skip to Main Content
Zips 1422 3dWEB

POREZI – Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit
U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 94/19 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je stupio na snagu 14. 12. 2019. godine. U navedenom podzakonskom propisu „popravljene“ su određene nelogičnosti u odnosu na odredbe Zakona o porezu na dobit, naročito kada je riječ o drugačijem „propisivanju“ kod primjene pojedinih pojmovnih određenja u odnosu na zakonske odredbe (što je bio nonsens), ispravljanja nekih nepreciznosti u definicijama, kao i kvalitetnijih pojašnjenja za praktičnu primjenu kod popunjavanja poreznog bilansa Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit
Piše: Fuad BALTA dipl. ecc.

POREZI – Neophodnost entitetske harmonizacije poreznog tretmana rashoda rezervisanja kod bh. banaka
Entitetske agencije za bankarstvo donijele su tokom 2019. godine nove odluke, potpuno istog sadržaja i istog naziva: Odluka o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka (dalje: Odluka). Ovim je izvršeno usklađivanje sa zahtjevima MSFI 9 – Finansijski instrumenti, a u cilju regulisanja njihove primjene u bh. bankama. Prema članu 17. Odluke, banka je dužna da svaku izloženost rasporedi u jednu od sljedećih kategorija: nivo kreditnog rizika 1 (nizak nivo rizika), nivo kreditnog rizika 2 (povećan nivo rizika) i nivo kreditnog rizika 3 (izloženosti u statusu neizmirenja obaveza). I pored identičnog sadržaja entitetskih Odluka, entitetski zakoni o porezu na dobit nisu harmonizirani u pogledu poreznog tretmana troškova rezervisanja za kreditne gubitke banaka na način da sva tri nivoa kreditnog rizika budu jednoobrazno porezno tretirana. Entitetska razlika se odgleda u različitom poreznom priznavanju rashoda za izloženost u nivou kreditnog rizika 2, koji su u RS-u porezno priznat rashod, dok su u FBiH porezno nepriznat rashod
Piše: Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE – Godišnji obračun i sastavljanje financijskih izvještaja za 2019.
Priznavanje, mjerenje (vrednovanje) i prezentiranje elemenata financijskih izvještaja (imovine, obaveza, kapitala, prihoda i rashoda) mora se temeljiti na zahtjevima koji su postavljeni u Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). MRS/MSFI predstavljaju osnovni okvir kojim se utvrđuju načela i daju smjernice za postupak sastavljanja i prezentiranja osnovnih financijskih izvještaja kao značajne informacijske podloge pri donošenju poslovnih odluka vlasnika, uprave, kreditora, dobavljača, kupaca i drugih
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

CARINE I CARINSKI PROPISI – Uvjeti i način stjecanja statusa ovlaštenog izvoznika
Carinske vlasti zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika, u svojstvu ovlaštenog izvoznika, koji obavlja česte isporuke proizvoda sukladno sporazumima o slobodnoj trgovini za popunjavanje izjava na računu, bez obzira na vrijednost proizvoda o kojima je riječ. Izvoznik koji traži takvo ovlaštenje mora pružiti carinskim vlastima sve dokaze o podrijetlu proizvoda, te dokaze o ispunjavanju drugih uvjeta iz konkretnih sporazuma
Piše: Frano DOGAN

JAVNE NABAVKE – Komparativni prikaz instituta podugovaranja sa osvrtom na podugovaranje u rezervisanim ugovorima javnih nabavki Bosne i Hercegovine
Normativna rješenja instituta podugovaranja nisu identična među državama članicama Evropske unije kao ni među državama koje se nalaze na putu da tek postanu članice ove supranacionalne organizacije. Kada se ovakva rješenja kreću u okvirima uspostavljenim Direktivom, odgovarajući stvarnom smislu i značaju koji se želi istim postići, bez obzira bila ona identična ili ne rješenjima iz Direktive, ne smatraju se neusklađenim ili protivnim ovim rješenjima. Problemi se zapravo pojavljuju kada takva rješenja ne prate smisao i duh uspostavljenih okvira, pa takva rješenja ne mogu doprinijeti stvarnom značaju instituta podugovaranja. Jedan od takvih slučajeva je zasigurno primjena „općeg režima podugovaranja“ bez ograničenja na rezervisane ugovore u javnim nabavkama Bosne i Hercegovina. Ovakva rješenja lako mogu dovesti do relativizovanja prirode rezervisanih ugovora i postupka javne nabavke koji predhodi njihovom zaključenju. Da bi se navedeno izbjeglo, ograničavanje podugovaranja u rezervisanim ugovorima na procentualni dio vrijednosti takvog ugovora koji će sa jedne, osiguravati smisao rezervisanih ugovora, a sa druge strane i smisao podugovaranja, predstavlja rješenje kojem treba težiti u javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ 

