problem koji se vrlo često pojavljuje u praksi i koji se u nauci ubraja u tzv. vještački priraštaj nepokretnosti
Pišu: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH
Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla 

RADNO PRAVO
Privremeni i povremeni poslovi u radnom zakonodavstvu BiH
Obavljanje privremenih i povremenih poslova u pravnom sistemu BiH uređeno je radnim zakonodavstvom, iako osoba koju poslodavac angažuje za obavljanje ove vrste poslova u okviru radnog procesa ne stupa u radni odnos. Ovi poslovi nisu stalni dio procesa rada i ne traju neprekidno već kraće vrijeme i samo se povremeno jave u okviru djelatnosti poslodavca
Piše: doc. dr. Emina HASANAGIĆ

UPRAVNI POSTUPAK
Privremeni zaključak o osiguranju kao oblik osiguranja administrativnog izvršenja obaveze
Privremeni zaključak o osiguranju je upravni akt u funkciji izvršenja obaveze određenog lica. Nakon što nadležni organ prethodno utvrdi da postoje zakonski uvjeti i okolnosti koje ukazuju na opravdanost donošenja privremenog zaključka o osiguranju, donosi se ovaj zaključak i provode sve upravne i druge radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica odlučnih za donošenje rješenja. Kod provođenja radnji izvršenja zaključka primjenjuju se odredbe koje se odnose na izvršenje rješenja
Piše: Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST

Status pravnih lica sa javnim ovlaštenjima u sistemu PDV-a

Promet dobara koje strano lice obveznik PDV-a nabavi u BiH od drugog obveznika PDV-a pa dio dobara proda kupcu iz inostranstva dok drugi dio ostaje u BiH

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

Osnovica za obračun PDV-a u slučaju prodaje dobara ispod nabavne cijene

PDV tretman avansa primljenog od ino-kupca za buduće isporuke (izvoz)

PDV tretman prometa ekonomskih djeljivih cjelina – poslovnih prostora kupljenih na javnom nadmetanju

Nabavka informacionog sistema po principu „ključ u ruke“ – poreski period za fakturisanje isporuke

Obračun PDV-a po osnovu primljenih usluga iz inostranstva (advokatske usluge)

Evidentiranje maloprodajnih fiskalnih računa kroz KUF

AKCIZE

(Ne)mogućnost povrata plaćene akcize na oštećene akcizne markice

Dejan RAKIĆ, advokat

DOPRINOSI

Obračun doprinosa za lica zaposlena u Federaciji BiH sa mjestom prebivališta u Republici Srpskoj

POREZI

Status nerezidentnih fizičkih lica koja obavljaju nesamostalnu djelatnost u Federaciji BiH i ostvaruju dohodak iz inostranstva

Fuad BALTA, dipl. ecc.

Prenos kapitala – stvari između povezanih pravnih lica

Dejan RAKIĆ, advokat

Fuad BALTA, dipl. ecc.

Porezni tretman prijenosa udjela i dionica

(Ne)oporezivi pokloni koje poslodavac daje zaposleniku

(Ne)oporezivanje prometa nepokretnosti

POREZI I DOPRINOSI

Naknada troškova službenog putovanja menadžeru koji obavlja ovu funkciju bez zasnivanja radnog odnosa

Porezni tretman i pripadajući doprinosi stručnog osposobljavanja

Oporezivanje privremenih i povremenih poslova i pripadajući doprinosi

Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO

Porezno priznavanje iznosa otpisanih potraživanja

Promjena računovodstvene politike vrjednovanja nekretnina

Primjena standarda MRS16 – Nekretnine postrojenja i oprema

Porezni tretman obračuna amortizacije dodatnih ulaganja

Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

JAVNE NABAVKE

Status nabavke kada je ponuđena cijena neznatno veća od osiguranih sredstava

Kvalifikacioni uslovi ponuđača i osnovanost žalbe na TD

Garancija za uredno izvršenje ugovora

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH

Imenovanje rukovodećeg državnog službenika za sekretara sa posebnim zadatkom

Broj: 05-34-2-864-1/20 od 12. 10. 2020. godine

Ispunjavanje posebnih uslova stručne spreme za izbor državnih službenika

Broj: 03-34-2-454-15/20 od 16. 11. 2020. godine

JAVNE KORPORACIJE U BiH

Menadžerska plaća i (ili) isplata „bijelog hljeba“

Pripremio: mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI

Pokretanje i vođenje disciplinskog postupka protiv radnika u toku privremene

spriječenosti za rad (bolovanja)

Prof. dr. Mehmed HADŽIĆ

Radno-pravni status radnika koji je iz reda zaposlenih postavljen za VD direktora

Otkaz ugovora o radu članu sindikata u situaciji kada sindikat ima obaveze i ovlaštenja vijeća zaposlenika – saglasnost sindikata?

