skip to Main Content

Zips 1431 WEB

POREZI
Prolongiranje plaćanja poreznih obaveza u postupku prisilne naplate u Federaciji BiH
Kod odgođenog plaćanja poreznih obaveza naplata ukupnog iznosa dospjelog duga se odgađa za određeni period, a ukupan iznos duga se plaća u cijelosti protekom perioda koji je naveden u sporazumu o odgođenom plaćanju, uz obavezu plaćanja tekućih poreznih obaveza u propisanim rokovima dospijeća. Prilikom plaćanja poreznih obaveza u ratama, otplata duga se vrši u više rata u iznosima i periodima naznačenim u sporazumu o otplati poreznih obaveza u ratama, uz obavezu plaćanja tekućih poreznih obaveza u propisanim rokovima dospijeća
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Povrat PDV-a u EU obveznicama iz BiH
Pravni okvir sistema PDV-a na razini EU podrazumijeva tri razine povrata PDV-a: obveznicima sa sjedištem u članici, obveznicima sa sjedištem u drugim članicama i obveznicima sa sjedištem izvan EU. Za povrate obveznicima sa sjedištem izvan EU primjenjuju se pravila Trinaeste PDV direktive, koja daje članicama pravo da primjenjuju načelo reciprociteta kod isplate povrata. Poznavanje pravila povrata u članicama EU značajno je za poduzetnike i kompanije iz BiH, kako bi znali u kojim članicama EU mogu zahtijevati povrat PDV-a za izdatke koji su nastali u EU u toku poslovnih aktivnosti, ali i za one koji već imaju uspostavljeno poslovanje u nekoj od članica, a ostvaruju izdatke u ostalim članicama EU. Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, koje je nedavno usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, otkloniće prepreke ostvarenju povrata i u članicama koje primjenjuju načelo reciprociteta
Piše: dr. sci. Dinka ANTIĆ

POREZI I RAČUNOVODSTVO
Pravni i porezno – računovodstveni aspekt likvidacijskog postupka
Likvidacija je postupak koji se provodi radi prestanka rada i postojanja društva odnosno njegova brisanja iz sudskog registra. Razlozi prestanka mogu biti različiti. To može biti ispunjenje nekog od razloga koje propisuje Zakon o gospodarskim društvima ili ispunjenje nekog od razloga za prestanak društva koji su određeni statutom samog društva. Društvo ne prestaje automatski u trenutku nastanka nekog od propisanih razloga za likvidaciju nego u postupku likvidacije i nadalje obavlja radnje vezane za prestanak poslovanja i brisanje iz sudskog registra. U tom razdoblju društvo završava započete poslove, obavlja naplatu potraživanja, prodaje imovinu i namiruje vjerovnike
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE
Pripremna faza procesa nabavke
Proces javne nabavke čini ciklus operacija koje preduzimaju ugovorni organi i sastoji se od nekoliko faza:
planiranje nabavke, sprovođenje nabavke ocjenjivanje ponuda), dodjela ugovora, upravljanje ugovorom. Ovaj ciklus se sastoji od niza koraka, gdje se najveći broj aktivnosti odnosi na aktivnosti koje ugovorni organ sprovodi do momenta dodjele ugovora, dok se poslednji korak odnosi na aktivnosti koje ugovorni organ mora da sprovede nakon što dodjeli ugovor najpovoljnijem ponuđaču (objava obavještenja i izvještaja u propisanim rokovima, te pravilno arhiviranje dokumentacije)
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

AKTUELNO
Novi Zakon o zaštiti na radu
Zakonom o zaštiti na radu osigurava se sistem pravila čijom primjenom se, prije svega, postiže prevencija u nastajanju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom, posebna zaštita žena u vezi sa materinstvom, mladih, invalida i profesionalno oboljelih osoba od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti, očuvanje radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi, kao i zaštita radne okoline. Ovaj zakon uvodi načelo prevencije koje, između ostalog, podrazumijeva procjenu rizika, izbjegavanje rizika, sprječavanje rizika, otklanjanje rizika na njihovom izvoru, te prilagođavanje rada i mjesta rada radniku, kao i izbora tehnološkog postupka da bi se izbjegla jednoličnost u radu u cilju smanjenja njihovog uticaja na zdravlje radnika
Piše: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

