skip to Main Content
1423 Losi 3d Web

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA – Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I – XII 2019. godine
Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za poslovnu godinu propisane u čl. 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 83/09), za period I-XII 2019. godine i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji Sarajevo, a prema sjedištu pravnog lica, najkasnije do 28. februara 2020. godine. Prilikom sastavljanja i prezentiranja finansijskih izvještaja pravna lica iz čl. 3. i 4. Zakona obavezna su primjenjivati Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI), kao i
Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP), te ostala prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, a čija primjena je propisana u članu 33. Zakona.

POREZI – Rokovi za podnošenje godišnjih izvještaja i poreznih prijava u Federaciji BiH
Godišnje porezne i druge prijave, odnosno propisani obrasci za izvještavanje Finansijsko informatičke agencije (FIA) i Porezne uprave FBiH o ostvarenoj dobiti, dohotku i podnošenju finansijskih izvještaja, kao i odgovarajućih obrazaca o poslovanju pravnih i fizičkih lica, koja su u vezi sa oporezivim prihodima i priznatim rashodima u njihovim poslovnim aktivnostima, podnose se u rokovima propisanim poreznim i drugim zakonima, odnosno podzakonskim propisima i odgovarajućim pravnim aktima. U slučaju kašnjenja ili podnošenja nepotpunih, nepotpisanih od odgovornih lica i neovjerenih poreznih i drugih prijava, Porezna uprava FBiH i Finansijsko informatička agencija (FIA) takve prijave neče procesuirati i takve prijave će imati tretman nepodnesenih bez obzira na moguće razne posljedice po obveznike
Piše: Fuad BALTA dipl. ecc.

POREZI – Konačno oporezivanje dohotka i podnošenje poreske prijave u Brčko Distriktu BiH za 2019. godinu
Završetak poreske godine i početak nove (tekuće) je vrijeme kada svaki obveznik poreza na dohodak – fizičko lice, mora sebi postaviti nekoliko pitanja, kao što su: jesam li dužan da podnesem poreskom organu godišnju poresku prijavu; ako jesam, koje dohotke sam dužan prijaviti i u kojem roku, kada sam dužan platiti mogući poreski dug, te koje poreske beneficije je moguće koristiti i pod kojim uslovima
Piše: mr. Akif PEZEROVIĆ

Nove elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje i obaveza dostavljanja podataka elektronskim putem
Nakon uvođenja elektronskog podnošenja prijava samooporezivanja i pružanja elektronskih usluga, UIO nastavlјa sa postupkom “osavremenjivanja“ propisivanjem načina dostavlјanja podataka iz knjigovodstvenih evidencija i dobijanja uvjerenja o izmirenim obavezama, takođe elektronskim putem. Ovakvo postupnje UIO postavlјa se kao imperativ, imajući u vidu savremene informatičke tokove poslovanja i uopšte živlјenja. Sasvim je sigurno da su dani klasičnom (ručnom) vođenju i podnošenju mnogih evidencija odavno odbrojani, i u tom smislu možemo reći da se UIO adekvatno priprema kako bi izašla u susret svim ovim savremenim tokovima
Piše: Dejan RAKIĆ, advokat

JAVNE FINANSIJE – Integracija Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje u budžet Federacije BiH
Integracija Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje u budžet Federacije BiH, sa statusom budžetskog korisnika, predstavlja implementaciju Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju Federacije BiH iz 2018. godine. Navedenim Zakonom je predviđeno uvrštavanje ove institucije u budžet Federacije BiH u 2020. godini, s ciljem omogućavanja izvršavanja uplata i isplata penzija kroz Jedinstveni račun trezora, te postizanja veće transparentnosti u trošenju javnih sredstava i stabilnosti isplate penzija
Piše: Elvis BEBAKOVIĆ, dipl. ecc.

REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO –  Prevencija prevara
Unutar poduzeća za otkrivanje prevara zaduženo je računovodstvo i interna revizija, dok se prilikom sumnje na iste traži pomoć od forenzičnog revizora. S rizikom prevare suočavaju se mnoge organizacije, neovisno o veličini, vrsti, industriji ili djelatnosti koju obavljaju. Stoga je bitno da organizacije vode brigu o riziku prevare, da su svjesne postojanja istog te da učine sve što je u njihovoj moći da taj isti rizik svedu na minimum. Poznavanje i pravovremeno identificiranje ranih indikatora upozorenja na prevaru važan je dio procjene rizika od prevare. U smislu prevencije prevare, dužnost organizacije je uspostavljanje jakih internih kontrola, podizanje svijesti o problemu prevare (edukacija zaposlenih), uspostavljanje mehanizma dojava (putem kojeg će zaposleni moći prijaviti sumnju na prevaru te poticati otvorenu kulturu gdje je prijavljivanje prave sumnje na prevaru prihvatljivo i poželjno), te imati plan reakcija i odgovora na prevaru koji objedinjuje politike i procedure koje bi se trebalo slijediti u slučaju kada se sumnja na prevaru ili kada je ista već počinjena
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

REVIZIJA – Međunarodni revizorski standard 450 – procjena pogrešnih iskaza identifikovanih tokom revizije
Ovaj Međunarodni revizorski standard (MRevS) uspostavlja odgovornost revizora u vezi procjene efekata identifikovanih pogrešnih iskaza u reviziji, kao i neispravljenih pogrešnih iskaza, ukoliko ih ima, na finansijske izvještaje. MRevS 700 se bavi revizorovom odgovornošću da prilikom formiranja mišljenja o finansijskim izvještajima, zaključi da li je pribavljeno uvjeravanje u razumnoj mjeri o tome da li finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno pogrešne iskaze
Piše: Dragoljub KOVINČIĆ, viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH

CARINE I CARINSKI PROPISI – Uvjeti i postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih i izvoznih pristojbi
Za svaku carinsku povlasticu propisanu Odlukomo uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih i izvoznih pristojbi propisana je i mjerodavnost, tj. propisano je u kojem carinskom uredu se podnosi zahtjev za oslobođenje od plaćanja uvoznih pristojbi uz carinsku prijavu kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobođenje, kao i tko donosi odluku po zahtjevu
Piše: Frano DOGAN

JAVNE NABAVKE – Dokazivanje uslova učešća (ekonomske i finansijske – tehničke i profesionalne sposobnosti) u postupku po žalbi
Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji definiše uslove za kvalifikaciju na način da utvrdi minimum zahtjeva za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u pogledu njihove lične sposobnosti, ekonomskog i finansijskog stanja, te njihove tehničke i/ili profesionalne sposobnosti. Ponude moraju u potpunosti zadovolјavati sve zahtjeve ugovornog organa, da bi bile prihvatlјive i kao takve evaluirane u dalјem postupku dodjele ugovora. Isklјučivo na osnovu ispunjenosti uslova koje je ugovorni organ naveo u tenderskoj dokumentaciji donosi se odluka da li će određena ponuda biti prihvatlјiva ili ne
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

PARNIČNI POSTUPAK – Iznošenje novih tvrdnji u žalbenom postupku i uticaj priznanja činjenica na nove tvrdnje (analiza slučaja iz sudske prakse)
Predmet rada je analiza slučaja iz sudske prakse u kojem je drugostepeni sud prihvatio prvi put iznesene tvrdnje. Pored što su prvi put bile iznesene, ove tvrdnje su jedino pravno relevantne za već konkludentno priznate činjenice. Ukidanjem prvostepene presude tuženom je pružena mogućnost da u novom postupku iznosi nove činjenice i predlaže nove dokaze. Tuženi zbog svoje pasivnosti, neiznošenja tvrdnje iz žalbe u prvostepenom postupku, neće trpiti nikakve posljedice, dok će tužilac ponovo morati da dokazuje pravno relevantne činjenice. Prvostepeni sud nije imao obavezu da cijeni tvrdnju koju je tuženi istakao u žalbi, posebno što iznesena tvrdnja nije pravno relevantna u situaciji kada se tvrdnja odnosi na pravno relevantne činjenice koje su već priznate
Piše: dr sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

