skip to Main Content
Zips 1428 1429 3d WEB

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2020. godine
Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati polugodišnje finansijske izvještaje za period I-VI 2020. godine, propisane u čl. 37. i 38. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 83/09) i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji  Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica), zaključno dana 31. jula 2020. godine. Prilikom sastavljanja i prezentiranja finansijskih izvještaja, pravna lica iz člana 3. i 4. Zakona obavezna su primjenjivati Medunarodne računovodstvene standarde (MRS), Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI) kao i Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP) te ostala prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, a čija primjena je propisana u članu 33. Zakona
(Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-45-1-4876/20 od 25. 6. 2020. godine)

POREZI
Pravila i implikacije e – fakturiranja u svrhu PDV-a u EU
Faktura za prodana dobra i pružene usluge ne predstavlja samo vrijednosni dokument, već i osnov za primjenu kreditne metode obračuna PDV-a. Kreditna metoda naziva se i fakturnom metodom, jer se zasniva na sučeljavanju ulaznog PDV-a iz faktura dobavljača i izlaznog PDV-a iz faktura koje su izdane kupcima. PDV faktura obveznicima omogućava primjenu prava na odbitak ulaznog PDV-a, dok poreznim upravama predstavlja podlogu za vršenje kontrola. Osim značaja za ubiranje i kontrolu PDV-a, PDV faktura sadrži i dodatne informacije o primijenjenim opcijama i posebnim postupcima oporezivanja. Analize Europske komisije su pokazale da rigidna pravila tradicionalnog fakturiranja i neprilagođenost poslovnog upravljanja promjenama iz okruženja, uzrokovanih najnovijim tehničkim, komunikacijskim i informatičkim dostignućima, ugrožavaju konkurentnost kompanija iz EU na svjetskom tržištu. U cilju prilagođavanja PDV fakture zahtjevima globalnog poslovanja EU je poduzela opsežnu reformu fakturiranja, koja traje od 2004. godine. Najvažniji segment višegodišnje reforme fakturiranja je uvođenje i primjena e-fakture u svrhu PDV-a
Piše: dr. sc. Dinka ANTIĆ

Porez po odbitku prema propisima Federacije BiH
Porez po odbitku predstavlja porez koji se obračunava na prihod koji je nerezident (tj. pravno lice iz inostranstva) ostvario na teritoriji Federacije, osim prihoda koji se može pripisati poslovnoj jedinici nerezidenta u Federaciji. Porez po odbitku u ime nerezidenta obračunava i obustavlja isplatilac – rezident Federacije prilikom isplate, odnosno izmirivanja obaveza prema nerezidentu na drugi način. Nakon toga, isplatilac prihoda je dužan podnijeti poreznu prijavu nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave (tj. poreznoj ispostavi prema sjedištu isplatioca) o obračunatom i uplaćenom porezu po odbitku za i u ime nerezidenta i platiti taj porez u roku od deset dana nakon isteka mjeseca u kom je izvršena isplata odnosno izmirena obaveza nerezidentu. Osnovica na koju se obračunava porez po odbitku je bruto iznos, a koji rezident Federacije BiH isplaćuje nerezidentu, a porez po odbitku plaća se po stopi deset odsto
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Akontativno oporezivanje dohotka i dobiti u Brčko Distriktu BiH u 2020. godini
Stanje prirodne nesreće proglašeno od nadležnih organa dovelo je, uz ostalo, do neočekivanih ali vrlo značajnih promjena u oblasti poslovanja privrednih subjekata. Nadležne vlasti u Distriktu preduzele su niz mjera kako bi privrednim subjektima olakšali premošćavanje krize. Riječ je o naknadi bruto plate u visini od 860 KM obveznicima koji su stekli pravo u skladu sa Zakonom Covid 19, ili pravo na naknadu 30% obaveznih doprinosa za socijalno osiguranje, povoljnosti u vezi akontativnog plaćanja poreza na dohodak ili dobit i nekretnine, kao i drugih beneficija
Piše: mr. Akif PEZEROVIĆ 

