skip to Main Content

Zips 1425 3dWEB

EKONOMIKA ISPRED ZATVORENIH VRATA – Bez brige, sve je pod kontrolom – vodič za autostopere kroz koronaekonomsku krizu
U obimnoj i obilnoj historiji kriza svih predznaka, karaktera i posljedica ekonomisti su imali priliku naučiti nekoliko elementarnih lekcija. Od svih, možda najvažnije je znati da ova kriza, kao i svaka druga, je potpuno posebna; završit će se, kao svaka prije nje, kao što i „obična gripa“ prođe; uglavnom ćemo joj se suprotstaviti sa uobičajenim mjerama provjerene (ne)efikasnosti; male, otvorene ekonomije nerazvijenog tržišta, ali zato razvijene korupcije će proći relativno lošije (mnogo, mnogo lošije); i u pravilu, države će povećati svoj uticaj
Mirza KRŠO

AKTUELNO
Mjere pomoći poslovnim subjektima nakon proglašavanja nesreće zbog pojave koronavirusa
Od donošenja Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa COVID- 19 (“Službene novine Federacije BiH”, broj 21/20), ovlašteni organi započeli su sa donošenjem mjera iz svoje nadležnosti u cilju pomoći u poslovanju pravih i fizičkih lica
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

FINANSIJE
Primjena Zakona o visini stope zatezne kamate
MIŠLJENJE: U vezi primjene Zakona o visini stope zatezne kamate („Službene novine Federacije BiH“, broj: 18/20) (u daljem tekstu: Zakon), ukazujemo na sljedeće: Odredbama Zakona je propisano da će se na dospjele neplaćene novčane obaveze obračunavati kamata po stopi od 12% godišnje do dana stupanja na snagu Zakona (14. 03. 2020. godine), dok će se obračun kamate nakon stupanja na snagu Zakona do trenutka isplate novčane obaveze vršiti po stopi od 10% godišnje, s tim da ukupan iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od iznosa glavnog duga. Zatezna kamata za zakašnjele neplaćene novčane obaveze koje su dospjele prije 14. 03. 2020. godine, obračunava se po stopi 12% godišnje do dana stupanja na snagu Zakona 14. 3. 2020. godine, a od 14. 3. 2020. godine do dana isplate po stopi od 10% godišnje. Ukupan iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od iznosa glavnog duga.
Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-02-4-2498/20 JR od 20. 3. 2020. godine

 JAVNE NABAVKE
Kako nabavljati u uslovima krajnje hitnosti izazvane pandemijom Covid-19?
Članak donosi uputstva za postupanje ugovorinh organa u postupcima javnih nabavki u uslovima krajnje hitnosti izazvane pandemijom Covid-19, te donosi uputstvo za postupanje ugovornih organa i ponuđača u već započetim postupcima javnih nabavki. Autori su u okviru obavljanja svojih radnih zadataka u Agenciji za javne nabavke učestvovali u pripremi regulatornog odgovora BiH iz oblasti javnih nabavki na pandemiju koronavirusa
Pišu:
Admir ĆEBIĆ, Agencija za javne nabavke, pomoćnik direktora
Dražen VIDAKOVIĆ, Agencija za javne nabavke, šef Grupe za normativno-pravne poslove
Josip JAKOVAC, Agencija za javne nabavke, šef Grupe za normativno-pravne poslove

Zaključenje Ugovora o moratorijumu na kredit u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske
U sistemu javnih nabavki, trenutno se naročito ističe pitanje na koji način ugovorni organi mogu da koriste privremene mjere, a naročito moratorijum na otplatu kredita. Pitanje se prvenstveno odnosi na to da li je za zaključenje ugovora o moratorijumu neophodno provesti postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i koji postupak je odgovarajući, ili su ugovorni organi oslobođeni od primjene ZJN-a prilikom primjene ove mjere i sl.
Piše: Dražen VIDAKOVIĆ, Agencija za javne nabavke

CARINE I CARINSKI PROPISI
Carinjenje robe i rad carinske službe za vrijeme vanrednih okolnosti usljed COVID – 19
Vijeće ministara BiH je na svojoj 5. vanrednoj sjednici, održanoj 17. 3. 2020. godine donijelo Odluku o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane novim korona virusom (COVID-19). Nakon ove odluke preduzeto je niz vanrednih mjera, ograničenja i postupanja koji su uticali na vanjskotrgovinski promet roba Bosne i Hercegovine, carinjenje roba i rad carinskih službenika Bosne i Hercegovine
Piše: Nermin JUSIĆ, dipl. oec.