RADNO PRAVO
Prava radnika koji rade ili odsustvuju sa rada na dane praznika u Bosni i Hercegovini
U radu su razmatrane odredbe radnopravnih propisa u vezi prava radnika na odsustvo sa rada u dane državnih praznika i drugih dana u kojima se po zakonu ne radi, naknade plate za odsustvo po navedenom osnovu, kao i pitanja u vezi prava radnika koji rade na dan praznika, odnosno prava na platu i uvećanje plate. Značajno je istaći da u slučaju rada na dane koji su zakonom utvrđeni kao neradni (državni, međunarodni, vjerski praznici) radniku pripada naknada plate za dane praznika koji su „pali“ u njegove radne dane, a ne pripada mu za dane koji su, prema njegovom nedeljnom rasporedu radnog vremena, neradni dani (dani nedјeljnog odmora)
Piše: prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

INSTITUCIJE BiH
Normativni akti institucija Bosne i Hercegovine za vrijeme pandemije – primjer Agencije za državnu službu
Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, kao i većina drugih državnih organa, donosila je određene akte kojima je regulisala svoj vlastiti rad u uslovima pandemije koronavirusa. Interesantno je, kroz analizu donesenih normativnih akata i mjera, pratiti šta se dešavalo u Agenciji za državnu službu, od potpunog prestanka većine aktivnosti za vrijeme tzv. „lockdown-a“, do povratka svih aktivnosti u uobičajeni način rada ali uz poštivanje svih mjera zaštite, što se često popularno naziva „novo normalno“
Piše: mr. Neven AKŠAMIJA

ARBITRAŽA
Primjena izabranog stranog prava kao mjerodavnog na arbitražnu klauzulu sadržanu u općim uslovima poslovanja usmenog ugovora
Vrhovni sud FBiH imao je odlučivati o valjanosti arbitražnog sporazuma između domaćeg preduzeća i preduzeća sa sjedištem u Francuskoj. Riječ je o prvoj presudi u FBiH u kojoj se jasno upućuje na primjenu Bečke konvencije na ugovore o prodaji robe s međunarodnim elementom. Ova konvencija često je greškom zaboravljena i po automatizmu se primjenjuje ZOO, iako to u takvom slučaju predstavlja pogrešnu
primjenu materijalnog prava, odnosno još gore, primijenjeno pogrešno materijalno pravo. S obzirom na težinu postavljenih pravnih pitanja, koji su i u međunarodnoj praksi predstavljali veliki izazov za pravosudne institucije, može se slobodno reći da se radi o uzornoj presudi kako za buduće sporove u BiH i regionu, tako i za komparativno pravo
Piše: prof. dr. Zlatan MEŠKIĆ, Pravni fakultet u Zenici

PARNIČNI POSTUPAK
Troškovi parničnog postupka u slučaju običnog suparničarstva
Predmet rada su troškovi parničnog postupka u slučaju običnog suparničarstva. U svijetu se različito dosuđuju troškovi parničnog postupka. U pravu Bosne i Hercegovine prihvaćeno je ,,englesko pravilo“ da ,,gubitnik snosi sve troškove“. Složenost određivanja troškova parničnog postupka u slučaju običnog suparničarstva je posljedica učešća više lica u parnici. U slučaju postojanja više lice potrebno je odlučiti o troškovima svih suparničara. Za donošenje odluke kod običnog suparničarstva bitni su udjeli i uspjeh parničnih stranaka, da li postoji solidarna odgovornost za nadoknadu troškova parničnog postupka i da li postoje troškovi prouzrokovani posebnim parničnim radnjama pojedinih suparničara
Piše: dr sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

IZVRŠNI POSTUPAK
Da li u prijedlogu za izvršenje mora biti označen predmet izvršenja ako je istaknut i zahtjev za utvrđivanje imovine izvršenika?!
U praksi sudskog izvršnog postupka česti su sudski predmeti u kojima tražilac izvršenja u prijedlogu za izvršenje zahtijeva i utvrđivanje dužnikove imovine radi provođenja izvršenja na njoj. S obzirom na propisano vrijeme i način podnošenja zahtjeva za utvrđivanje imovine izvršenika, otvorene su izvjesne dileme o pitanju odnosa i veze između predmeta izvršenja i zahtjeva za utvrđivanje imovine izvršenika, a u kontekstu odredaba čl. 36. i čl.37. Zakona o izvršnom postupku
Piše: dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

