skip to Main Content
Zips 1417 3dWEB

AKTUELNO – Šta donosi Prijedlog novog Zakona o doprinosima?
Prijedlog novog Zakona o doprinosima konačno je, zajedno sa prijedlogom novog Zakona o porezu na dohodak kao komplementarnim propisom, upućen u parlamentarnu proceduru na konačno usvajanje. Novine koje sadrži Prijedlog novog Zakona kao i Zakona o porezu na dohodak su značajne o tolikoj mjeri da se može govoriti o maloj reformi sistema poreza i doprinosa. Novim zakonom su obuhvaćeni doprinosi za sva obavezna osiguranja kako bi se cjelovito i jednim zakonom uredila ova oblast i izbjegla velika neujednačenost u pogledu stopa, osnovica i obaveze doprinosa. Usvajanjem Zakona stvoriće se pravni osnov za efikasnije evidentiranje, naplatu i kontrolu svih doprinosa za obavezna osiguranja. Prvenstveni cilj donošenja novog Zakon o doprinosima, a na koji upućuje i Refornska agenda BiH, je smanjenje zbirne stope doprinosa i proširenje osnovice za obračun doprinosa i obuhvata obveznika. Iz reakcija relevantnih organizacija i stručnih tijela na prijedlog Zakona može se očekivati da bi konačni tekst zakona, koji bi trebao da krene u primjenu sa početkom 2020. godine, mogao doživjeti određene promjene u odnosu na rješenja iz Prijedloga. Sigurno je, međutim, da se osnovni koncept neće mijenjati
Piše: Momir STEFANOVIĆ, dipl.oec.

REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO – Uloga revizije i forenzičnog računovodstva u sprječavanju i otkrivanju računovodstvenih prijevara
Forenzično računovodstvo se izgrađuje na ekspertnoj osnovi i njegov cilj je utvrditi procjenom „istinit i fer“ prikaz stanja promatranog poduzeća, ali ne sa stajališta formalne primjene propisa nego s aspekta interesa vjerovnika, potencijalnog partnera ili investitora odnosno svakog drugog naručitelja koji je korisnik rezultata forenzičnog računovodstva. Komercijalno forenzično računovodstvo je neformalna djelatnost čiji rezultati služe naručitelju i nisu javni dokumenti. Zbog toga forenzično računovodstvo ima velike komercijalne potencijale
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

JAVNE FINANSIJE  – Budžet za građane
S obzirom na to da je budžetski proces kompleksna materija, te da su budžetski dokumenti obimni i složeni, izvršna vlast, a posebno ministarstva finansija i službe za finansije imaju dodatni teret njegovog predstavljanja zakonodavnim vlastima, građanima, medijima i cjelokupnoj javnosti. Kvalitetno predstavljanje budžeta se ogleda u tome da li je i koliko predstavljen u razumljivom i jednostavnom formatu. Odgovor na ovo pitanje danas daje poseban dokument koji se izrađuje u slikovitom formatu i kao takav postaje sastavni dio svakog ključnog budžetskog dokumenta kao što su predloženi i usvojeni budžet, zatim izmijenjeni i dopunjeni budžet i izvještaj o izvršenju budžeta
Piše: Elvis BEBAKOVIĆ, dipl. ecc.

JAVNE NABAVKE – (Ne)mogućnost primjene garancija izdatih od društava za osiguranje u postupcima javnih nabavki
Društva za osiguranje mogu izdavati garancije sa jednakim učinkom kao i banke. Budući da su Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora jasno definisani oblici garancija zaključuje se da iste nisu prihvatljive u postupcima javnih nabavki. Međutim, s obzirom na to da je Zakon o obligacionim odnosima ključni normativni akt kojim se ova materija reguliše, da je svrha garancija izdatih od banaka i osiguravajućih društava ista jer se njima preuzima obaveza ispunjenja prema korisniku garancije, opravdanim bi bilo ovakve garancije prihvatiti u postupcima javnih nabavki. Zato bi bilo potrebno izvršiti korekcije važećih akata u oblasti javnih nabavki koji regulišu ovu materiju, te iste uskladiti sa Zakonom o obligacionim odnosima i na taj način omogućiti prihvatanje garancija izdatih od društava za osiguranje
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

– (Ne)obaveznost donošenja posebnog akta o razlozima odbacivanja ponude
Primanje ponuda u vrijeme obustave postupka javne nabavke
Dragana RIBIĆ, dipl pravnik