PRAVNA SIGURNOST – Neki aspekti sukoba zakona u vremenu (primjena novog zakona na „situacije u toku“)
U postupku primjene zakona naročito se mora voditi računa o vremenskoj dimenziji. Pitanje sukoba sukcesivnih zakona obično se rješava u prelaznim odredbama novog zakona. Imajući u vidu relevantne okolnosti zakonodavac se nekada opredjeljuje za važnost starog, a u nekim slučajevima i za primjenu odredaba novog zakona. U slučajevima primjene novog zakona na „situacije koje su u toku“, uz poštovanje proteklih dejstava, zakonodavac nije postupao suprotno Ustavu RS. Tu, bez sumnje, nema retroaktivnog dejstva takvog zakona, jer se radi o trenutnom dejstvu zakona. Novi zakon je mogao propisati i produženo dejstvo starog zakona u pogledu pomenutih situacija da je to smatrao cjelishodnim i ovo normiranje bi takođe bilo ustavno. To je antipod retroaktivnosti. Dakle, moguća su različita rješenja ovog aspekta sukoba zakona u vremenu. Za koje rješenje će se zakonodavac opredijeliti prilikom uređivanja prelaznog režima i postupanja u postupcima koji nisu okončani, stvar je zakonodavca i njegove cjelishodne procjene. Različito postupanje nije rezultat proizvoljnosti već seriozne ocjene odgovarajućih pravno relevantnih činjenica
Piše: prof. dr Duško MEDIĆ, sudija Ustavnog suda Republike Srpske

IZVRŠNI POSTUPAK – Osvrt na neka sporna pitanja o privremenom zastupniku u izvršnom postupku
Postavljanjem privremenog zastupnika u izvršnom postupku nasljednicima stranke, koja je umrla u toku izvršnog postupka a pritom je nije zastupao zakonski zastupnik ili punomoćnik, štite se njihovi interesi a istovremeno se ostvaruju i zahtjevi koji su izraženi u načelima ekonomičnosti i procesne efikasnosti. Kada se postavlja privremeni zastupnik nasljednicima izvršenika veliko je pitanje hoće li ti zahtjevi biti i ostvareni.
Ovo je posebno upitno u slučaju kad umre izvršenik u „ranoj fazi“ izvršnog postupka ili kako bi jezikom izvršnog prava rekli u fazi dozvole izvršenja
Piše: prof. dr Ranka RAČIĆ

SUKCESIJA – Kontradiktornost propisa Republike Hrvatske u procesu povrata imovine
Tekst prikazuje problematiku povrata imovine države Bosne i Hercegovine i građana i pravnih lica iz BiH na području Republike Hrvatske, te se analizira normativno pravni okvir koji je na snazi u Republici Hrvatskoj, a koji je u dosta aspekata kontradiktoran međunarodnom Sporazumu o pitanjima sukcesije i Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Analiziraju se interni propisi i to Zakon o upravljanju državnom imovinom i Uredba Vlade Republike Hrvatske o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju
Republike Hrvatske koji koče povrat imovine. Prikazana je određena praksa sudova u Republici Hrvatskoj, te Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu vezano za privatno vlasništvo i stečena prava. Republika Hrvatska insistira na zaključivanju bilateralnog sporazuma kao uvjeta za primjenu Aneksa „G“, međutim, jasno je da navedeno nije uslov prema samom Sporazumu o pitanjima sukcesije, te se predlaže postupanje po Sporazumu i zaključivanje bilateralnih ugovora s ciljem efikasnije provedbe Aneksa „G“. Dodatno su analizirane poduzete aktivnosti i pravci djelovanja organa vlasti Bosne i Hercegovine u vezi pravne zaštite imovine u Republici Hrvatskoj
Piše: Muhamed GRABUS, dipl. iur.

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
Oporezivanje preprodaje korištenih motornih vozila
Poreski tretman prometa dijela objekta na ime sticanja vlasničkog udjela
Oporezivanje uplata na ime rezervacije prevoza
Oporezivanje usluga koje porezni obveznik iz BiH izvrši u Republici Srbiji
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc. 

