skip to Main Content

Zips 1415 3d WEB

POREZI – Oporezivanje nerezidentnih pravnih lica u Federaciji BiH
Porez po odbitku obračunava se nerezidentnim pravnim licima čije je sjedište, odnosno uprava van teritorije Bosne i Hercegovine, koji nema poslovnu jedinicu u Federaciji, a za prihod od djelatnosti ili usluge koju je izvršio na teritoriji Federacije. Dakle, prihod koji su u Federaciji ostvarila pravna lica koja imaju svoje sjedište u Bosni i Hercegovini (pravna lica iz RS i BD) ne oporezuje se porezom po odbitku! Porez po odbitku obračunava se nerezidentu čije je sjedište, uprava van teritorije Bosne i Hercegovine, koji nema poslovnu jedinicu u Federaciji, a za prihod od djelatnosti ili usluge koju je izvršio na teritoriji Federacije. Sljedstveno tome, oporezive su samo usluge koje nerezidentno pravno lice pruži rezidentu na teritoriji Federacije, a ne i usluge koje je nekom domaćem rezidentu nerezident izvršio u inostranstvu. Porez po odbitku obračunava i uplaćuje isplatilac prihoda – rezident Federacije BiH u momentu isplate prihoda ili na drugi način prenosa primitaka (poklon, naslijeđe, otpis, kompenzacija i slično). U slučaju da je naknada za neku uslugu koja se oporezuje porezom po odbitku ugovorena, a neisplaćena, takva naknada sve do trenutka isplate nije oporeziva. Isplatilac prihoda je dužan podnijeti poreznu prijavu nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave o obračunatom i uplaćenom porezu po odbitku za i u ime nerezidenta i platiti taj porez u roku od deset dana nakon isteka mjeseca u kojem je izvršena isplata, odnosno izmirena obaveza nerezidentu
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Prebijanje potraživanja i obveza iz poreza
Iako naplata poreza u zakonskom roku ili u roku sa rješenja predstavlja osnovni model naplate poreza porezno zakonodavstvo često omogućava i kompenzaciju ili prebijanje poreznih obveza sa potraživanjima koja obveznik ima od porezne administracije ili institucija države. Potraživanja poreznog obveznika uglavnom se odnose na PDV kredit, a u manjoj mjeri i na više uplaćeni porez na dohodak i dobit
Piše: dr. sc. Dinka ANTIĆ

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja
Na kontima grupe 14 – Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji, iskazuju se nematerijalna sredstva, zemljišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, biološka sredstva i ostala stalna sredstva koja su na osnovu odluke o prodaji prenesena sa konta korištenih sredstava, kao i sredstva poslovanja koje se obustavlja, u skladu sa Međunarodnim standardom financijskog izvještavanja (MSFI) 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja. Na kontu 149 – Ispravka vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji, iskazuje se razlika između neto utržive vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti, koja se knjiži odobrenjem ovog konta, na teret konta 588 – Umanjenje vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja.MSFI 5 postavlja zahtjeve za priznavanje, vrednovanje i prezentaciju stalne imovine namijenjene prodaji, kao i zahtjeve za prezentaciju i objavljivanje u vezi sa prestankom poslovanja (poslovanjima koja prestaju). MSFI 5 propisuje kriterije za klasifikaciju poslovanja kao obustavljena poslovanja i kriteriji za prezentaciju ovih poslovanja, pri čemu se zahtijeva da se rezultati (posljedice) prestanka poslovanja odvojeno prezentiraju u samoj bilanci uspjeha
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE – (Ne)znatno prekoračenje osiguranih sredstava javne nabavke
Znatno prekoračenje osiguranih sredstava uvijek treba stavljati u odnos sa procijenjenom vrijednosti nabavke. To praktično proizlazi iz niza aktivnosti koje je ugovorni organ preduzimao kroz pripremu i usvajanje plana nabavki. Načelno, plan nabavki obuhvata sva raspoloživa sredstva svih planiranih nabavki zasnovan na kvalitetnim procjenama tržišta, ranije provedenim nabavkama, zaključenim ugovora itd., za godinu dana. Ovo iz razloga jer se plan nabavki oslanja na druge finansijske akte ugovornog organa koji predstavljaju izvor finansiranja svih nabavki. Prema tome, u planu nabavki su, u pravilu, sva planirana sredstva za sve nabavke. Alokacija sa jedne na drugu plansku poziciju je moguća i dopuštena ali bi bilo neprihvatljivo da ugovorni organ ocijeni kao neznatno prekoračenje ono koje bi ugrozilo druge planirane nabavke
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