RADNO PRAVO
Prava i obaveze zaposlenih u Federaciji BiH u vrijeme koronavirusa
Uticaj pandemije izazvane koronavirusom (COVID-19) imati će nesagledive posljedice na svjetsku ekonomiju. Kako u svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini, privreda će doživjeti značajan pad bruto domaćeg proizvoda (BDP), smanjenje zaposlenosti, pad javnih prihoda, pad direktnih stranih investicija itd. Kada je riječ o padu zaposlenosti, mnogi radnici će ostati bez posla, a poslodavci bez biznisa. A to se posebno odnosi na poslodavce i radnike iz sektora kao što je turizam, usluge prevoza, ugostiteljstvo i hotelijerstvo i drugi. Sasvim je sigurno da će Vlada mjerama koje planira poduzeti ublažiti posljedice po privredu izazvane pandemijom
Piše: Mirza RAMIĆ, mr. oec.

Radno zakonodavstvo u Republici Srpskoj u vrijeme vanrednog stanja
U uslovima proglašenog vanrednog stanja, uzrokovanog pandemijom na globalnom nivou, ali i postojećim uslovima privrednog, radnog i socijalnog ambijenta, opravdano se postavlja pitanje da li je u našem modelu tržišnog sistema, pravnim pravilima kojima su uređeni: radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca, plaćeno odsustvo (čekanje) i prestanak radnog odnosa, moguće zaštititi stalnost, odnosno sigurnost radnog odnosa. Odgovor na postavljeno pitanje moguće je dati nakon detaljne analize pozitivnopravnih rješenja kojima su regulisani pomenuti instituti, čija je pravilna primjena, posebno u aktuelnom trenutku, od izuzetnog značaja za obje strane radnopravnog odnosa. U cilju boljeg razumijevanja, kao i procjene sigurnosti i zaštite radnog odnosa, potrebno je u normativnom smislu odgovoriti na pitanje, koje je u posljednje vrijeme često među subjektima prava koji nisu poznavaoci pravnih rješenja u vrijeme vanrednog stanja, čija je suština, kako da se primjenjuje radno zakonodavstvo u Republici Srpskoj u vrijeme vanrednog stanja
Piše: dr sc. Aleksandra M. VUKOVIĆ

PRAVOSUĐE
Rokovi i postupanje u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja zbog koronavirusa (COVID-19) u entitetu Republika Srpska
Predsjednik Republike Srpske donio je Uredbu sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske, koja je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 32/20 dana 6. 4. 2020. godine i stupila na snagu 7. 4. 2020. godine. U radu se analizira na koji način Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske utiče na rokove i postupanje u sudskim postupcima u parničnom, vanparničnom, izvršnom, krivičnom i prekršajnom postupku, te u upravnim sporovima, i do kojih bi različitih mišljenja ova Uredba mogla dovesti. Također, prikazana je Odluka o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, koju je donijelo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, koja je značajna za postupanje u sudskim postupcima u Bosni i Hercegovini dok traju vanredne okolnosti uzrokovane koronavirusom
Piše: dr sc. Adis Poljić, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

ZAŠTITA NA RADU
Postupanje poslodavca i radnika za bezbjedan rad u uslovima potencijalnog kontakta sa virusom COVID-19 sa aspekta zaštite na radu Ova postupanja za zdravstvenu zaštitu na radu pružaju informacije, planiranje i primjenu kako bi se pomogloposlodavcima i radnicima da usklade zahtjeve nadležnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Federacije BiH nakon proglašenja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (2019nCoV) na području Federacije BiH a u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite na radu
Piše: Selma HADŽIĆ, dipl. ing za zaštitu na radu