STVARNO PRAVO – Stvarnopravni položaj stranih lica u Republici Srpskoj
I pored određenih nedostataka, nova rješenja predviđena Zakonom o stvarnim pravima u poređenju sa ranijim propisima znače radikalan zaokret i dobru osnovu za privlačenje stranih investitora. Ona predstavljaju napredak na putu popravljanja stvarnopravnog položaja stranaca. Pravo Srpske je blizu ideji nacionalnog tretmana, jer je jedini dodatni uslov za strance u pogledu nekretnina reciprocitet, koji se uz to još i pretpostavlja. Njegovo ukidanje bi na polju zaštite ljudskih prava donijelo mnogo više koristi od eventualne štete koja bi se zbog toga mogla pretrpjeti. Takođe, trebalo bi ukinuti i zakonsku odredbu koja otvara mogućnost zabrane sticanja određenih nekretnina za strance posebnim zakonom. Pozitivno je da Republika Srpska nije iskoristila tu mogućnost i donijela takav zakon. Jedino opravdano ograničenje za strana lica je u pogledu sticanja nekretnina na područjima koja su značajna za bezbjednost zemlje, dok ostala ograničenja za strance kao suvišna treba ukinuti
Piše: prof. dr Duško MEDIĆ, sudija Ustavnog suda Republike Srpske

NAKNADA ŠTETE – Odgovornost poslodavca za naknadu pričinjene štete Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje
Donošenjem novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 13/18). koji je u primjeni od 1. 3. 2018. godine propisana je obaveza poslodavca da naknadi pričinjenu štetu Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: nosilac osiguranja).
Obaveza naknade pričinjene štete postoji ako je tjelesno oštećenje, invalidnost ili smrt osiguranika prouzrokovana zbog nepreduzimanja propisanih mjera zaštite na radu ili zaštite životne sredine, a po tom osnovu je ostvareno pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Propisivanjem naknade pričinjene štete od strane poslodavca prema nosiocu osiguranja sada je naglašenija obaveza poslodavca u preduzimanju propisanih mjera zaštite na radu ili zaštite životne sredine. Isto tako poslodavci će sada sa višim stepenom pažnje nastojati da osiguraju zaštitu radnika, sigurnost i zdravlje na radu, kao i da vrše nadzor u primjeni istih, jer u suprotnom biti će u obavezi da naknade pričinjenu štetu nosiocu osiguranja. S druge strane i na strani radnika nameće se dodatna obaveza da koriste sve mjere zaštite na radu predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu
Piše: mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

RADNO PRAVO – Oblici i karakteristike rada van radnog odnosa
Rad van radnog odnosa svrstava se u ugovorne odnose. Za razliku od „standardnih“ ugovornih odnosa građanskog prava, ovi odnosi se dijelom zasnivaju i na pojedinim elementima karakterističnim za radnopravne odnose, što ih čini posebnim pravnim formama vršenja rada i predmetom regulisanja u okviru radnopravne legislative. Ugovorne forme vršenja rada van radnog odnosa uglavnom su lično-pravnog karaktera, jer se zaključuju s obzirom na određena svojstva izvršioca posla koji ima obavezu ličnog obavljanja rada (ugovori intuitu personae), što je jedan od osnovnih elemenata radnog odnosa. Izuzetak od navedenog odnosi se na ugovor o djelu, koji po zakonu nije ugovor intuitu personae, što znači da poslenik, ako nije drugačije ugovoreno, ili to ne proizlazi iz prirode posla, može trećim licima povjeriti izvršenje posla (u cjelini ili u pojedinim dijelovima)
Piše: dr sc. Aleksandra M. VUKOVIĆ