– Otvaranje ponuda kod mini tendera
– Pravna zaštita – djelimično osnovana žalba
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

– Propust kod otvaranja svih blagovremeno pristiglih ponuda u postupku javne nabavke
Belma ŠEĆIBOVIĆ, dipl. pravnik

– Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za dodatne radove
Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

NAKNADA ŠTETE – Ostvarivanje naknade štete zavoda /fonda zdravstvenog osiguranja od pravne osobe za osiguranje imovine i osoba
Uslijed aktivnosti osiguranika pravne osobe za osiguranje imovine i osoba, može doći do prouzrokovanja štete za subjekta zdravstvenog osiguranja. Najčešči je slučaj da do povrede osiguranika subjekta zdravstvenog osiguranja dolazi u saobraćajnoj nezgodi, u kojem slučaju snosi troškove liječenja svog osiguranika. Zbog liječenja subjekt zdravstvenog osiguranja trpi štetu. Dužnost je subjekata zdravstvenog osiguranja da od odgovornih lica zahtijevaju naknadu štete. Ostvarivanje naknade štete nije primarno vezano za parnični postupak, već parnični postupak predstavlja krajnji način ostvarivanja prava na naknadu štete s obzirom na dužnost subjekata zdravstvenog osiguranja da prethodno zahtijevaju naknadu štete vansudskim putem. U parničnom postupku, zavod/fond dužan je dokazati pravno relevantne činjenice prema pravilima obligacionog prava, da je pretrpio štetu
Piše: Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

IZVRŠNI POSTUPAK – Utvrđivanje izvršenikove imovine

Prema važećem Zakonu o izvršnom postupku, koncept izvršenja je takav da znatno više štiti povjerioca (tražioca izvršenja) nego izvršenika, za razliku od ranijeg istoimenog zakona. U toj funkciji, između ostalih, su i odredbe o utvrđivanju imovine izvršenika čiji je cilj da se sazna koju imovinu ima izvršenik i da se na njoj provede izvršenje. U tu svrhu zakon je obavezao izvršenika i treća lica da na zahtjev suda dostave podatke o imovini izvršenika, ali uz određene uvjete koji prethodno moraju biti ispunjeni. Odredba čl. 37. Zakona o izvršnom postupku koja to normira na različite načine se tumači i razumijeva, što stvara izvjesne dileme kod stranaka, ponajprije kod tražilaca izvršenja, ali i u sudskoj praksi
Piše: dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

OBRAZOVNI PROCESI U KANTONU SARAJEVO – Obrazovanje odraslih kao mogućnost sticanja novog i promjene postojećeg zanimanja
U Sarajevu je počela sa radom Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja”, kao javno priznati organizator obrazovanja odraslih u KS. Ova ustanova je opredijeljena da pored realizacije programa javno priznatih programa formalnog obrazovanja odraslih omogući i neformalno obrazovanje odraslih koje je važno za polaznike koji žele da u kratkom periodu izvrše obuku u okviru istog zanimanja, ali će se tom obukom specijalizirati i za određeno zanimanje u okviru svog zanimanja što kao potreba proizlazi novim tehnologijama rada. Kao primjer ukazuje se na poslove u obradi i preradi metala u kojoj se kao novo zanimanje pojavljuje CNC operater, novi sistemi zavarivanja i sl. Osim toga, neformalnim obrazovanjem mogu se steći i druge početne obuke iz svih nivoa obrazovanja, a za koje interes iskažu institucije za zapošljavanje ili druga pravna lica
Piše: mr. iur. Hakija KURTOVIĆ, advokat

