skip to Main Content
Zips 1427 3d WEB

POREZI
Porezni tretman donacija, sponzorstva i reprezentacije
Porezni tretman davanja donacija zavisi od toga u kojem obliku (u novcu, stvarima i/ili uslugama) i kome se daje donacija, da li fizičkim ili pravnim licima. Stoga su donacije u članku analizirane sa aspekta Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak. Rashodi po osnovu donacija, sponzorstva i reprezentacije spadaju u rashode koji su u BiH na različit način ograničeno porezno priznati kroz Porezni bilans. Naime, istoimeni zakoni o porezu na dobit u FBiH, RS i BDBiH priznaju rashode datih donacija kao porezno priznat rashod do iste visine od 3% ukupnog prihoda u periodu za koji se utvrđuje porez na dobit. Rashodi po osnovu sponzorstva u BiH nisu priznati u istom procentu. Naime, ovi rashodi su u FBiH porezno priznat rashod do visine 3% ukupnog prihoda u periodu za koji se utvrđuje porez na dobit, dok su u RS i BDBiH porezno priznati u manjem procentu, odnosno do visine 2% ukupnog prihoda. Troškovi reprezentacije, koji nastaju u odnosima sa nepovezanim poslovnim partnerima, porezno su priznat rashod u oba entiteta i BDBiH u istom procentu od 30% od nastalih troškova reprezentacije (tj. 70% tih troškova smatra se porezno nepriznatim). Međutim, rashodi na ime donacija, sponzorstva i reprezentacije koji su nastali u transakcijama sa povezanim licima, predstavljaju porezno potpuno nepriznat reshod. Sva ugošćavanja, darivanja i promocije poslovanja u praksi uzrokuju dileme u smislu da li je neki izdatak trošak reklame ili se pak radi o troškovima reprezentacije, odnosno sponzorstva, od čega ovisi i njihov porezni tretman koji se, i prema propisima o PDV-u i prema propisima o porezu na dobit, značajno razlikuje. Sponzorstvo bez propratne obaveze reklamiranja sponzora ne sadrži uslugu, što znači da u tom slučaju nema prometa niti obaveze za PDV. Članak je posvećen svim poreznim aspektima koji se javljaju u praksi prilikom nastanka predmetnih rashoda, te o čemu treba voditi računa da bi isti bili u cijelosti ili djelimično porezno priznat rashod u Poreznom bilansu društva
Piše: Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

 Porezna registracija nerezidenata
Sva nerezidentna pravna i fizička lica koja namjeravaju ostvarivati prihode ne području Federacije BiH dužna su podnijeti propisani zahtjev/prijavu Poreznoj upravi Federacije BiH, kako bi im ovaj organ dodijelio odgovarajući identifikacioni broj, bilo da se radi o njihovoj registraciji, identifikaciji ili evidentiranju kod Porezne uprave. Preduslov za “stavljanje” nerezidentnih lica u legalne tokove novca je da se isti prethodno moraju registrovati kod nadležnog suda ili dobiti rješenje, odluku ili neki drugi validan dokumenat od nadležnog općinskog organa, organizacije, ministarstva, firme, pravnog lica ili privrednika da bi ostvarivali pravo na poreznu registraciju, odnosno dobivanje identifikacionog broja
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZI I RAČUNOVODSTVO
PDV i računovodstveni tretman djelatnosti putničkih agencija i turoperatora
Putnčka (turistička) agencija se može definirati kao privredni subjekt čija se osnovna djelatnost sastoji od organiziranja i prodaje putovanja i boravka te pružanju drugih usluga turistima i sudionicima turističkog prometa. Rad putničkih agencija reguliran je većim brojem propisa. Njima se uređuje ponašanje putničkih agencija, odnosno indirektno se i uređuje ponašanje njihovih poslovnih partnera. Kompleksnost i disperziranost pravnih normi oslikava svu težinu uvjeta poslovanja putničkih agencija. Putničkim agencijama i turoperatorima, u smislu odredaba članka 46. stav 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, smatraju se obveznici koji pružaju turističke usluge i koji, u vezi s tim uslugama, postupaju u svoje ime, pri čemu za organizaciju putovanja koriste dobra i usluge drugih obveznika koje putnici neposredno koriste i plaćaju PDV u skladu s ovim člankom
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