RAČUNOVODSTVO
Procjena dugotrajne imovine po fer vrijednosti
Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine podrazumijeva njeno dovođenje na realnu (fer) vrijednost. Posljedica takvoga vrijednosnog usklađenja je nastanak troškova s osnove vrijednosnog usklađenja, kao i realno iskazana imovina u financijskim izvještajima društva. Društvo je obvezno navedena knjiženja evidentirati sukladno zahtjevima Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI). Vrednovanje dugotrajne materijalne imovine uređuju MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS 40 – Ulaganja u nekretnine
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke predstavlja izuzetak koji u određenim okolnostima daje mogućnost ugovornom organu da pokrene postupak javne nabavke kada nije ispunjen osnovni odnosno redovni uslov. Riječ je o alternativnoj mogućnosti odnosno uslovu koji se pod određenim okolnostima može primijeniti kada planom nabavke nije predviđena konkretna javna nabavka. Ovakvu mogućnost neophodno potrebno je cijeniti u odnosu na posebne okolnosti koje će opravdati donošenje posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

RADNO PRAVO
Privremena mjera vraćanje na rad radnika u postupku osporavanja otkaza ugovora o radu
Privremena mjera vraćanja na rad radnika je specifični institut radnog prava čija je materijalna osnovanost utemeljena u Zakonu o radu, a uvjeti su određeni procesnim zakonom kojim je uređen postupak za donošenje sudske mjere osiguranja. Prijedlog za donošenje privremene mjere vraćanje na rad radnika može se postaviti u tužbi kojom osporava otkazivanje ugovora o radu, a isto tako i u posebnom podnesku, s tim da se prijedlog može iznijeti i usmeno na ročištu. Prijedlog za donošenje privremene mjere vraćanja na rad radnika se može podnijeti do pravosnažnosti odluke o tužbenom zahtjevu. Za odlučivanje o prijedlogu koji je podnesen u toku postupka za osporavanje otkaza ugovora o radu nadležan je sud koji postupka po tužbenom zahtjevu, a to je općinski sud koji postupa u prvom stepenu, a neposredno viši sud kantonalni sud kada je prijedlog za njeno donošenje podnesen nakon dostave predmetatom sudu radi odlučivanja o pravnom lijeku
Piše: mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

UPRAVNO PRAVO
Specifičnosti inspekcijskog nadzora u odnosu na ostale vrste upravnog nadzora
Svrha vršenja upravnog nadzora jeste osiguranje dosljedne primjene zakona, a u pogledu upravnog nadzora nad organima uprave i boljeg funkcionisanja uprave, odnosno postizanja jedinstva u vršenju upravne djelatnosti. Inspekcijski nadzor predstavlja posebnu i specifičnu oblast djelovanja uprave, putem koje se vrši praćenje primjene zakona i drugih propisa. Smisao inspekcijskog nadzora je zaštita prava i zakonitosti, a njegova bit je utvrđivanje stvarnog, činjeničnog stanja i vršenje usporedbe između takvog činjeničnog stanja i idealnog stanja izraženog kroz pravne norme
Pišu: Selma HORIĆ
doc. dr. Emir MEHMEDOVIĆ

PRIMJENA PROPISA
Ovlaštenja za donošenje vanrednih mjera u vrijeme trajanja stanja nesreće
U svrhu borbe protiv epidemije zarazne bolesti, Federalni štab civilne zaštite nije imao zakonski osnov da donosi akte, odnosno naredbe, kojima su se ograničavala prava i slobode odnosno naređivalo određeno postupanje građanima – fizičkim licima kao i pravnim licima, a koje se najvećim dijelom odnose na ograničenje slobode kretanja određenih kategorija ili svih građana u vremenu, prostoru i po dobi, zabrani rada određenih djelatnosti, te o nalaganju određenog ponašanja u javnosti (distanca, maske, itd.). Nijedan zakon, a posebno zakoni kojima se reguliše sistem zaštite i spašavanja, ne ovlašćuje štabove civilne zaštite, uključujući posebno FŠCZ, ni eksplicitno ni implicitno za donošenje navedenih spornih mjera, dok su nesporne samo one o angažovanju i podjeli resursa, upotrebi jedinica civilne zaštite, nalaganje drugim štabovima civilne zaštite itd. Za sve mjere koje su se preduzimale postojalo je barem načelno zakonsko ovlaštenje, ali je isto imalo Federalno ministarstvo zdravstva, koje ga uopće nije koristilo svo vrijeme trajanja stanja nesreće
Piše: Neven AKŠAMIJA, dipl. pravnik

