skip to Main Content

Zips 1418 3d WEB

POREZI I DOPRINOSI – Obračunavanje doprinosa prema propisanim osnovicama u Federaciji BiH
Obaveza obračuna i uplate doprinosa propisana je za lica koja obavljaju nesamostalnu i samostalnu djelatnost. Također, doprinosi se ne plaćaju na ostala primanja i naknade iz radnog odnosa na koje se ne plaća porez na dohodak u skladu sa propisima o porezu na dohodak
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZI – Kvaliteta projekcija poreznih prihoda
Logika nalaže da su projekcije poreznih prihoda „dobre“ što su tačnije, odnosno što su bliže stvarnom izvršenju. Zbog poreznih obveznika i građana koji financiraju vlade proces izrade projekcija poreznih prihoda treba biti transparentan, uključujući i post festum dekompoziciju grešaka u projekcijama. To je nužno kako bi se razlučio utjecaj mjera porezne politike od makroekonomskih kretanja, utjecaja administrativnih, tehničkih, statističkih ili računovodstvenih faktora, te kako bi se, u konačnici, uspostavili standardi odgovornosti za vlade i porezne administracije
Piše: dr. sc. Dinka ANTIĆ

RAČUNOVODSTVO – Utjecaj vrste proizvodnje na obračun troškova proizvodnje
U svim poslovnim subjektima, neovisno o vrsti djelatnosti, bitno je računovodstveno evidentirati i pratiti sve poslovne promjene. Tako i u proizvodnim djelatnostima računovodstveno praćenje procesa proizvodnje ima značajnu ulogu. Ta uloga leži u pravilnom i kvalitetnom računovodstvenom praćenju proizvodnje što omogućuje poduzeću i njegovim menadžerima da donose dobre poslovne odluke koje će rezultirati pozitivnim financijskim rezultatima i opstankom poduzeća na turbulentnom tržištu
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE – Planiranje sa aspekta legislative o javnim nabavkama
Osnovna svrha postupka javne nabavke je zaključenje ugovora, što znači da ugovorni organ treba da bude adekvatno snabdjeven potrebnim robama, uslugama ili radovima u određenom vremenskom periodu za koji i provodi postupak javne nabavke. Osnovno pravilo javnih nabavki je obezbjeđenje finansijskih sredstava prije pokretanja postupka javne nabavke. To bi trebalo da bude osnovni postulat sistema javnih nabavki, a u cilju najefikasnijeg korištenja javnih sredstava. U slučaju kada ugovorni organ nema sumnje u to da će u toku realizacije ugovora, u vrijeme kada bude potrebno izvršiti plaćanje ugovaraču, imati potrebna sredstva, može pokrenuti postupak javne nabavke. Donošenje plana nabavki bez prethodno usvojenog budžeta ili finansijskog plana, na osnovu npr. odluke o privremenom finansiranju predstavlja jedini mogući način vršenja nabavki za ugovorne organe koji se nađu u situaciji da nemaju usvojen finansijski plan odnosno budžet, a imaju hitne potrebe za nabavkom
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

– Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku radova
Belma ŠEĆIBOVIĆ, dipl. pravnik

Dostavljanje garancije za izvršenje ugovora
– Svaki član grupe kandidata/ponuđača treba dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova
– Ugovor o javnoj nabavci sa fizičkim licem
Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

RADNI ODNOSI – Ostvarivanje zahtjeva radnika za naknadu štete i drugih novčanih potraživanja iz radnog odnosa koja su nastala i dospjela prije izmjene člana 114. Zakona o radu
Stupanjem na snagu novelirane odredbe člana 114. Zakona o radu postavilo se pitanje vezano za primjenu iste, a u praksi je izazvala značajne probleme pa su je sudovi različito tumačili i primjenjivali. Određeni prvostepeni sudovi su ovu odredbu tumačili na način da su radnici i u slučaju zahtjeva za naknadu štete i novčanog potraživanja iz radnog odnosa koja su nastala i dospjela prije stupanja na snagu ove novelirane odredbe bili u obavezi da se prethodno obrate poslodavcu sa zahtjevom za zaštitu prava iz radnog odnosa
Piše: mr. sc. Adnan BARUČIJA