NOTARSKA SLUŽBA
Odvojeno čuvanje i predaja novca i vrijednosnih papira
Deponent izdaje pisani nalog notaru za predaju novca koji čuva u banci na povjereničkom računu notara za druga lica
Piše: mr. Đemaludin MUTAPČIĆ 

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
PDV tretman uništenja ili povrata u inostranstvo uvezenih zdravstveno neispravnih dobara
Naknadno odobreni popust i ispravka PDV-a
Obavljanje oporezivog i neoporezivog prometa – odbitni PDV-e
Promet objekta u izgradnji – osnovica za obračun PDV-a
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

 Stavljanje u vlastitu upotrebu dobra koje proizvodi porezni obveznik i PDV-e
Registracija i upis u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza i obračun PDV-a
PDV tretman usluge savjetovanja pravnom licu iz Hrvatske
Dejan RAKIĆ, advokat

PDV tretman usluga primljenih od lica sa sjedištem izvan BiH i odbitni PDV
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

AKCIZE
Povrat akcize plaćene na etil alkohol – repromaterijal u proizvodnji sredstava za dezinfekciju
Dejan RAKIĆ, advokat

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FINANCIJA
Obaveze po osnovu poreza i doprinosa za primanja članova uprave
Broj: 04-02-4-6364/20 od 11. 9. 2020. godine

Osnovice za obračun doprinosa za samostalnu djelatnost turističkog vodiča
Broj: 04-02-4-3415/20 od 12. 5. 2020. godine

 Osnovice za obračun posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iz osnova radnog odnosa
Broj: 04-02-4-5489/20 od 20. 7. 2020. godine

Osnovice za obračun doprinosa za slobodna zanimanja (zdravstveni radnici)
Broj: 04-02-4-6322/20 od 1. 9. 2020. godine
Pripremila: E. J.

RAČUNOVODSTVO

Državna davanja i objelodanjivanje državne pomoći
Inicijalni troškovi isporuke opreme i manipulativni troškovi
Evidentiranje i dokumentovanje poslovnih promjena u pekarskoj djelatnosti
Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

DOPRINOSI                                                                                                                                – Obračun doprinosa i kategorizacija djelatnosti samostalnih poduzetnika (računarsko programiranje)
Retroaktivna prijava zaposlenika (osiguranika)

POREZI
Najam transportnog sredstva – porez po odbitku i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
“Prenos” nepokretnosti u vlasništvu pravnog lica u vlasništvo vlasnika (zaposlenika)
Porezni tretman primljene usluge iz inostranstva

FINANSIJE
Kamatna stopa na pozajmice date uposlenicima
Dokazivanje troškova po osnovu učešća u projektu prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih lica
Osiguravanje ishrane i (ili) isplata naknade za topli obrok

FISKALIZACIJA
Defiskalizacija fiskalnih uređaja
Fuad BALTA, dipl. ecc.

JAVNE NABAVKE
Nedostavljanje garancije za ozbiljnost ponude i (ili) izvršenje ugovora
Istek perioda važenja ponude nije razlog za poništenje postupka javne nabavke
Dokazivanje uredno izvršenih ugovora
Najam automobila (rent a car)
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
Obavljanje dodatne aktivnosti državnog službenika za koju se plaća naknada
Broj: 05-34-2-787-1/20 od 21. 9. 2020. godine
Angažman penzionera na mjesto savjetnika po osnovu ugovora o djelu
Broj: 05-34-2-799-1/20 od 17. 9. 2020. godine

DRŽAVNA SLUŽBA U FEDERACIJI BiH
Rokovi zastare za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka
Popuna upražnjenog radnog mjesta internim oglašavanjem
Pripremio: mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Izuzeci od obaveze objave javnog oglasa kod prijema u radni odnos
Broj: 03-31/11-176/20 24. 1. 2020. godine