OBRT
Statusne promjene i trajni prestanak obavljanja zajedničkog obrta
Postojeći Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima (kao i Prijedlog novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima) poznaje institut zajedničkog obrta kao oblik udruživanja više lica u obavljanju obrta. U suštini radi se o ortakluku kao obligacionom odnosu kojem je podloga pisani ugovor. Na zajednički obrt odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona kojim je regulisano obavljanje obrta od strane jednog fizičkog lica pa i na situaciju kada dolazi do statusnih promjena (preregistracija zajedničkog obrta na klasični obrt jednog lica, istupanje jednog ili više lica iz zajedničkog obrta uz nastavak obavljanja obrta s preostalim obrtnicima) ili kada se obrt gasi. Statusne promjene i gašenje obrta regulisani su propisima o obrtu i poreznim propisima. Dok sa te regulatorne strane, kad se radi o likvidaciji obrta nema mnogo dilema, dotle u pogledu statusnih promjena postojeća regulativa nije u potrebnoj mjeri tretirala mnogobrojne situacije koje se javljaju u praksi, tako da je razrješavanje tih situacija, u najvećoj mjeri stvar dogovora između partnera ili, kad je to moguće, primjenom analogije propisa koji se odnose na likvidaciju obrta. To nameće potrebu da se kod donošenja novih propisa o obrtu i o porezu na dohodak ovo pitanje detaljnije reguliše
Piše: Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec.

CARINE I CARINSKI PROPISI
Uvoz računarskih/kompjuterskih programa (softvera) – postupanje kada se program dobije iz inostranstva elektronskom poštom
Na temelju preporuke Svjetske carinske organizacije (WCO) ne može se klasificirati prema Harmoniziranom sustavu softver što stiže posredstvom telefonije ili satelita, pa prema tome softver ne podliježe postupku carinjenja. Ovdje nema „robe“ pa nema i obveze prijave carinskom tijelu. Prednje izneseno važi samo kada se softver primi elektronički, a kada isti stigne „fizički“ postoji obveza prijave carinskom tijelu i podliježe naplati carinskog duga, a u obzir se uzima samo cijena ili vrijednost uvezenog prijenosnog medija, pod određenim uvjetima
Piše: Frano DOGAN

JAVNE NABAVKE
Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude
Svrha kriterija za dodjelu ugovora je da omogući ugovornom organu da odabere ponudu koja je najjeftinija, ako se u obzir uzima cijena, ili ekonomski najpovolјnija ako ugovorni organ odabire najpovolјniju ponudu prema setu podkriterija koji su povezani sa predmetom javne nabavke. Adekvatan odabir kriterija za dodjelu ugovora predstavlјa osnovnu radnju i odlučujući faktor uspješnog ishoda postupka javne nabavke. Ugovorni organ može odabrati jedan od dva kriterija za dodjelu ugovora, a to su najniža cijena ili ekonomski najpovolјnija ponuda
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

OBLIGACIONO PRAVO
Teorijski i praktični aspekti predugovora
Ugovori su najčešći izvor obligacija. Ukoliko posmatramo stadije zaključenja ugovora vidjećemo da su u složenijim pravnim odnosima nezaobilazni pregovori i predugovori koji predhode zaključenju konačnog pravnog posla. Kod prodaje i kupovine nekretnina naročito su značajni predugovori, sve su brojnije parnice u kojima se pokazuje nerazumijevanje svrhe i posljedica zaključenja predugovora, kao i manjkavosti prilikom zaključenja istog
Piše: MA, Nives ABDAGIĆ, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

IZVRŠNI POSTUPAK
Postupak prodaje nepokretnosti izvršenika usmenim i javnim nadmetanjem
Nakon polaganja cijene, sud rješenjem dosuđuje nepokretnost kupcu, a istim rješenjem se određuje da se nepokretnost preda kupcu i nalaže zemljišnoknjižnom sudu da izvrši upis promjene vlasništva, te brišu prava trećih lica za koje je to rješenjem određeno. Prodaji nepokretnosti izvršenika prethodi donošenje zaključka koji se javno objavljuje, a kojim se utvrđuje vrijednost nepokretnosti i određuju način i uslovi prodaje, te vrijeme i mjesto prodaje. Prodaja se u pravilu vrši usmenim i javnim nadmetanjem. Uslov za pristupanje i učestvovanje u nadmetanju je polaganje osiguranja u visini od jedne desetine utvrđene vrijednosti nepokretnosti (najviše 10.000,00 KM)
Piše: Samra AKOVA, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

STVARNO PRAVO
Tužba iz pretpostavljene svojine (publicijanska tužba)
Predmet našeg interesovanja u ovom radu je publicijanska tužba koja u slučaju uspjeha daje isti rezultat kao i reivindikacija sa bitno jednostavnijim dokazivanjem. Publicijanska tužba je svojinska tužba koja je u najvećoj mjeri slična reivindikaciji i alternativno je sredstvo svojinskopravne zaštite. Ove dvije vlasničke tužbe međusobno se razlikuju po pravnom osnovu zahtjeva i različitom dejstvu donesene presude. U slučaju uspjeha publicijanska tužba daje isti rezultat kao i prava vlasnička tužba. Kao i ostale vlasničke tužbe, publicijanska tužba vodi porijeklo iz rimskog prava
Piše: prof. dr Duško MEDIĆ, sudija Ustavnog suda Republike Srpske

ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA
Uticaj Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica na parnični i izvršni postupak u vezi zakonske zatezne kamate
Uticaj Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica na odlučivanje u parničnom postupku direktno se ogleda na sadržaj izreke, odnosno da li je potrebno da se odluka o zakonskoj zateznoj kamati prilagodi odredbama navedenog Zakona ili se ,,podrazumijeva“ da zakonska zatezna kamata u normiranom periodu ne teče. U izvršnom postupku neće biti sporno izvršenje presude u kojoj je naveden period u kojem se prekida obračun zakonske zatezne kamate, ali mogu postojati nedoumice za izvršenje presude u kojoj nije navedeno za koji period se prekida obračun zakonske zatezne kamate
Piše: dr sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

PITANJA I ODGOVORI
POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
Odbitak ulaznog PDV-a za promet usluga koje se odnose na otklanjanje posljedica štetnog događaja
Obračun PDV-a po posebnom postupku u slučaju prometa korištenih predmeta u svrhu dalje prodaje
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.
PDV tretman građevinskih radova u Republici Hrvatskoj
PDV tretman davanja vlastitih proizvoda radnicima na ime toplog obroka
Usluge prevoza dobara namijenjenih izvozu
Povrat robe iz uvoza ino dobavljaču
Ispravka obračuna PDV-a u slučaju naknadno odobrenog rabata
Prefakturisanje režijskih troškova kod zakupa poslovnog prostora
Dejan RAKIĆ, advokat 

PDV tretman ugovorene zakupnine za vrijeme zabrane rada usljed pandemije COVID-a
Popunjavanje PDV prijave za robu uvezenu bez carinske prijave
PDV tretman subvencije novčanih sredstava iz fonda solidarnosti (članarina)
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Doprinosi  –
Osnovice za obračun doprinosa za samostalnu djelatnost vlasnika autoškole
(Broj: 04-02-4-1361/20 od 14. 2. 2020. godine)
Osnovice za obračun doprinosa u tekstilnoj industriji za zaposlene u zasebnim poslovnim jedinicima
(Broj: 04-02-4-913/19 od 30. 1. 2020. godine)
(Ne)obaveznost uplate doprinosa za lica upućena na privremeni rad u podružnici stranog društva registrovanoj u Federaciji BiH
(Broj: 04-02-4-9351/19 od 4. 12. 2019. godine)
– Amortizacija imovine s pravom korištenja za 2019.
(Broj: 05-02-4-1931/20 od 10. 3. 2020. godine) 

DOPRINOSI
Ostvarivanje prava na subvenciju doprinosa u slučaju odjave radnika
Subvencioniranje doprinosa za radnika sa nepunim radnim vremenom
Subvencija doprinosa za radnike na bolovanju
Uslovljenost podnošenja MIP-a i specifikacije 2001 i 2002 za ostvarivanje prava na subvenciju
Novoosnovane firme i subvencija doprinosa
Način isplate subvencije

FINANSIJE
(Ne)obaveznost plaćanja naknada za općekorisne funkcije šuma i turističku zajednicu
Popunjavanje obrasca MIP – 1023 (datum isplate)
Obračun zatezne kamate za zakašnjele neplaćene novčane obaveze
(Ne)obaveznost isplate otpremnine prilikom odlaska u penziju

TRGOVINA
Trgovačke usluge i obavezne trgovačke knjige
Fuad BALTA, dipl. ecc
Prodaja iz maloprodaje veleprodaji 

 RAČUNOVODSTVO
Vremenska ograničenja ugovora o najmu  

KNJIGOVODSTVO
– (Ne)obaveznost evidentiranja kupoprodaje bonova
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE
Razlozi za poništenje ili otkazivanje postupka javne nabavke
Ne postoji donja granica kod snižavanja cijena u e-aukciji
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.
Naknada troškova žalitelju (advokatu) za sastav žalbe na odluku o poništenju postupka javne nabavke
Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
Odredbe Zakona o državnoj službi u institucijama BiH ne mogu se primijeniti na „Ovlaštenog zavodskog službenika“
(Broj: 03-34-2-966-1/19 od 8. 10. 2019. godine)