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Ponovno otvaranje mogućnosti za istovremeno korištenje prava na penziju i prava iz radnog odnosa
Ustavni sud Federacije BiH donio je presudu U-36/18, kojom je utvrđeno da član 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/18) nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. U obrazloženju zahtjeva za ocjenu ustavnosti se postavilo ustavno pitanje “da li je osporena odredba Zakona po kojima je tužiocu prestalo pravo na isplatu starosne penzije, a koje pravo mu je priznato pravomoćnim i konačnim rješenjem prvostepenog organa Kantonalne administrativne službe PIO u Zenici primjenom tada važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine”, te da od toga, kao prethodnog pitanja, zavisi rješavanje ovog upravnog spora
Piše: mr. sc. Kenan SPAHIĆ 

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
Određivanje mjesta prometa usluga u vezi s nekretninama
Osnovica za obračun PDV-a zavisnih troškova kod spoljnotrgovinskog poslovanja
Odbitni PDV za usluge softverskog programiranja i konsaltinga
Poreski tretman subvencija – naknada za promet usluga
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

Poreski tretman posredovanja pri prodaji udjela u fondovima
Odbitak PDV-a kod izgradnje poslovnog prostora na zemljištu u vlasništvu fizičkog lica
Poreski tretman zalihe dobara uništene u požaru
Poreski tretman prometa vozila nabavljenog prije registracije za PDV
Popravke u garantnom roku
Dejan RAKIĆ, advokat

Obaveze poreznih obveznika kod prijenosa (prodaje) imovine
e – PDV – provjera ispravnosti unesenih podataka
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Doprinosi  –
Osnovice za obračun doprinosa za radnike sa polovinom punog radnog vremena
(Broj: 04-02-4-8517/19 od 5. 11. 2019. godine)
Uvjeti plaćanja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za nezavisne radnike
(Broj: 04-02-4-6020/19 od 22. 8. 2019. godine)

Naknade
Obveznici posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i opće vodne naknade
(Broj: 04-02-4-8048/19 od 29. 10. 2019. godine)
Pripremila: E. J. 

– Porez na dobit –
Porezni tretman dividende poreznog obveznika u postupku likvidacije
(Broj 05-14-2-5878/18-1 od 25. 9. 2018. godine)
Oporezivanje najma opreme od pravnog lica iz Austrije
(Broj 05-14-2-5548/18-1od 26. 10. 2018. godine)

POREZ NA DOBIT
Otpis nepriznatog potraživanja od pravnog lica iz Slovenije
(M. D.)

Povezana lica – pozajmice
(Ne)oporezivanje usluga organizacije zabavnog događaja u ime nerezidenta iz Turske
Porezni poticaj za novouposlene radnike – trajnost ugovora o radu
Oporezivanje primanja fizičkog lica iz Slovenije za „usluge podrške“
Fuad BALTA, dipl. ecc

RAČUNOVODSTVO
Vrjednovanje stalnih sredstava – princip revalorizacije
Obračun amortizacije za vlastitu dugotrajnu imovinu – objekat
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

MSFI 16 – najmovi – (ne)mogućnost primjene izuzeća od priznavanja
MSFI 16 – najmovi – utvrđivanje trajanje najma
Prenos udjela u d.o.o. – evidentiranje razlike između isplaćenog iznosa vlasnicima udjela i nominalne vrijednosti
Mr. sc. Ranko BATINIĆ

JAVNE NABAVKE
Specifičnosti zaključivanja okvirnog sporazuma u postupcima javnih nabavki
Nabavka robe pod zakup u postupcima javnih nabavki
Pripremila: Belma ŠEĆIBOVIĆ, dipl. pravnik

Izuzeća od obaveze provedbe javne nabavke – izdavanje bankovnih garancija
Dokazivanje uredno izvršenih ugovora „druge ugovorne strane“
Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

DRŽAVNA SLUŽBA
Status državnog službenika protiv kojeg se vodi krivični postupak
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

JAVNA SLUŽBA
Pravna valjanost ugovora koje sačine lica koje nisu notari u svijetlu Odluke Ustavnog suda Federacije BiH
Prof. dr Milan BLAGOJEVIĆ

RADNI ODNOSI
Zaštita prava radnika u slučaju povrede prava iz radnog odnosa
Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

Zakonski osnov za obavljanje studentske prakse
Prof. dr. Mehmed HADŽIĆ

Otkaz ugovora o radu sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

Uvjeti za sticanje prava na korištenje godišnjeg odmora i isplatu regresa
Pripremila: Ismira KALKAN, dipl. pravnik

Nastavak radnog odnosa nakon ispunjenja uslova za starosnu penziju
Dokazivanje staža za potrebe obračuna minulog rada
Mr. sc. Kenan SPAHIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

– Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje –
Povreda na radu – trovanje hranom
(Broj: 04-35/16-2278/19 M.T. od 30. 9. 2019. godine)
Pripremila: Mirela TALOVIĆ, magistar evropskog biznisa

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Priznavanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja – mogućnosti poslodavca i pitanje podijeljene ili isključive odgovornosti radnika
Mr. sc. Adnan BARUČIJA

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
– Odgovornost advokata za štetu pričinjenu stranci

PARNIČNI POSTUPAK
Dostavljanje sudskih pismena i prava stranke ako dostava nije uredna
(Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Pž 2215/10 od 9. 4. 2010. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK
Zakonska zatezna kamata kod izvršenja po osnovu mjenice
Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

STVARNO PRAVO
Zasnivanje založnog prava na pokretnoj stvari, Član 139. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 51 0 Ps 105443 17 Rev od 2. 10. 2019. godine)

Računanje rokova kod sticanja vlasništva dosjelošću, Član 374. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 196095 15 Gž od 12. 11. 2018. godine)

Brisovna tužba, Član 60. Zakona o zemljišnim knjigama
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 64 0 P 026337 14 Rev od 6. 10. 2017. godine)

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
Odgovornost podnosioca krivične prijave za štetu koju pretrpi prijavljeni, Član 154. stav 1. u vezi sa članom 158. Zakona o obligacionim odnosima
(Iz presude vijeća Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 020266 17 Pž od 26. 7. 2017. godine)

 – Odgovornost direktora za štetu, Član 158. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 17 0 P 018035 17 Rev od 10. 10. 2017. godine, ODBIJENA APELACIJA AP-5053/17 od 30. 10. 2019. godine)

 RADNO PRAVO
Prerastanje radnog odnosa na određeno u radni odnos na neodređeno vrijeme, Član 19. stav 4.    Zakona o radu („Službene novine FBiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/03)
(Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj AP-951/17 od 22. maja 2019. godine) 

Razrješenje direktora prije isteka mandata – vraćanje u rad i naknada štete, Član 96. Zakona o radu
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 20 0 Rs 025265 16 Rev od 3. 9. 2019. godine)


Novčana naknada u slučaju svjesnog doprinosa nezaposlene osobe prestanku njenog radnog odnosa, Član 36. i 37. Zakona o posredovanju u zapošljavanju u socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Član 96. i 114. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 62/15 i 89/18)
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 017122 17 U od 13. 8. 2019. godine)

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Početak isplate penzije u slučaju naknadne isplate plata i naknadne uplate doprinosa,  Član 104. stav 1. ranijeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12)
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 017279 18 U od 3. 10. 2019. godine) 

PORODIČNO PRAVO
Teret dokazivanja posebne imovine bračnog partnera, Član 251. Porodičnog zakona
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 51 0 P 086508 16 Rev od 3. 9. 2019. godine)

NASLJEDNO PRAVO
Povreda nužnog nasljednog dijela, Član 38. Zakona o nasljeđivanju
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 45 0 P 032351 18 Rev od 29. 8. 2019. godine) 

PARNIČNI POSTUPAK
Vještačenje na osnovu isprava koje nisu predložene kao dokazi, Član 155. stav 2. Zakona o parničnom postupku Federacije BiH
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 P 181827 15 Gž od 11. 3. 2019. godine)
Uslovi za donošenje presude na osnovu priznanja, Član 180. Zakona o parničnom postupku Federacije BiH
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 183116 14 Gž od 15. 10. 2018. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK
Prelaz potraživanja – promjena tražioca izvršenja, Član 30. stav 1. Zakona o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/03 do 66/18)
(Rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj: 72 0 I 060027 19 Gž od 10. 10. 2019. godine)

Učešće umješača u izvršnom postupku, Član 21. stav 1. Zakona o izvršnom postupku(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/03 do 66/18)
(Rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj: 72 0 I 067698 19 Gž od 10. 10. 2019. godine) 

UPRAVNI POSTUPAK
Administrativno izvršenje – razlozi za žalbu, Član 277. stav 1. Zakona o upravnom postupku u Federaciji BiH
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 017279 18 U od 3. 10. 2019. godine)

 Objektivni rok za obnovu upravnog postupka,  Član 249. stav 3. Zakona o upravnom postupku u Federaciji BiH, Član 53. stav 1. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06 0 U 007005 15 Uvp od 1. 11. 2018. godine) 

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA

Back To Top