PRIVREDNA DRUŠTVA – Pravo dioničara na učešće u raspodjeli dobiti društva 
Ulaganja finansijskih sredstava u dionička društva otvaraju mogućnost ostvarenja prinosa kroz dionice. Međutim, opreznost kod investiranja u pojedina društva obeshrabruje potencijalne investitore, te odvraća od takve ideje koja dugoročno nemože da bude finansijski opravdana kroz dividendu. Savremeno tržite kapitala nudi spektar za privlačenje svježih sredstava koja su jeftinija od dugoročnih ili kratkoročnih kreditnih pozajmica. Neizvjesnost kao i dugoročna praksa neisplaćivanja dividende dioničarima osnovni su elementi koji stvaraju sumnju u naše tržište kapitala. Unatoč prisutnim razlikama možemo konstatovati da postoje pozitivni primjeri dioničkih društava koja redovno vrše isplate prinosa dioničarima putem dividende, te time neposredno doprinose atraktivnosti vlastitih dionica
Piše: mr. sc. Amir DEHIĆ

STVARNO PRAVO – Uvjeti za stjecanje vlasništva građenjem na tuđem zemljištu
Zakon o stvarnim pravima je uveo novine u institut građenja ne tuđem zemljištu u odnosu na njegovo normiranje u ranijim propisima. Cilj ovoga članka nije sveobuhvatna analiza instituta, već samo kratka analiza uvjeta stjecanja prava vlasništva na zemljištu i zgradi od strane vlasnika zemljišta odnosno graditelja
Piše: dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

PRIRUČNIK 18
STVARNO PRAVOPretvorba prava na gradskom građevinskom zemljištu – Neverending story?
Rad se bavi pitanjem pretvorbe prava korištenja na gradskom građevinskom zemljištu, a fokus je na pretvorbi neizgrađenog građevinskog zemljišta i na propisima i stanju u praksi u Federaciji BiH.
Kako se polazi od toga da je za razumjevanje aktuelnog stanja neophodno poznavanje ranijeg uređenja odnosa na društvenom vlasništvu, dat je kratak pregled razvoja propisa, da bi težište bilo na pozitivno-pravnom okviru
Piše: prof. dr. Meliha POVLAKIĆ, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
– PDV tretman prometa fabrike sa objektom i opremom
– Sadržaj fakture kod kupovine dobara od stranog lica
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
               Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Prodaja robe ispod nabavne cijene
– Ispravka ulaznog PDV-a u slučaju otpisa duga dobavljaču
– Zakašnjela faktura i njeno uvrštavanje u PDV prijavu
– Tretman troškova sponzorstva matičnog društva iz Hrvatske prefakturisanih društvu u BiH
Dejan RAKIĆ, advokat

– PDV tretman prometa usluga posredovanja
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Porez na dobit –
– Porezni tretman davanja robe bez naknade
Broj 05-14-2-7628/18-1 od 21. 12. 2018. godine
– Porezni tretman manjka nastalog usljed otuđenja novčanih sredstava
Broj 05-14-2-7562/18-1 od 7. 12. 2018. godine
– Transakcije između povezanih lica
Broj 05-14-2-6545/18-1 od 26. 10. 2018. godine
– Obaveznost sačinjavanja i dostavljanja obrasca CBC-901
Broj: 05-14-2-5800/18-1 od 19. 9. 2018. godine

POREZI
– Evidentiranje nerezidentnih fizičkih lica – stipendiranje stranih državljana
– Porezni tretman naknade za autorska i druga prava intelektualnog vlasništva nerezidenta

