skip to Main Content
Zips 1414 3dWEB

POREZI – Oporezivanje poljoprivrednika u Federaciji BiH
Iako i postojeći porezni propisi predviđaju niz olakšica za poljoprivrednike kada je riječ o porezu na dohodak i fiskalizaciji, što je, u svakom slučaju, stimulativno za poljoprivrednu djalatnost, trebalo bi da to u istoj mjeri „prate“ dodatne olakšice pri plaćanju doprinosa, kako bi se što više stimulisalo bavljenje poljoprivredom kao trajnim i isplativim zanimanjem
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE – Vrijednosno usklađenje materijalne imovine
Na svaki datum izvještavanja poduzeće je obvezno ocijeniti postoji li osnova da neka materijalna imovina bude vrijednosno umanjena. Dugotrajnu i kratkotrajnu materijalnu imovinu treba najmanje jednom godišnje popisati i procijeniti je li knjigovodstvena vrijednost navedene imovine veća ili manja od fer vrijednosti. Naime, svrha vrijednosnog usklađenja dugotrajne i kratkotrajne materijalne imovine je iskazivanje realnih i objektivnih vrijednosti u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima poduzetnika kako bi korisnici financijskih izvještaja na temelju istinitih informacija mogli donositi odgovarajuće poslovne odluke. Gubitak od umanjenja imovine treba se priznati u bilanci uspjeha, osim ako se imovina iskazuje u revaloriziranom iznosu. S gubitkom od umanjenja revalorizirane imovine treba se postupati kao sa umanjenjem revalorizacije, što znači da se gubitak od umanjenja imovine priznaje u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti do iznosa do kojeg gubitak od umanjenja imovine ne prelazi iznos revalorizacijskog viška iste imovine. Trošak vrijednosnog usklađenja dugotrajne materijalne imovine porezno je priznati trošak. Kad je realna tržišna vrijednost zaliha manja od knjigovodstvene vrijednosti zaliha, treba evidentirati umanjenje vrijednosti zaliha uz istovremeno iskazivanje troška po osnovu vrijednosnog usklađenja zaliha. Trošak vrijednosnog usklađenja zaliha priznaje se u porezne svrhe u razdoblju u kojemu je imovina prodana ili na drugi način upotrijebljena
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

REVIZIJA – Analitički postupci u reviziji – međunarodni revizorski standard 520
Ovaj Međunarodni standard revizije (MRevS) se bavi primjenom analitičkih postupaka kao suštinskih analitičkih postupaka revizora. Takođe se bavi obavezom revizora da sprovede analitičke postupke pri kraju revizije, kao pomoć revizoru u formiranju krajnjeg zaključka o finansijskim izveštajima. MRevS 315 – Utvrđivanje i procjena rizika materijalno pogrešnih prikaza se bavi primjenom analitičkih postupaka za svrhe procjene rizika, a MRevS 330 – Odgovor revizora na procijenjene rizike, obuhvata zahtjeve i uputstva u vezi sa prirodom, vremenom i obimom revizijskih postupaka kao odgovora na procijenjene rizike koji obuhvataju suštinske analitičke postupke
Piše: Dragoljub KOVINČIĆ, viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH

JAVNE NABAVKE – Pravilna ocjena neprirodno niske cijene (slučaj iz prakse)
Kada ugovorni organ prilikom ocjene ponuda utvrdi da je ponuđena cijena neprirodno niska, ima obavezu da pisanim putem od ponuđača zahtijeva da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ugovornom organu ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može, između ostalog , sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu, ugovorni organ će odbaciti takvu ponudu. Ukoliko ponuđač dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima cijene i razlozima ponuđene cijene koje ugovorni organ ocijeni kao osnovane, takva ponuda ostaje i nastavlja se njena dalja evaluacija
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

– Podugovaranje dijela ugovora u procesu javnih nabavki
– Posebni uslovi za provedbu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci – dodatni radovi
Belma ŠEĆIBOVIĆ, dipl. pravnik

– Odustanak od ponude jednog člana iz grupe ponuđača
– Ispunjavanje uslova o nepostojanju koruptivnih radnji u postupku javne nabavke
Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