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Izuzeci od obaveze javnog oglašavanja kod prijema u radni odnos

Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

Probni rad

Obaveza poslodavca da radniku učini dostupnim akte kojima se regulišu njegova prava i obaveze

Prestanak ugovora o radu (na određeno vrijeme) radnika na bolovanju

Pripremila: Ismira KALKAN, dipl. pravnik

ZAŠTITA NA RADU

Utvrđivanje poslova sa povećanim rizikom

Nepridržavanje pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu kao teža povreda radne obaveze

Obaveznost provođenja mjera zaštite na radu na svakom radilištu – izdvojenom mjestu rada

Uloga zdravstvenih ustanova u obavljanju specifične zdravstvene zaštite radnika

Usklađenost (novog) Zakona o zaštiti na radu sa propisima iz granskih oblasti

Troškovi ljekarskih pregleda radnika

Mr. sc. Ernis IMAMOVIĆ, dipl. pravnik

Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

NAKNADA ŠTETE

Naknada materijalne štete na ime izmakle koristi

Prof. dr Slobodan STANIŠIĆ, advokat

EKSPROPRIJACIJA

Javna dobra

Utvrđivanje visine naknade za deeksproprisanu nekretninu

Ismet VELIĆ, pravobranilac Bosne i Hercegovine

ETAŽNO VLASNIŠTVO

Uzajamni odnosi etažnih vlasnika

LOKALNA SAMOUPRAVA

Preispitivanje odluka organa jedinica lokalne samouprave

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

ARHIVSKA GRAĐA

Postupanje sa arhivskom građom pravnog lica nad kojim je proveden likvidacioni postupak

Mensur Hadžimusić, advokat

Midhat SALIĆ, pomoćnik ministra u MVTEO-a

IZVRŠNI POSTUPAK

Ograničenje izvršenja i troškovi postupka

(Ne)mogućnost provedbe izvršenja na poklonjenim nepokretnostima

Obustava postupka i kondemnatorni dio rješenja o izvršenju

Status mjere osiguranja u odnosu na rješenje o izvršenju

Obustava postupka i kondemnatorni dio rješenja o izvršenju

Namirenje tražioca izvršenja javnom prodajom pokretnina

Izvršenje na nepokretnostima koje nisu upisane u zemljišnu knjigu

Samra AKOVA, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu

Izvršenje na objektu u vanknjižnom vlasništvu izgrađenom na zemljištu koje je predmet izvršenja

Pristupanje izvršenju

Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

OBLIGACIONO PRAVO

Odštetna odgovornost advokata

Član 154. Zakona o obligacionim odnosima

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 43 0 P 111863 16 Rev od 18. 1. 2019. godine)

Naknada nematerijalne štete

Član 948. stav (3) Zakona o obligacionim odnosima

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 51 0 P 073062 15 Rev iz 2019. godine)

Naknada troškova za obradu kredita

Čl. 1065. i 1066. Zakona o obligacionim odnosima

(Odluka Vrhovnog suda RS, broj: 80 0 Mal 111035 20 Spp od 10. 7. 2020. godine)

DISKRIMINACIJA

Diskriminacija zbog odlaska u penziju

Član 116 a. stav 2. Zakona o željeznicama Republike Srpske

Član 2. Zakona o zabrani diskriminacije

(Presuda Vrhovnog suda RS, broj: 85 0 Rs 072673 20 Rev od 1. 9. 2020. godine)

DRŽAVNA SLUŽBA

Disciplinski postupak protiv rukovodećeg državnog službenika

Član 54. stav 2. tačka c) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik

BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17)

Član 7. Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

(„Službeni glasnik BiH“, br. 20/03 i 94/10)

(Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 U 032555 20 U od 8. 10. 2020. godine)

Disciplinski postupak protiv rukovodećeg državnog službenika

Član 54. stav 2. tačka c) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik

BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17)

Član 7. stav 1. Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

(„Službeni glasnik BiH“, br. 20/03 i 94/10)

(Presuda Suda Bosne i Hercegovine,broj: S1 3 U 031642 20 U od 12. 11. 2020. godine)

RADNO PRAVO

Kontinuirana povreda iz radnog odnosa

Član 89. Zakona o radu

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 58 0 Rs 099128 17 Rev od 16. 4. 2019. godine)

Pravo na odbranu

Član 101. Zakona o radu

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 43 0 Rs 131696 17 Rev od 11. 6. 2019. godine)

DOPRINOSI

Naknadna uplata doprinosa od strane poslodavca i pravo na refundaciju naknade neto plate isplaćene radnicima za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Član 11. stav 2. Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 116/1212 i 103/15)

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 11 0 U 020702 18 Uvp od 16. 9. 2020. godine)

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju

Član 165. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj

106/05, 20/07, 33/08, 1/09, 71/09, 106/09 i 118/09)

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 11 0 U 021169 18 Uvp od 7. 10. 2020. godine)

PREMJER I KATASTAR

Ispitivanje zakonitosti odluke o utvrđivanju prava svojine na nepokretnostima

Član 87. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 110/16 i 62/18)

(Okružni sud u Banjaluci, presuda broj 11 0 U 026383 20 U od 16. 11. 2020. godine)

UPRAVNI SPOR

Opoziv izjave o odustanku od tužbe

Član 20. Zakona o upravnim sporovima

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 11 0 U 019078 18 Uvp od 30. 9. 2020. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

REPUBLIKA SRPSKA

UNSKO – SANSKI KANTON

BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON GORAŽDE

KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR

SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top