Mirovanje radnog odnosa za vrijeme obavljanja javne dužnosti, privremeni raspored radnika, otkaz ugovora o radu invalidu II kategorije i sistematizacija radnih mjesta
Broj: 03-30/11-344/20 IK od 11. 2. 2020. godine
Ismira KALKAN, dipl. pravnik
Poslovi sa posebnim uslovima rada i procjena rizika na tim radnim mjestima
Broj: 03-30/11-1296/20 od 5. 6. 2020. godine

RADNI ODNOSI
Pravo na godišnji odmor – značaj prekida rada između dva ugovora

Smanjenje procenta uvećanja plaće po osnovu noćnog rada usljed prestanka važenja kolektivnog ugovora
Rad u turnusima – neradni dani i praznici
Otkaz ugovora o radu iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

PIO/MIO FBiH

(Ne)mogućnost uvećanja iznosa penzije usljed naknadne uplate doprinosa za PIO po osnovu sudske presude
Prestanak radnog odnosa po sili zakona zbog ispunjenosti uslova za odlazak u penziju i produženje radnog odnosa na osnovu sporazuma poslodavca i radnika
Mr. sci. Kenan SPAHIĆ

JAVNA PREDUZEĆA
Obaveza stručnog usavršavanja članova organa upravljanja društava sa učešćem državnog kapitala

NAKNADA ŠTETE
Odgovornost upravitelja za naknadu pričinjene štete korisniku ceste

KANCELARIJSKO POSLOVANJE
– Evidentiranje upotrebe faksimila
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

PARNIČNI POSTUPAK
Priznavanje duga i prekid zastare potraživanja

IZVRŠNI POSTUPAK
Izvršenje na nekretnini pravnog lica na kojem pravno lice ima upisano pravo upravljanja ili korištenja ili raspolaganja
Pravo prvenstva namirenja iz cijene ostvarene prodajom vanknjižnih objekata
Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

PORODIČNO PRAVO
Dugovi kao teret bračne zajednice
Član 251. i 252. Porodičnog zakona (Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 22 0 P 039471 20 Gž od 21. 8. 2020. godine)

NASLJEDNO PRAVO
Zastara prava nasljednika za predaju zaostavštine
Član 242. raniji Zakon o nasljeđivanju (član 269. stav 1. važeći Zakon o nasljeđivanju) (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 53 0 P 047877 20 Rev od 15. 4. 2020. godine)

RADNO PRAVO

Izvršenje pravomoćne presude za povrat na ranije radno mjesto
Član 96. stav 2. Zakona o radu ranijeg Zakona
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 Rs 039698 18 Rev od 4. 9. 2018. godine, APELACIJA ODBIJENA AP- 6791/18 od 15. 7. 2020 godine)

Otkaz uz ponudu novog ugovora o radu
Član 97. Zakona o radu u Federacije Bosne i Hercegovine (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 17 0 Rs 069230 19 Rev od 16. 7. 2020. godine) 

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Raspoređivanje invalida II kategorije na drugo radno mjesto
Član 7. stav 1. i člana 123. stav 1. Zakona o parničnom postupku; Član 73.-77. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH u vezi sa članom 66. Zakona o radu (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 126 0 Rs 160098 18 Rev od 8. 5. 2020. godine)

Uplata doprinosa za nezaposlene osobe – uslovi za priznavanje prava koji se tiču dužine penzijskog staža do sticanja uslova za starosnu penziju
Član 31. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (“Službene novine Federacije BiH”, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) Član 30., 82. i 94. ranijeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12) Član 22., 36. i 40. sadašnjeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 13/18 i 93/19 – Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine)(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 018607 18 U od 5. 3. 2020. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK
Razlika između administrativne zabrane na plaću i ugovora o jemstvu
Članak 164. Zakona o izvršnom postupku, Članak 988. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Mal 381134 17 Gž od 5. 2. 2018. godine) 

UPRAVNI POSTUPAK
Izostanak razloga zbog kojih je upravnim aktom odbijen zahtjev stranke
Član 197. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 11 0 U 020564 17 Uvp od 6. 2. 2020. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top