PRIRUČNIK 15
ZDRAVSTVENE USTANOVE – Institut prisilnog smještaja osoba sa duševnim smetnjama u Federaciji BiH
Postojanje teških duševnih bolesti i nemogućnost njihovog liječenja, zatim neadekvatno liječenje duševnih bolesti kao i nepridržavanje propisane terapije od strane pacijenata, dovode do primjene instituta prisilnog zadržavanja i smještaja. Prisilni smještaj ili prisilna hospitalizacija podrazumijeva ograničavanje osnovnih ljudskih prava poput prava na ličnu slobodu, prava na slobodu kretanja, ali i prava koja građani imaju u skladu sa posebnim propisima, poput prava na odbijanje medicinske mjere ili prava na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove. Iako se na prvi pogled radi o institutu koji ograničava prava lica na koje se odnosi, ipak primjena ovog instituta ima za cilj kako zaštitu samog duševno oboljelog lica, tako i zaštitu ostalih osoba od potencijalno opasnih lica, a koja opasnost potiče od duševne bolesti istih
Piše: mr. iur. Šejla ĆATIĆ, sudija Općinskog suda u Tuzli

CARINE I CARINSKI PROPISI
CARINSKI POSTUPAK – Uputa o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave

Ravnatelj Uprave za neizravno oporezivanje je donio Uputu o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave broj: 01-02-2-1037-4/19 od 11. lipnja 2019. godine, koja je stupila na snagu 1. srpnja 2019. godine i objavljena je u službenom glasilu „Službeni glasnik BiH”, broj 43/19. Uputom je propisan način popunjavanja i podnošenja carinske prijave u pisanom (papirnatom) obliku na obrascu jedinstvene carinske prijave (JCI) i kontinuiranom BIS obrascu koji je sastavni dio JCI, koji se tiska zelenom tintom (zeleni obrazac), zatim način popunjavanja carinske prijave koja se sačinjava i šalje radi elektronske obrade podataka uporabom sustava (tehnike) obrade podataka (DTI carinska prijava), tj. uporabom carinskog informatičkog sustava ASYCUDA World za podnošenje i obradu carinskih prijava za carinske postupke pri uvozu i izvozu i uporabom carinske informatičke TR aplikacije za podnošenje i obradu carinske prijave za postupak provoza, zatim šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave i druga određena pitanje u svezi carinske prijave te obrazac i način popunjavanja zbirne prijave za privremeni smještaj robe (članak 1. Upute)
Piše: Frano DOGAN

PITANJA I ODGOVORI

DIREKTNI I INDIREKTNI POREZI
– Osnovica za obračun PDV-a u slučaju kada obveznik pruža usluge tehničkog pregleda vozila bez naknade
– Pravo na odbitak ulaznog PDV-a kod kupovine novoizgrađene nepokretnosti namijenjene za ugostiteljsku djelatnost
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
 Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Ispravka izlaznog PDV-a u slučaju sudskog spora zbog nemogućnosti naplate potraživanja
– Ispravka PDV-a kod prodaje teretnog vozila
Dejan RAKIĆ, advokat

– Grant sredstva dodijeljena javnom komunalnom preduzeću – PDV tretman
– Odbitni PDV kod kupoprodaje nekretnina
– Porezni tretman isporuke derivata nafte EUFOR-u
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Doprinosi –
– Podnošenje specifikacija o uplati doprinosa i poreza na dohodak
Broj: 04-02-4-4778/19 od 20. 6. 2019. godine
Pripremila: E. J.