(Ne)oporezivanje doznačenih bespovratnih sredstva i odbitni PDV
PDV tretman usluge kontrole pošiljke dobara namijenjenih za izvoz
PDV tretman prodaje stanova svojim radnicima
Dejan RAKIĆ, advokat

Servisiranje dobara u garantnom roku i izvan garantnog roka
Dejan RAKIĆ, advokat
Fuad BALTA, dipl. ecc.

Evidentiranje primljenih avansa prije isporuke dobara i usluga
PDV tretman manjka dobara usljed krađe
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Doprinosi  –
Upućivanje lica iz matične inostrane firme na rad u Federaciju BiH – porezi i doprinosi
(Broj: 04-02-4-5516/19 od 23. 7. 2019. godine)

-Finansije –
– Obavljanje više poslova i zadataka za koje su propisane različite šifre zanimanja – popunjavanje obrasca JS 3100
(Broj: 04-02-4-8822/19 od 14. 11. 2019. godine)
Pripremila: E. J.

DOPRINOSI
Obavljanje obrta u dopunskom zanimanju – porezi i doprinosi
Pripremila: E. J. 

POREZ NA DOBIT
Porezne olakšice po osnovu novouposlenih radnika
Sačinjavanje finansijskih izvještaja i poreznog bilansa u slučaju statusne promjene društva
Fuad BALTA, dipl. ecc 

POREZI
Obaveza strane kompanije da registrira inopodružnicu i PDV punomoćnika
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

Sticanje nekretnine po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju u Republici Srpskoj – poreski tretman
Dejan RAKIĆ, advokat

FINANSIJE
Poslovanje nekretninama i obaveza plaćanja naknade turističkim zajednicama
Službeno putovanje i obračun dnevnice
Fuad BALTA, dipl. ecc 

FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE
(Ne)obaveznost izrade i predaje finansijskih izvještaja za „paušalce“

RAČUNOVODSTVO
Izuzeci od primjene MSFI 16 u slučaju kratkoročnog najma
Rezervisanje sredstava za potrebe eventualnog pokretanja postupka arbitraže
Mr. sc. Ranko BATINIĆ

JAVNE NABAVKE
Uslovi dodjele ugovora trećerangiranom ponuđaču
Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik
Pokretanje postupka javne nabavke u slučaju kada nije donesen plan nabavki
Admir ĆEBIĆ, dipl. pravnik

JAVNA PREDUZEĆA
Imenovanje privremenog nadzornog odbora
Imenovanje vanjskog revizora u slučaju isteka mandata odbora za reviziju
Uslovi za imenovanje predsjednika skupštine

OBRT
Uslovi za osnivanje zajedničkog obrta

PRIVATNA PRAKSA
Nadležnost u oblasti zdravstva

OBLIGACIONI ODNOSI
– Sudska naplata potraživanja na ime izvršenih građevinskih radova u slučaju nepostojanja ugovora o građenju
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
Obavljanje dodatne aktivnosti državnog službenika za koju se plaća naknada
(Broj: 05-34-2-73-1/20 od 23. 1. 2020. godine)

DRŽAVNA SLUŽBA U FEDERACIJI BIH
Ovlaštene osobe za potpisivanje pojedinačnih akata u jedinicama lokalne samouprave
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
– Sektor za rad i zapošljavanje –
Prijem u radni odnos u javnom sektoru na određeno vrijeme i prerastanje ugovornog odnosa na neodređeno vrijeme
(Broj: 03-34/11-531/19 AG od 8. 11. 2019. godine)
Način i rokovi čuvanja evidencije o radnom vremenu
(Broj: 03-34/11-1931/19 AG od 30. 7. 2019. godine)
Zasnivanje radnog odnosa direktora nakon isteka mandata
(Broj: 03-34/11-2838/19 AG od 7. 11. 2019. godine)
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

– Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje –
Policijski službenici – prava iz radnog odnosa u vezi sa pravima iz PIO
(Broj: 04-35/16-2273/19 M.T. od 25. 9. 2019. godine)
Mirela TALOVIĆ, magistar evropskog biznisa