PRAVO VLASNIŠTVA – Državna imovina i obeštećenje ranijih vlasnika imovine
Bez pravnog definiranja statusa državne imovine objektivno nije moguće otpočeti postupak provođenja restitucije i denacionalizacije, što je zadatak države koja će biti obavezna da obešteti ranije vlasnike imovine. Parcijalno rješavanje ovog problema na entitetskom nivou proizvelo bi dodatne komplikacije i pravnu nesigurnost kod realizacije prava na restituciju i denacionalizaciju u smislu identificiranja stvarnog subjekta koji ima obavezu izvršenja, jer državna imovina će najvećim dijelom biti obuhvaćena ovim mjerama. Pravni osnov za pokretanje denacionalizacije i restitucije ranijih vlasnika nalazi svoje uporište u mjerama kojima je izvršeno podržavljenje imovine fizičkih i pravnih lica izuzete pod državno vlasništvo
Piše: mr. sc. Amir DEHIĆ

KONCESIJE – Nužnost izmjene zakonskog okvira radi uspostave efikasnog sistema koncesija
Da bi se kroz koncesije ostvarili pozitivni efekti na privredni rast i omogućilo svrsihodno iskorištavanje općih i javnih dobara i dobara od općeg interesa, kao i izgradnju značajnih infrastrukturnih projekata na istim, potrebno je popuniti postojeće pravne praznine, kao i doraditi ili drugačije urediti postojeće pravne norme, što zahtijeva izmjenu, doradu i usvajanje novih propisa iz oblasti koncesija
Piše: mr. sc. Enida BRKIĆ – OMERČAUŠEVIĆ

PARNIČNI POSTUPAK – Podnošenje zahtjeva za nadoknadu troškova parničnog postupka na osnovu odobrenja suda nakon završetka raspravljanja koje prethodi odlučivanju o troškovima
Predmet rada je mogućnost podnošenja zahtjeva nakon završetka raspravljanja koje prethodi odlučivanju o troškovima i to na osnovu odobrenja suda. Jasna je situacija na koji način će viši sud postupiti kada zahtjev bude podnesen nakon proteka zakonskog roka, ali postoje različita mišljenja na koji način će viši sud postupiti kada niži sud produži rok za stavljanje zahtjeva za nadoknadu troškova parničnog postupka
Piše: dr sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

IZVRŠNI POSTUPAK – Izvršenje na novčanom potraživanju izvršenika
Tražilac izvršenja će podnijeti prijedlog za izvršenje radi naplate novčanog potraživanja na izvršenikovom potraživanju, ukoliko takvo potraživanje postoji, jer je to, po pravilu, nejefikasnije sredstvo izvršenja. Prilikom podnošenja prijedloga za izvršenje kod odlučivanja o načinu zaplijenjenog potraživanja treba da se odluči za prenos potraživanja radi naplate, jer je ono mnogo bolje od prenosa potraživanja umjesto isplate. Kod prenosa potraživanja radi naplate, ukoliko izvršenikov dužnik ne namiri potraživanje izvršenik će biti dužan da namiri preostali dug koji tražilac izvršenja nije uspio da namiri od njegovog dužnika. Kod prenosa potraživanja umjesto isplate, smatra se da je potraživanje namireno tražiocu izvršenja do visine prenesenog potraživanja. Ukoliko tražilac izvršenja u pogledu tog dijela potraživanja se ne naplati od izvršenikovog dužnika neće moći da traži ispunjenje od izvršenika
Piše: prof. dr Ranka RAČIĆ

PRIRUČNIK 14
PARNIČNI POSTUPAK – Revizija protiv pravosnažnog rješenja drugostepenog suda  
Stranke koje imaju pravni interes mogu izjaviti reviziju protiv pravosnažne presude donesene u drugom stepenu zahtijevajući od revizijskog suda da ispita oba aspekta zakonitosti pobijane presude – da li postoji ukazana povreda odredaba parničnog postupka i da li je materijalno pravo pravilno primijenjeno. U pravnom životu stranke mnogo češće izjavljuju reviziju protiv pravosnažne presude drugostepenog suda, ali nije rijedak slučaj da stranke izjave reviziju i protiv rješenja drugostepenog suda kojim je postupak pravosnažno završen.
Pravo na izjavljivanje revizije protiv pravosnažne presude drugostepenog suda ograničeno je imovinskim kriterijem, ali i tada izuzetno revizijski sud može dopustiti reviziju u svim predmetima ako ocijeni da bi odlučivanje po reviziji bilo od značaja za primjenu prava u drugim slučajevima. Revizija protiv pravosnažnog rješenja je dvostruko ograničen vanredni pravni lijek – može se izjaviti samo protiv onih rješenja drugostepenog suda kojim je postupak pravosnažno završen, a ako je taj uslov ispunjen onda samo u onim sporovima u kojim je dozvoljena i revizija protiv pravosnažne presude drugostepenog suda. Iz izloženog se može zaključiti da je pravo na izjavljivanje revizije protiv pravosnažnog rješenja drugostepenog suda u znatno većoj mjeri ograničeno, nego u odnosu na pravo za izjavljivanje revizije protiv pravosnažne presude drugostepenog suda. Ovo se može objasniti time da je presuda meritorna odluka suda kojom se odlučuje o povrijeđenim, ugroženim ili osporenim subjektivnim pravima, dok je rješenje procesna odluka kojom se na drugačiji način završava postupak. Nasuprot navedenim ograničenjima, revizija je uvijek dopuštena protiv rješenja drugostepenog suda kojim se podnesena žalba odbacuje ili se potvrđuje rješenje prvostepenog suda o odbacivanju revizije
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST
– Odbitak ulaznog poreza kada je vrijednost dobara ili usluga izražena u stranoj valuti  
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
               Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Promet stanova i poslovnih prostora u kupljenom i renoviranom objektu
– Umanjenje izlaznog PDV-a kod prometa neobveznicima PDV-a  
Dejan RAKIĆ, advokat