PRIVREDNI SUBJEKTI – Mala i srednja preduzeća – između teorije i prakse
Postojeći pravni okvir ne predstavlja validan osnov za razvoj MSP-a. Ova konstatacija prvenstveno vrijedi za Zakon o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH, iz 2006. godine, koji bez obzira na teleološku manjkavost opstaje dugi niz godina. Uvećanju navedenog problema doprinosi i sveprisutna terminološka različitost, koja je praćena, što je još važnije, različitim kriterijima za klasifikaciju MSP-a, i to ne samo između entiteta već i unutar njih. Traganje za konzistentnošću, pored spomenutih nedostataka, podrazumijeva afirmativniju ulogu države, posebno u pogledu iznosa sredstava koja se izdvajaju za poticanje razvoja MSP-a, uvođenje novih instituta, poput garancijskog fonda i centara za razvoj, bolju iskorištenost kapaciteta Razvojne banke FBiH, ali i mogućnosti što ih nudi Sporazum CEFTA 2006. i Zakon o sistemu državne pomoći. Drugim riječima, potreban je sistemski pristup koji nameće potrebu osnivanja privrednih sudova u Federaciji BiH, registarskog prepoznavanja ove kategorije poslovnih subjekata, te s tim u vezi ustroja sistema pouzdane statistike
Piše: dr. sc. Edin RIZVANOVIĆ

PRIVREDA I PODUZETNIŠTVO – Zakon o poticajima u privredi Republike Srpske
S ubrzanim gospodarskim razvojem, porastom konkurentnosti, sve raširenijim agresivnim poreznim planiranjima, postaje sve teže održavati stabilnost poslovanja, a posebice investirati u nova ulaganja koji će omogućiti daljni razvoj. Stoga je na razini države potrebno donositi određene mjere s ciljem stvaranja preduvjeta koji će poslovnim subjektima u takvim ekonomskim okolnostima omogućiti održivost i olakšati prilagodljivost, a time indirektno utjecati i na povećanje materijalnih prava radnika
Piše: Bernard ILJAZOVIĆ, univ. spec. iur.

PORODIČNO PRAVO – Međusobna prava i obaveze razvedenih bračnih partnera kod otplate kredita uloženog u gradnju kuće
Bračnu stečevinu čini imovina koju su bračni partneri stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice, kao i prihodi iz te imovine. Pored imovine bračni partneri mogu imati i dugove koji nastanu u toku trajanja braka, a njihova odgovornost za vraćanje dugova može biti pojedinačna i solidarna odgovornost. U sudskoj praksi se često otvara pitanje kakva prava ima supružnik koji je uzeo kredit za vrijeme braka, novac uložio u kuću koja je bračna stečevina supružnika, a brak bude razveden
Piše: dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

SUKCESIJA – Sukcesija diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ i njena uloga u jačanju kapaciteta diplomatsko-konzularnemreže BiH – II dio
Drugi dio predstavlja nastavak prvog teksta objavljenog kao priručnik u časopisu ZIPS, broj 1365 za period 15 – 31. VIII 2017. godine. Bivša SFRJ u vlasništvu je imala 123 diplomatska i konzularna predstavništva, koji su evidentirani u Dodatku Aneksa B i predmet su podjele između država sukcesora, te je do sada podijeljeno ukupno 68 objekata uključujući otpisane i dodate nove objekte u Aneks B Sporazuma. Analizirani su normativno-pravni propisi Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine vezano za podjelu diplomatsko-konzularne imovine, propisi koji se odnose na kapitalna ulaganja u diplomatsko-konzularna predstavništva, te propisi u vezi imenovanja eksperata za umjetnička djela. Predstavljeno je preuzimanje određenih objekata od strane Bosne i Hercegovine, brisanje određenih objekata sa liste, dodavanje novih, podjela postojećih objekata, tako da ukupan broj nepodijeljenje imovine sada iznosi 55 DKP-a objekata, te je dat akcenat na narednim aktivnostima u vezi podjele diplomatsko-konzularne imovine
Piše: Muhamed GRABUS, dipl. iur.

PRIRUČNIK 17
RADNI ODNOSI – Radnopravna zaštita radnika u slučaju mobinga
Pravo na rad, kao jedno od osnovnih ljudskih prava, sve više se narušava različitim oblicima diskriminacije, posebno mobingom, kao oblikom poremećenih međuljudskih odnosa na radu i pojavom koja ima tendenciju širenja. Zaštita od mobinga najneposrednije je u funkciji zaštite dostojanstva ličnosti od svih mogućih oblika njegovog kršenja, u vezi je sa ličnom slobodom i garantuje se zajedno sa njom, što je preduslov ostvarivanja svih drugih prava i sloboda, u cilju onemogućavanja pojava savremenog oblika ropskog rada, diskriminacije i zlostavljanja na radu. Oblici radnopravne zaštite radnika u slučaju mobinga sadržani su u nizu akata, počev od ustava, zakona i implementiranih međunarodnih radnih standarda, prvenstveno obuhvaćenih u konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada. Postupak zaštite prava na jednako postupanje i zaštite u oblasti rada karakteriše postojanje pluralizma oblika zaštite, koji se mogu podijeliti na oblike vansudske i sudske zaštite
Piše: doc. dr Aleksandra VUKOVIĆ