KNJIGOVODSTVO
– Vrijednosno usklađivanje i otpis potraživanja
Fuad BALTA, dipl. ecc

– Evidentiranje dugoročnih obaveza za nabavku softvera
– Evidentiranje tuđeg osnovnog sredstva
– Evidentiranje ispravki grešaka iz ranijeg perioda
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

TRGOVINA
– Prestanak rada trgovačke radnje i zaključivanje trgovačke knjige na malo
Fuad BALTA, dipl. ecc

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
– Obuka za državne službenike u toku probnog rada
Broj: 05-34-3-747-1/19 od 8. 8. 2019. godine
Pripremio: Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

RADNI ODNOSI
– Otkaz ugovora o radu zbog (ponovljene) povrede radne obaveze
– Uslovi za rad sa polovinom radnog vremena za roditelje djeteta sa težim smetnjama u razvoju
– Uvjeti za prijem u radni odnos osoba bez obrazovnih kvalifikacija
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

– Topli obrok i pauza kod nepunog radnog vremena
– Određivanje postotka uvećanja plaće za prekovremeni rad
Pripremila: Ismira KALKAN, dipl. pravnik

STVARNA PRAVA
– Vojna imovina i prenos prava vlasništva
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ

PARNIČNI POSTUPAK
– Funkcionalna veza između postupka po mjeri osiguranja i postupka o glavnoj stvari
Naknada troškova u slučaju kada je advokat u ulozi stranke u postupku
– Naknada troškova parničnog postupka preduzeća koje zastupa njegov radnik
– Prokura i ovlaštenje za zastupanje stranke

IZVRŠNI POSTUPAK
– Izvršenje na pokretnim stvarima
Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

OBLIGACIONO PRAVO
Naknada materijalne štete – uspostavljanje ranijeg stanja i naknada u novcu, Član 185. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj 78 0 P 025011 19 Gž 2 od 24. 9. 2019. godine)
Zatezne kamate u slučaju kašnjenja u ispunjenju obaveza po Ugovoru o kreditu
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 231612 16 Gž od 13. 9. 2019. godine)

RADNO PRAVO
– Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) Zakon o doprinosima („Sl. novine FBiH“, br.35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. novine FBiH“, br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12)
(Iz presude vijeća Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 031214 19 Gž od 15. 7. 2019. godine)
– Mobing, Član 4. stav 3., član 12. stav 3. i član 13. Zakona o zabrani diskriminacije BiH u vezi sa članom 225. stav 1. i članom 422. Zakona o parničnom postupku
PRAVNO SHVATANJE zauzeto na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH dana 18. 12. 2018. godine.
(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 Rs 190615 18 Rev od 24. 12. 2018. godine)

PRAVNI STAVOVI VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BIH USVOJENI U POSTUPKU RJEŠAVANJA SPORNIH PRAVNIH PITANJA
– Postupak prinudne naplate novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 I 672116 17 Spp od 12. 2. 2018. godine)
– Naplata troškova postupka od strane advokata
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 I 640970 18 Spp 3 od 19. 10. 2018. godine)

PREKRŠAJI
– Postupak prinudne naplate novčane kazne utvrđene u prekršajnom nalogu
(Pravno shvatanje Vrhovnog suda Federacije BiH broj: 65 0 I 672116 17 Spp od 12. 2. 2018. godine)

PARNIČNI POSTUPAK
– Teret dokazivanja kod ugovora o kreditu
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 231612 16 Gž od 13. 9. 2019. godine)
Povlačenje tužbe i troškovi postupka
(Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Mal 192272 19 Gž od 17. 9. 2019. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK
– Prelaz potraživanja – promjena tražioca izvršenja, Član 30. stav 1. Zakona o izvršnom postupku
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18)
(Rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 72 0 I 060027 19 Gž od 10. 10. 2019. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO 

ZIPS-ov INFORMATOR
Saopćenja za primjenu federalnih propisa

Back To Top