Oporezivanje izvoza licence u Srbiju  
– (Ne)mogućnost davanja u zakup privremeno uvezene robe
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Doprinosi –
Obračun doprinosa za radnike sa prebivalištem u jednom entitetu koji rade u drugom entitetu
Broj: 04-02-4-2863/19 od 19. 4. 2019. godine
Pripremila: E. J.

– Porez na dobit –
– Isplata autorskih naknada nerezidentu iz Srbije  
Broj: 05-14-2-2963/18-1 od 10. 5. 2018. godine
– Priznavanje rashoda po osnovu usklađivanja vrijednosti zaliha
Broj: 05-14-2-3361/18-1 od 19. 6. 2018. godine
– Porezne olakšice po osnovu rezidentnosti i mjesta rada novouposlenih lica
Broj 05-14-2-3664/18-1 od 18. 6. 2018. godine

– Porez na dohodak –
– Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih – porezni tretman
Broj: 05-14-2-1867/18-1 od 27. 3. 2018. godine

FINANSIJE I POREZI
– (Ne)oporezivanje usluga online promocije kod nerezidenta
– Oporeziva primanja volontera
Fuad BALTA, dipl. ecc.

KNJIGOVODSTVO
– Evidentiranje prihoda od državnih potpora
Dr. sc. Jozo PILJIĆ 

DRŽAVNA SLUŽBA
– Zapošljavanje u javnom sektoru – ispunjavanje uvjeta iz natječaja
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

RADNI ODNOSI
– Preraspodjela radnog vremena
Broj: 03-34/11-1340/19 AG od 12. 6. 2019. godine
– Rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
– Naknada plaće kod promijenjene radne sposobnosti
Broj: 04-35/16-1603/19 M.T. od 17. 7. 2019. godine
Pripremila: Mirela TALOVIĆ, magistar evropskog biznisa

– Utvrđivanje uslova za starosnu penziju i izračun penzije  
Mr. sc. Kenan SPAHIĆ

STVARNA PRAVA
– Sticanje vlasništva dosjelošću na nekretninama u državnoj svojini
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ
– Ugovor o poklonu – obaveze novog vlasnika na nekretninama
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

IZVRŠNI POSTUPAK
– Vjerodostojnost mjenice “bez protesta”
– Zastara mjeničnog potraživanja
– Rokovi za protestiranje mjenice                          
Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

OBLIGACIONO PRAVO
– Podijeljena odgovornost za štetu, Član 34. Zakona o osnovama sigurnosti, prometa na cestama u BiH, Član 192. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 17 0 P 023367 17 Rev od 20. 11. 2018. godine)

– Vansudski raskid ugovora i visina zakupnine, Član 124. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 65 0 P 189724 18 Rev od 10. 6. 2019. godine)

– Pravo na naknadu troškova bolničkog liječenja, Član 155. u vezi sa članom 195. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj 32 0 P158639 18 Rev od 10. 6. 2019. godine)

PARNIČNI POSTUPAK
– Nedozvoljenost revizije protiv odluke suda po prijedlogu za ponavljanje parničnog postupka, Član 254. stav 1. Zakona o parničnom postupku
(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 P 152671 19 Rev od 19. 7. 2019. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK
– Krivična presuda kao izvršna isprava, Član 23. stav 1. tačka 1) i član 27. stav 1. Zakona o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18)
(Rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 72 0 I 069805 19 Gž od 19. 6. 2019. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
KANTON SARAJEVO  

ZIPS – ov INFORMATOR
Saopćenja o primjeni federalnih propisa

Back To Top