– Porez na dobit –
– Ispravka vrijednosti i otpis potraživanja – porezni tretman
Broj: 05-14-2-529/18-1 od 29. 1. 2018. godine

– Porez na dohodak –
– Isplata putnih troškova licima bez statusa zaposlenika
Broj: 05-14-2-2646/18-1 od 23. 4. 2018. godine

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE

– Primjena Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH
Broj: 01/03-49-2104/18 od 23. 5. 2018. godine
Pripremio: mr. sci. Alen TALETOVIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
– Obavljanje poslova za poslodavca preko agencije za privremeno zapošljavanje
Broj: 03-34/11-1226/19 AG od 7. 6. 2019. godine
Primjena mjere skraćivanja radnog vremena zbog štetnih uslova rada
Broj: 03-34/11-1150/19 AG od 31. 5. 2019. godine
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

DRŽAVNA SLUŽBA
– Napredovanje i unaprjeđenje državnih službenika
– Dejstvo žalbe namještenika na rješenje o prestanku radnog odnosa  
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

FINANSIJE I POREZI
– Oporezivanje po osnovu ostalih usluga nerezidentnog lica iz Švicarske
– (Ne)obaveznost evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja 
Fuad BALTA, dipl. ecc.

KNJIGOVODSTVO
– Evidentiranje ustupanja potraživanja – cesija 
Dr. sc. Jozo PILJIĆ 

PRIVREDNA DRUŠTVA
– Izbor vanjskog revizora u dioničkom društvu
– Obaveznost zdravstvenih pregleda određenih kategorija zaposlenika

OBLIGACIONI ODNOSI
– Prekid zastarijevanja
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

RADNO PRAVO
– Radno-pravni status direktora javnih ustanova 
Prof. dr. Jasminka GRADAŠČEVIĆ – SIJERČIČ

STVARNA PRAVA
– Upisano pravo upravljanja i postupak eksproprijacije
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ

IZVRŠNI POSTUPAK
– Izvršenja za društva u postupku finansijske konsolidacije
(Vrhovni sud Federacije BiH, odluka broj 51 0 Rs 068824 16 Spp od 30. 9. 2016. godine)
– Nužnost finansijskog vještačenja po osnovu obračuna zateznih kamata
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-07-001383 od 15.1.2009. godine)
– Izvršenje na pokretnim stvarima – nemogućnost pronalaska i popisa predmeta izvršenja
Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

STVARNO PRAVO
 Pravo na pravičnu naknadu za izuzeto zemljište, Član 6. stav 2. u vezi sa članom 51. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj 65 0 P 196958 19 Rev od 12. 7. 2019. godine)

OBLIGACIONO PRAVO
Potraživanje naknade plaće po osnovu ništavog ugovora, Član 103. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 65 0 Rs 189514 19 Rev od 12. 7. 2019. godine)
 Nemogućnost ispunjenja za koju ne odgovara ni jedna strana, Član 137. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 51 0 Ps 093157 16 Rev od 3. 9. 2019. godine)

PARNIČNI POSTUPAK
– Zahtjev za poništenje odluke o prestanku ugovora o radu zbog odlaska u penziju, Član 12. i član 132. stav 3. Zakona o parničnom postupku PP-a
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 51 0 Rs 087672 16 Rev od 22. 8. 2019. godine)

Sudsko poravnanje, Član 87. Zakona o parničnom postupku
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 78 0 P 016298 19 Rev od 8. 8. 2019. godine)

MJENIČNO PRAVO
Naplata potraživanja po vlastitoj mjenici i rok zastarjelosti, Član 106. Zakona o mjenici („Sl. novine FBiH“, br. 32/00 i 28/03), Član 80. stav 1. Zakona o mjenici
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 64 0 P 033522 16 Rev od 22. 8. 2019. godine)

UPRAVNI POSTUPAK
Obnova postupka,  Član 249. stav 1. i član 253. stav 1. i 2. Zakona o upravnom postupku
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 70 0 U 005043 15 U od 11. 10. 2018. godine)

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
Naknada za korištenje građevinskog zemljišta, Član 62., 73., 74. i 75. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH“, br. 25/03, 16/04 i 67/05)
(Iz presude Kantonalnog suda u Tuzli broj 03 0 U 016751 17 U od 19. 4. 2019. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
SREDNJOBOSANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO  

ZIPS – ov INFORMATOR
Saopćenja o primjeni federalnih propisa

Back To Top