DRŽAVNA SLUŽBA U FEDERACIJI BiH
– Uvećanje godišnjeg odmora po osnovu posebnog staža u dvostrukom trajanju
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
– Uvjeti za obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu
(Broj: 03-30/11-1040/20 od 27. 4. 2020. godine)
Uvjeti za registraciju agencije za posredovanje u zapošljavanju
(Broj: 03-30/11-828/20 od 1. 4. 2020. godine)
Status direktora javne ustanove u slučaju ispunjenosti uvjeta za ostvarenje prava na starosnu penziju
(Broj: 03-30/11-1075/20 od 5. 5. 2020. godine)
Pripremio: mr. sc. Ernis IMAMOVIĆ, dipl. pravnik

– Sektor za rad i zapošljavanje –
Konsultacije sa vijećem zaposlenika u slučaju pojedinačnih otkaza ugovora o radu
(Broj: 03-30/11-441/20 IK od 20. 2. 2020. godine)

RADNI ODNOSI
Porodiljsko odsustvo
Pripremila: Ismira KALKAN, dipl. pravnik

Visina naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
Otkazivanje ugovora o radu i godišnji odmor
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

PIO/MIO FBiH
Određivanje srazmjerne penzije i pitanje evidentiranog (a neuplaćenog) staža
Mr. sc. Kenan SPAHIĆ

LOKALNA SAMOUPRAVA
Nadležnost, donošenje i preispitivanje odluka organa jedinica lokalne samouprave

NOMOTEHNIKA
– Stupanje na pravnu snagu propisa
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

IZVRŠNI POSTUPAK
Upravljanje stečajnom masom – unovčavanje nekretnina i obaveze razlučnog povjerioca
Namirenje potraživanja iz stečajne mase razlučnih (stečajnih) povjerilaca
Obustava izvršenja u slučaju kada se izvršenje ne može provesti
Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

STVARNO PRAVO
– Prenos prava vlasništva na zajedničkoj nekretnini bez saglasnosti drugog bračnog druga
Član 47. stav 1. Zakona o stvarnim pravima u vezi sa članom 52. ZOO
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 39 0 P 048392 19 Rev od 4. 5. 2020. godine)
Sticanje prava vlasništva na pokretnoj stvari
Član 40. stav 1. tačka 3. u vezi sa članom 43. Zakona o vlasničko – pravnim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 65 0 Ps 193277 20 Rev od 4. 5. 2020. godine)

OBLIGACIONO PRAVO
– Valjanost punomoći za zaključenje ugovora
Član 89. i 91. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj: 17 0 P 058578 16 Rev od 7. 11. 2019. godine)

 Naknada u obliku novčane rente
Član 188. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 71 0 P 166284 20 Rev od 7. 5. 2020. godine)  

Kleveta i uvreda
Zakon o zaštiti od klevete („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/01), Član 200. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj 71 0 Mal 190362 19 Gž 12. 3. 2020. godine)  

PARNIČNI POSTUPAK
Utvrđivanje stepena umanjenja životne aktivnosti na osnovu dva vještačenja
Članovi 147. i 155. Zakona o parničnom postupku
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 P 232216 16 Gž od 10. 12. 2019. godine)
– Pravo na troškove za sastav podnesaka
Član 387. Zakona o parničnom postupku
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 P 258753 16 Gž od 10. 3. 2020. godine)

RADNO PRAVO
Otkaz ugovora o radu za vrijeme bolovanja
Član 64. Zakona o radu („Službene novine F BiH“, br. 43/99, 32/02 i 29/03)
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 65 0 Rs 140801 17 Rev od 20. 4. 2018. godine) 

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
– Potraživanja iz obaveznog zdravstvenog osiguranja – refundacija plaćenih troškova liječenja u inostranstvu
Član 7. st. 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH
(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 01 0 U 009997 16 Uvp od 23. 1. 2020. godine)

POREZI
Solidarna odgovornost OSNIVAČA privrednog društva za porezne obaveze
Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-14/10,od 9. 3. 2011. godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/1)
Član 6. stav 2. ranijeg Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, isp. 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, isp. 88/08, isp. 7/09, 63/10, 29/11 – Ustavni sud Federacije BiH, presuda broj U-14/10, od 9. 3. 2011. godine, i 75/13) Član 5. stav 2. sadašnjeg Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/15)
(Iz presude Kantonalnog suda u Tuzli broj 03 0 U 018878 19 U, od 15. 5. 2020. godine)

Solidarna odgovornost DIREKTORA privrednog društva za porezne obaveze
Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-14/10, od 9. 3. 2011. godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/11) Član 29. i 30. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 29/11 – Ustavni sud Federacije BiH, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15)
(Iz presude Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 018878 19 U, od 15. 5. 2020. godine)

Krivična odgovornost FIZIČKIH LICA U PRAVNOM LICU za porezne obaveze
Član 247., 273., 274., 275. i 276. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17)
(Iz presude Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 018878 19 U, od 15. 5. 2020. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top