RADNI ODNOSI
Prijem u radni odnos bez provođenja propisanih procedura – otkazivanje ugovora o radu i prekršajna odgovornost odgovorne osobe
Ismira KALKAN, dipl. pravnik

PIO/MIO FBIH
Prestanak radnog odnosa namještenika usljed navršenih godina penzijskog staža
Uplata nedostajućih doprinosa od “trećih lica
Mr. sc. Kenan SPAHIĆ

STVARNO PRAVO
Raspolaganje, prenos, pretvorba i transformacija prava nad zemljištem poduzeća čiji je osnivač općina
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ

PARNIČNI POSTUPAK
Naknada troškova advokatima za putne troškove i odsustvo iz ureda
Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

OBLIGACIONO PRAVO
Obavezno sklapanje i obavezni sadržaj ugovora, Član 27. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 43 0 Ps 121824 17 Rev od 10. 10. 2019. godine)

– Neovlašteno zastupanje, Član 9. Zakona o prometu nekretnina (Službeni list SRBiH, br. 38/78, 4/80, 29/90, 22/91, 21/92, 3/93, 18/94 i 53/94), Članovi 26., 84. i 88. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 P 098558 14 Rev od 9. 5. 2017. godine, APELACIJA TUŽITELJA ODBIJENA AP-3142/17 od 3. 10. 2019. godine)

– Sticanje bez osnova, Član 210. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 32 0 P 199556 19 Rev od 4. 11. 2019. godine)

– Pobijanje dužnikovih pravnih radnji, Članovi 280. i 283. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 P 359282 17 Rev od 23. 7. 2019. godine)

Priznanje duga i prekid zastarjevanja, Član 387. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 43 0 Ps 121510 17 Rev od 15. 10. 2019. godine)

PORODIČNO PRAVO
Izdržavanje djeteta,  Član 235. Porodičnog zakona
(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 23 0 P 037376 17 Gž od 1. 12. 2017. godine)

RADNO PRAVO
Dokazivanje ekonomskih razloga za otkaz ugovora o radu, Član 98. i 99. Zakona o radu Federacije BiH
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 018013 11 Rsž od 28. 11. 2014. godine)- 95

– Menadžerski ugovor
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 156391 15 Rsž od 30. 3. 2016. godine)

Naknada plate za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika u institucijama Bosne i Hercegovine, Član 36. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Sl. glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18)
(Iz presude apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 028038 19 Gž od 16. 9. 2019. godine)

Pravo na platu za vrijeme suspenzije, Član 66. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13)
(Presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj: 71 0 P 261384 19 Gž od 14. 11. 2019. godine)

DRŽAVNI SLUŽBENICI
Sudska zaštita prava državnih službenika, Član 209. stav 4. Zakona o upravnom postupku; Član 2. stav 1. tačka 3. Zakona o upravnimsporovima Bosne i Hercegovine; Član 63. st. 1 i 7. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine
(Presuda Apelacionog upravnog vijeća Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 3 U 032091 19 Uvp od 17. 12. 2019. godine)

Odbacivanje prijave kandidata za radno mjesto u državnoj službi zbog nedostataka u prijavnoj dokumentaciji, Član 54. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 59/07 i 59/09, Član 15. stav (6) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19), Čl. 12. i 16. Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17) (Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 3 U 027385 18 U od 9. 10. 2019. godine)

PARNIČNI POSTUPAK

Dokazivanje visine plate, Član 96. stav 2. tačka 2. Zakona o radu, Član 126. Zakona o parničnom postupku
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Rs 246842 16 Rsž od 13. 10. 2017. godine)

Nepotpuno i neprecizno vještačenje, Član 155. stav 2. Zakona o parničnom postupku FBiH
(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj: 32 0 P 012938 14 Rev od 22. 9. 2016. godine)

Vrijednost spora i troškovi postupka, Član 387. Zakona o parničnom postupku
(Presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj: 73 0 Mal 020484 19 Gž 2 od 10. 9. 2019. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA

Back To Top