CARINE I CARINSKI PROPISI
VANJSKA TRGOVINA
– Obavljanje vanjskotrgovinskih poslova od fizičkih osoba – poduzetnika
Piše: Frano DOGAN
MEĐUNARODNA TRGOVINA
– Provedba konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka u BiH (CITES ) I – dio
Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), ratificirana je od strane BiH 2008. godine s ciljem propisivanja uslova pod kojim se obavlja uvoz, izvoz, unos, iznos ili tranzit, trgovina i uzgoj ugroženih i zaštićenih biljnih i životinjskih divljih vrsta, njihovih dijelova i derivata; izdavanje dozvola i drugih akata (potvrde, certifikati, mišljenja), dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvola, sadržaja i izgleda dozvola, spiskova vrsta, njihovih dijelova i derivata koji podliježu izdavanju dozvola, odnosno drugih akata, vrsta, njihovih dijelova i derivata čiji je uvoz odnosno izvoz zabranjen, ograničen ili obustavljen; izuzetaka od izdavanja dozvola, načina obilježavanja životinja ili pošiljki, načina provedbe nadzora i vođenja evidencije i izrade izvještaja
Piše: Nermin RAMIĆEVIĆ

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
– PDV tretman prihoda po osnovu penala  
– Nabavka modularnih kontejnera za obavljanje administrativnih i drugih poslova
– Osnovica za obračun PDV-a u slučaju kada obveznik vrši promet istih dobara različitim kupcima po različitim cijenama
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
               Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Promet robe bez ulaska u carinsko područje BiH
– Priznavanje ulaznih računa primljenih u narednom mjesecu u odnosu na mjesec nabavke
– Promet automobila uz aranžman zamjene stari za novi
– Poreski tretman otkupa potraživanja po osnovu kredita
– Isplate zaposlenim u naturi i ulazni PDV

Dejan RAKIĆ, advokat
– Ispravak iznosa PDV-a i storniranje faktura
– Evidentiranje avansa primljenog iz inostranstva
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Porez na dobit –
– Porez po odbitku na autorsku naknadu koja se plaća putem posrednika
Broj: 05-14-2-2340/18-1 od 11. 4. 2018. godine
– Oporezivanje prihoda od ostalih naknada za usluge
Broj: 05-14-2-496/18-1 od 30. 1. 2018. godine

POREZI
– Porezni tretman kupovine avio karte za uposlenika matičnog društva FISKALIZACIJA
– Ispravka porezne fakture usljed propusta prilikom fakturisanja
– Nesklad datuma na fakturi i fiskalnom računu
Fuad BALTA, dipl. ecc
RAČUNOVODSTVO I KNJIGOVODSTVO
– Vrijednosno usklađivanje zaliha
– Knjiženje adaptacije poslovne zgrade
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

– Sektor za penzijsko-invalidsko osiguranje –
– Invalidnost II kategorije – naknada plaće zbog manje plaće na drugom radnom mjestu
Broj: 04-35/16-2257/19 M.T. od 26. 9. 2019. godine
Pripremila: Mirela TALOVIĆ, magistar evropskog biznisa
Plaćanje doprinosa za PIO za period 1992. – 1995.
Mišljenje broj: 04-35/16-1131/19
Pripremio: Kenan SPAHIĆ, dipl. pravnik

RADNI ODNOSI
– Koegzistiranje ugovora o radu i menadžerskog ugovora bez zasnivanja radnog odnosa kod istog poslodavca
– Uvjeti za korištenje godišnjegodmora kod novog poslodavca
– Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

Nemogućnost kompenzacije isplate povećanja plaće za prekovremeni rad slobodnim danima
– Prekovremeni rad i povećanje plaće
Pripremila: Ismira KALKAN, dipl. pravnik

STVARNA PRAVA
– Privatizacija i aktuelna pitanja pretvorbe prava vlasništva na nekretninama
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ
– Sticanje vlasništva dosjelošću

IZVRŠNI POSTUPAK
– Primjena novih pravnih stavova u sudskoj praksi – protest mjenice

MJENIČNO PRAVO
– Datum izdavanjamjenice i rokovi zastare
– Pokretanje spora po mjenici i prekid zastare
Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

OBLIGACIONO PRAVO
Fakture-računi kao pisani dokaz o nastalom poslovnom događaju, Član 354. Zakon o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 65 0 Ps 177667 19 Rev od 22. 8. 2019. godine)

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
– Finansiranje projekata – umanjenje imovine davaoca novčanih sredstava, Član 155. Zakon o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj 65 0 Ps 178830 19 Rev od 12. 7. 2019. godine)

– Odgovornost za štetu od motornog vozila, Član 178. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 72 0 P 031180 16 od 18. 1. 2017. godine)

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
– Pravo na porodičnu penziju udovice iz vanbračne zajednice, Član 60. („starog“) tj. član 69. („novog“) Zakona o penzijskom i invalidskog osiguranja
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj: 04 0 U 007360 15 Uvp od 13. 12. 2018. godine)
– Retroaktivna uplata doprinosa i pravo na novouspostavljenu visinu starosne penzije
 (Pravno shvatanje Upravnog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH od 12. 2. 2019. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO 

Back To Top