STVARNO PRAVO
Pravni položaj „privremenih objekata“
Pravo korištenja privremenog objekta postoji do opoziva tog prava od strane nadležne općine. Radi se o svojevrsnom pravu koncesije državnog zemljišta sa pravom korištenja na način točno određen od strane općinskih organa uprave
Piše: mr. sci. Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

IZVRŠNI POSTUPAK
Pozivitnopravno uređenje prava na prigovor protiv rješenja u izvršnom postupku Federacije BiH – temeljni mehanizam stakeholderskog oblika korporativnog upravljanja
Pravo na prigovor u okvirima izvršnog postupka na teritoriji Federacije BiH, posmatrano kroz prizmu savremenog stakeholderskog oblika alias modela korporativnog upravljanja bh. kompanijama, ali i donošenja poslovnih odluka od strane upravljačkih kompanijskih organa, kao internih korporativnih konstituenata, predstavlja jedan od temeljnih elemenata u poslovnom odlučivanju i donošenju adekvatnih odluka pravne i poslovne naravi. Koristeći se prevashodno normativnom metodom, u tekstu se razmatra pravo na prigovor protiv rješenja u izvršnom postupku Federacije BiH i njegova uloga u stakeholderskim poslovnim odnosima između internih i eksternih korporativnih konstituenata
Piše: Adnan BALVANOVIĆ, mag. iur. oec.

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
Ispravka prvobitnog odbitka ulaznog PDV-a
Mjesto prometa usluge stranog pravnog lica pravnom licu sa sjedištem u BiH
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

PDV tretman uništenja dobara
Obračun PDV-a prilikom prodaje (putničkog) motornog vozila
Poništavanje (storniranje) fakture-avans
PDV tretman ustupanja radnika poreznog obveznika iz BiH primaocu iz Hrvatske
Primjena posebne šeme u građevinarstvu
Dejan RAKIĆ, advokat 

Odbitni PDV za ulaganja u gradnju fabričke hale za koju nije pribavljena građevinska dozvola
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

POREZ NA DOHODAK
Tretman naknade za korištenje telefona usmjerene na lični račun zaposlenika
Konsultantske usluge pružene firmi u inostranstvu

POREZ NA DOBIT
Naknada za upravljačke, tehničke i obrazovne usluge isporučene od pravnog lica iz Srbije – porez po odbitku
Isplata dividende nerezidentom pravnom licu
Fuad BALTA, dipl. ecc.
Oporezivanje dobiti podružnica pravnog lica iz Republike Srpske u Federaciji BiH
Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.
Isplata dobiti ustupanjem potraživanja (cesijom)
Mr. sci. Ranko BATINIĆ

FINANSIJE
– Kreditni poslovi i zajmovi sa inostranim firmama
Fuad BALTA, dipl. ecc.