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
Otuđenje imovine preduzetničke djelatnosti fizičkog lica – preduzetnika
Uslovi za izuzeće od oporezivanja (nulta stopa)
Prenos poreske obaveze na primaoca usluge (strano pravno lice) i obaveza PDV registracije
Raskid ugovora o finansijskom lizingu – smanjenje poreske osnovice i korekcija izlaznog PDV-a
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

  Odbitak ulaznog PDV-a za nabavku stana namijenjenog izdavanju
Dejan RAKIĆ, advokat
Vrijeme odbitka ulaznog PDV-a
Odbitak ulaznog poreza po osnovu računa za robu isporučenu prethodnih godina
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Doprinosi  –
Doprinosi na ostvareni prihod iz inostranstva za fizičko lice
(Broj: 04-02-4-1271/20 od 17. 3. 2020. godine)
Osnovice za obračun doprinosa za slobodna zanimanja – poduka iz stranih jezika za učenike i studente
(Broj: 04-02-4-2371/20 od 17. 3. 2020. godine)
Osnovica za obračun doprinosa za trgovca pojedinca
(Broj: 04-02-4-1518/20 od 24. 2. 2020. godine)
Pripremila: E. J.

KNJIGOVODSTVO
– Priznavanje i evidentiranje vrijednosti donacije
Frano DOGAN
Naknadni izdaci u vezi sa nekretninama, postrojenjima i opremom
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

FINANSIJE
Limiti i iskazivanje troškova reprezentacije kod samostalne djelatnosti
Evidentiranje troškova korištenja službenog mobitela i fiskalizacija
Dnevnice za službena putovanja radnicima u međunarodnom prijevozu putnika
Obračun isplate naknade za prijevoz na posao i sa posla
(Ne)obaveznost uplate naknade za općekorisne funkcije šuma
Fuad BALTA, dipl. ecc

FISKALIZACIJA
Ostvarivanje i evidentiranje prihoda pravnog lica u stečaju
Fuad BALTA, dipl. ecc

Reklamiranje fiskalnog računa i povrat uplaćenih sredstava
Fuad BALTA, dipl. ecc
Dr. sc. Jozo PILJIĆ 

JAVNE NABAVKE
Raskid zaključenog okvirnog sporazuma ili ugovora o javnoj nabavci usljed pandemije virusa – obaveza objave raskida
Mogućnost produženja roka za realizaciju ugovora o javnoj nabavci
Status postupka nabavke kada su sve prihvatljive ponude veće od osiguranih sredstava
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
Preraspored rukovodećeg državnog službenika u vrijeme vanrednog stanja
Status državnog službenika angažovanog na određeno vrijeme u kontekstu nastale epidemiološke situacije
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

– Sektor za rad i zapošljavanje –
Skraćivanje radnog vremena i rad izvan prostorija poslodavca za vrijeme trajanja stanja nesreće
(Broj: 03-30/11-730/20 od 24. 3. 2020. godine)
Evidentiranje odsustva radnika usljed otvaranja bolovanja radi izolacije – sprječavanja širenja virusa
(Broj: 03-30/11-675/20 od 13. 3. 2020. godine)
– Službena putovanja koja nije moguće otkazati i odbijanje radnika (vozača) da izvrši radne zadatke
(Broj: 03-30/11-718/20 od 20. 3. 2020. godine)
Odsustvo ili zabrana dolaska na posao rizičnim kategorijama radnika u toku trajanja stanja nesreće
(Broj: 03-30/11-717/20 od 23. 3. 2020. godine)
– Odsustvo sa posla radnika – roditelja djece do deset godina zbog preveniranja širenja virusa
(Broj: 03-30/11-709/20 od 17. 3. 2020. godine)
Mr.sc. Ernis IMAMOVIĆ, dipl. pravnik
– Primjena Zakona o vijeću zaposlenika kada kod poslodavca djeluje dva ili više sindikata
(Broj: 03-30/11-366/20 IK od 13. 2. 2020. godine)