KNJIGOVODSTVO
Evidentiranje obaveza preuzetih od novog budžetskog korisnika
Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

OBRT I SRODNE DJELATNOSTI
Obavljanje osnovne i (ili) dopunske samostalne djelatnosti od strane penzionera

TRGOVINA
– Maloprodaja i veleprodaja – registracija i identifikacija
Fuad BALTA, dipl. ecc.
– Uslovi za otvaranje i poslovanje biljne apoteke
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

JAVNE NABAVKE
Zaključivanje ugovora o nabavci u slučaju zaprimanja jedne valjane ponude ( “period čekanja“)
Rokovi za preuzimanje TD i podnošenje zahtjeva za učešće
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.
Rokovi za preuzimanje TD i podnošenje zahtjeva za učešće
Sukob interesa u postupku javne nabavke
Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

LOKALNA SAMOUPRAVA
Prenos ovlaštenja općinskog načelnika na drugu osobu

ZAŠTITA POSLOVNIH PODATAKA
(Ne)zakonitost ustupanja poslovno-finansijskih podataka pravnim licima od strane FIA-e

PRIVREDNA DRUŠTVA
– Naknada članovima nadzornog odbora
– Uvjeti za pružanje turističkih usluga
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

UPRAVNI POSTUPAK
(Ne)mogućnost elektronskog upravljanja dokumentima subjekata javnog prava
Mr. sci. Alen TALETOVIĆ

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
– Posebni uvjeti natječajne procedure – utvrđivanje pripadnosti fakulteta
Broj: 03-34-2-1100-1/19 od 21. 11. 2019. godine
Status državnih službenika zaposlenih na određeno vrijeme – dodatni angažman u okolnostima stanja prirodne ili druge nesreće bez pribavljanja posebnih saglasnosti
Broj: 05-34-2-358-1/20 od 22. 4. 2020. godine
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH 

RADNO PRAVO
– Pripravnički staž i porodiljsko odsustvo
Neven AKŠAMIJA, dipl. pravnik

RADNI ODNOSI
Privremeno raspoređivanje radnika na drugo radno mjesto
Prof. dr. Mehmed HADŽIĆ
Korištenje godišnjeg odmora kod „novog“ poslodavca
Ismira KALKAN, dipl. pravnik
– Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

PIO/MIO FBiH
Prestanak radnog odnosa po sili zakona ili nastavak radnog odnosa za nedostajući period staža osiguranja – 136
Zaključivanje ugovora o djelu sa korisnikom invalidske penzije
Prava radnika u slučaju invalidnosti II kategorije
Mr. sc. Kenan SPAHIĆ

NAKNADA ŠTETE
Odgovornost poslodavca za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom
Dr sci. Slobodan STANIŠIĆ, PhD

IZVRŠNI POSTUPAK
Izvršenje na imovini izvršenika sa prebivalištem u inostranstvu

STVARNO PRAVO
Sticanje prava vlasništva stranih fizičkih lica na nekretninama u Federaciji BiH
Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

PORODIČNO PRAVO
Izdržavanja bračnog partnera
Član 224. i 227. Porodičnog zakona Federacije BiH
(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 20 0 P 053253 19 Gž od 14. 10. 2019. godine)

NASLJEDNO PRAVO
Predaja zaostavštine
Član 142. st. 1. Zakona o nasljeđivanju – raniji, Član 77. st. 2. i 3. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 68 0 P 018636 17 Rev od 19. 3. 2019. godine)

RADNO PRAVO
Parametri za obračun plaće
Član 68. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, br. 43/99, 32/02 i 29/03)
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 32 0 Rs 147731 17 Rev od 23.1. 2020. godine)

 Otkaz ugovora o radu zbog teže povrede radne obaveze
Član 88. i 89. stav 1. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 43/99,32/00 i 29/03) Član 12. stav 3. Zakona o parničnom postupku
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 Rs 414625 20 Rev od 2. 6. 2020. godine)

DRŽAVNI SLUŽBENICI
Imenovanje rukovodećeg državnog službenika
Član 28. st. 2. i 3. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine
(Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 3 U 030894 18 U od 4. 5. 2020. godine)
Pripremio: Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

JAVNA PREDUZEĆA
Preispitivanje odluke o razrješenju nadzornog odbora javnog preduzeća

Član 16. stav 1. i 2. Zakona o parničnom postupku Član 3., član 14. i član 16.. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH Član 7. Zakona o javnim preduzećima Federacije BiH
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 P 275190 20 Rev od 16. 4. 2020. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top