RADNI ODNOSI
Zaključivanje ugovora o radu sa korisnicima prava na penziju
Ugovor o djelu za obavljanje poslova osnovne djelatnosti
Ismira KALKAN, dipl. pravnik
Izmjena bitnih elemenata ugovora o radu
Prijem u radni odnos protivno propisanoj proceduri i otkaz ugovora o radu
Neusklađenost Pravilnika o radu sa Zakonom o radu – mogućnost primjene?
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Zdravstveno osiguranje budućih korisnika prava na penziju u periodu od podnošenja zahtjeva za penzionisanje do dostavljanja prijave u bazu podataka Jedinstvenog sistema
Mr. sc. Kenan SPAHIĆ

PARNIČNI POSTUPAK
Sindikalna organizacija nema status pravnog lica u postupku osporavanja zakonitosti štrajka

NAKNADA ŠTETE
Kleveta – identifikovanje oklevetanog fizičkog ili pravnog lica trećem licu i dokazivanje „štete ugledu“
Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

EKSPROPRIJACIJA
Naknada štete za faktički izvršenu eksproprijaciju, Član 156. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 33 0 P 057385 19 Rev od 7. 5. 2019. godine)  

 OBLIGACIONO PRAVO
Uticaj pobude na valjanost ugovora, Član 53. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 17 0 P 062474 18 Rev od 20. 8. 2019. godine)
– Ugovor o kreditu sa valutnom klauzulom, Članovi 17., 143., 210., 262. i 377. Zakona o obligacionim Odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 58 0 Ps 123214 17 Rev od 10. 12. 2019. godine)

PRAVO OSIGURANJA
– Regresno potraživanje osiguratelja, Član 13. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti u FBiH
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 56 0 P 041482 19 Rev od 8. 1. 2020. godine)

PORODIČNO PRAVO
Bračna stečevina – nekretnina upisana na jednog bračnog partnera, Član 252. stav 1. u vezi sa članom 252. stav 1. Porodičnog zakona
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 42 1 P 008916 17 Rev od 8. 1. 2020. godine)

PARNIČNI POSTUPAK
Dokazivanje – nesklad ugovorene i stvarne površine poslovnog prostora, Član 147. u vezi sa članom 123. stav 1. i 126. Zakona o parničnom postupku
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj: 58 0 P 107401 19 Rev od 14. 2. 2020. godine)
Presuda zbog propuštanja, Član 182. Zakona o parničnom postupku
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 43 0 Ps 106929 17 Rev od 7. 1. 2020. godine)
Propuštanje roka za žalbu zbog nepreuzimanja presude, Član 185. Zakona o parničnom postupku
(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 17 0 P 072257 18 Gvlž od 3. 1. 2019. godine)
– Troškovi parničnog postupka kada je glavna rasprava održana odmah nakon pripremnog ročišta, Član 320. stav 2. i član 324. stav 2. Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 36/04, 84/07, 58/13 i 94/16). Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata („Sl. novine FBiH“, broj 22/04)
(Presuda Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 033077 20 Gž od 17. 2. 2020. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK
Izvršenje na suvlasničkom dijelu nekretnine, Član 69. stav 2. Zakona o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13)
(Rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj: 78 0 P 011123 19 Gži 3 od 16. 1. 2020. godine)
Izvršenje u slučaju kada nije poznato gdje se nalaze pokretne stvari na kojima je predloženo izvršenje, Član 115. Zakona o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13)
(Rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj: 78 0 Mal 028234 19 Gži od 16. 1. 2020. godine)
Sredstvo izvršenja ne odgovara vrsti računa, Član 166. Zakona o izvršnom postupku (Službene novine FBiH, broj 32/03)
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 65 0 Ps 038955 19 Rev od 13. 2. 2020. godine)

 NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
UNSKO – SANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA

Back To Top